Artikelen

Tijdschrift Arbeidsrechtelijke Annotaties
Artikel

Over getuigschriften en zo

100 jaar Wet op de arbeidsovereenkomst

Trefwoorden wet op de arbeidsovereenkomst, historie, gezichtspunten, ontwikkelingen
Auteurs Mr. R.A.A. Duk
 • Samenvatting

   Dit artikel is de bewerking van een op 31 mei 2007 voor de Vereniging van Arbeidsrecht gehouden voordracht over 100 jaar Wet op de arbeidsovereenkomst. In vervolg op uiteenzettingen van Levenbach en Van der Grinten bij het 50- en 75-jarig bestaan van die wet wordt bezien hoe wetgeving en rechtspraak zich in die periode hebben ontwikkeld, met een zwaar accent op de periode sinds 1982, wat aanleiding geeft tot enkele beschouwingen over de rol van wetgever en rechter in het arbeidsrecht, nu en in de toekomst.

 • Auteursinformatie

  Mr. R.A.A. Duk

  R. Duk is advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek.

Tijdschrift Nederlands tijdschrift voor Europees recht
Jurisprudentie

De groepsrentebox: verduidelijking van staatssteuncriteria gewenst en gekregen?

Trefwoorden groepsrentebox, groepsvenootschappen, selectiviteitsbegrip, fiscale autonomie lidstaten
Auteurs Prof. mr. dr. R.H.C. Luja
 • Samenvatting

   In de groepsrenteboxbeschikking heeft de Commissie zich uitgesproken over fiscale dispariteiten en de toerekening daarvan in het kader van staatssteun. Daarnaast heeft zij getracht helderheid te verschaffen over de vraag of voordelen die beperkt zijn tot ondernemingen die deel uit moeten maken van een groep per definitie selectief zijn. In deze bijdrage worden beide onderwerpen nader besproken.

 • Auteursinformatie

  Prof. mr. dr. R.H.C. Luja

  Prof. mr. dr. R.H.C. Luja is hoogleraar rechtsvergelijkend belastingrecht aan de Universiteit Maastricht en verbonden aan Loyens & Loeff N.V.

Tijdschrift Nederlands tijdschrift voor Europees recht
Jurisprudentie

Het beoogd toekomstig mededingingsrechtelijk kader voor de motorvoertuigensector

Trefwoorden Verordening 1400/2002, verticale overeenkomsten, groepsvrijstelling, motorvoertuigen
Auteurs Mr. M. Kuijper
 • Samenvatting

   De Europese Commissie heeft onlangs een mededeling gepubliceerd met een voorstel voor het toekomstig mededingingsrechtelijk kader voor de motorvoertuigensector. In het voorstel geeft de Commissie aan de in de sector gehanteerde verticale overeenkomsten niet meer te onderwerpen aan een sectorspecifieke groepsvrijstelling, maar de algemene groepsvrijstellingsverordening voor verticale overeenkomsten van toepassing te verklaren (aangevuld met sectorspecifieke richtsnoeren). Als het voorstel wordt doorgezet veranderen er wellicht een aantal kenmerkende factoren van het mededingingsrechtelijk kader die door de huidige sectorspecifieke Groepsvrijstellingsverordening 1400/2002 in het leven zijn geroepen. Dit wordt in dit artikel kort toegelicht.

 • Auteursinformatie

  Mr. M. Kuijper

  Mr. M. Kuijper is advocaat bij Boekel De Nerée N.V.

Tijdschrift Nederlands tijdschrift voor Europees recht
Jurisprudentie

Infopaq: het werkbegrip geharmoniseerd?

Trefwoorden auteursrechtelijke bescherming, werkbegrip, (gedeeltelijke) reproductie, harmonisatie
Auteurs Mr. H.M.H. Speyart
 • Samenvatting

   In zijn arrest van 16 juli 2009 in de zaak Infopaq moest het Hof van Justitie het begrip ‘gedeeltelijke reproductie’ uitleggen, zoals dat wordt gebruikt in de Richtlijn auteursrecht in de informatiemaatschappij.1x Richtlijn 2001/29/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 mei 2001 betreffende de harmonisatie van bepaalde aspecten van het auteursrecht en de naburige rechten in de informatiemaatschappij, Pb. EG 2001 L 167, p. 10, ‘Richtlijn’. Het heeft daarbij in één moeite door ook het auteursrechtelijk werkbegrip uitgelegd, terwijl veel IE-beoefenaars ervan uitgingen dat dit begrip niet geharmoniseerd was. In deze bijdrage wordt ingegaan op de vraag of het werkbegrip inderdaad als geharmoniseerd moet worden beschouwd en worden de door het Hof gegeven interpretaties afgezet tegen de bestaande Nederlandse auteursrechtelijke rechtspraak.

  Noten

  • 1 Richtlijn 2001/29/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 mei 2001 betreffende de harmonisatie van bepaalde aspecten van het auteursrecht en de naburige rechten in de informatiemaatschappij, Pb. EG 2001 L 167, p. 10, ‘Richtlijn’.

 • Auteursinformatie

  Mr. H.M.H. Speyart

  Mr. H.M.H. Speyart is advocaat bij NautaDutilh N.V. te Amsterdam.

Tijdschrift Nederlands tijdschrift voor Europees recht
Artikel

Vijf keer televisie, films en boeken – het cultuurbelang in het Gemeenschapsrecht anno 2009

Trefwoorden cultuurbelang, must-carry, pluriformiteit, prejudiciële uitspraken
Auteurs Mr. H.S.J. Albers
 • Samenvatting

   In dit artikel worden vijf arresten uit de periode van december 2007 tot april 2009 besproken. Deze vijf arresten hebben gemeen dat zij alle betrekking hebben op het nationale cultuurbeleid en de bescherming van de taal en de pluriformiteit. Uit de analyse van de vijf besproken arresten blijkt dat het inroepen van het cultuurbelang in het Gemeenschaprecht anno 2008/2009 in principe niet leidt tot een alternatieve toepassing van het Gemeenschapsrecht. Slechts met betrekking tot gerechtvaardigde culturele, taal- of pluriformiteitsgerelateerde eisen die een ‘inherent’ bevoordelend effect hebben, zoals een taaleis ter bescherming van de nationale of officiële taal, of de plicht lokaal nieuws te brengen ter bescherming van de pluriformiteit, wordt een bijzondere positie geaccepteerd. In dergelijke gevallen is immers onvermijdelijk dat marktdeelnemers die in de betreffende lidstaat zijn gevestigd gemakkelijker aan de gestelde eisen kunnen voldoen dan marktdeelnemers die daarbuiten zijn gevestigd.

 • Auteursinformatie

  Mr. H.S.J. Albers

  Mr. H.S.J. Albers is advocaat bij Houthoff Buruma, Brussel.

Tijdschrift Markt & Mededinging
Redactioneel

Handhaving van het mededingingsrecht: een hete herfst?

Auteurs Prof. mr. T.R. Ottervanger
 • Samenvatting

   In een redactioneel artikel geeft de redactie een toelichting op het tijdschriftnummer in kwestie.

 • Auteursinformatie

  Prof. mr. T.R. Ottervanger

  Prof. mr. T.R. Ottervanger is advocaat en compagnon by Allen & Overy LLP en deeltijd hoogleraar Europees recht en mededingingsrecht aan de Rijksuniversiteit Leiden.

Tijdschrift Markt & Mededinging
Artikel

De WOB en de Eurowob in het mededingingsrecht

Trefwoorden Wob, Eurowob, Verordening (EG) nr. 1049/2001, toegang tot documenten, civiele handhaving
Auteurs Mr. L. Haasbeek
 • Samenvatting

   Toegang tot documenten op grond van de Wob en de Eurowob kan een belangrijke rol gaan spelen in mededingingsprocedures, bijvoorbeeld bij de bewijsvergaring in civiele procedures gebaseerd op het mededingingsrecht. Het daadwerkelijke belang van de openbaarheidsregimes zal afhangen van de interpretatie van de uitzonderingsgronden, op basis waarvan toegang tot documenten mag worden geweigerd. Dit artikel bespreekt de interpretatie van deze uitzonderingsgronden uit de jurisprudentie en beschikkingenpraktijk in voor het mededingingsrecht belangrijke potentiële toepassingen van de openbaarheidsregimes. Aan de hand hiervan zal een inschatting worden gegeven van de mogelijkheden en risico’s van toepassing van de openbaarheidsregimes in het mededingingsrecht

 • Auteursinformatie

  Mr. L. Haasbeek

  Mr. L. Haasbeek is advocaat bij Allen & Overy te Amsterdam.

Tijdschrift Markt & Mededinging
Diversen

Zaak COMP/M.5046 Friesland Foods / Campina

Trefwoorden Campina, Friesland Foods, mededingingsproblemen, fusie
Auteurs Mr. G.W. van der Klis
 • Samenvatting

   Op 17 december 2008 heeft de Europese Commissie (hierna: Commissie) de fusie tussen Campina en Friesland Foods (tezamen hierna: Partijen) goedgekeurd. Het onderzoek dat aan de goedkeuring vooraf ging, wees uit dat de concentratie in de oorspronkelijke vorm zou leiden tot mededingingsproblemen. Met name op de markt voor de aankoop van rauwe melk, verse zuivelproducten en kaas in Nederland en op de markt voor houdbare zuiveldranken in Nederland, België en Duitsland voorzag de Commissie mededingingsbelemmeringen. Als reactie op de bezwaren van de Commissie hebben Partijen remedies aangeboden om deze markten concurrerend te houden.

 • Auteursinformatie

  Mr. G.W. van der Klis

  Mr. G.W. van der Klis is advocaat en partner bij Clifford Chance in Amsterdam.

Tijdschrift Markt & Mededinging
Artikel

De ontwerp groepsvrijstelling verticale beperkingen – een stap vooruit?

Trefwoorden verordening inzake verticale overeenkomsten, ontwerp-verordening, verticale beperkingen, toegangsvergoedingen, categoriemanagementovereenkomsten
Auteurs Mr. H.H.P. Lugard en Dr. T. van Dijk
 • Samenvatting

   Na tien jaar in werking te zijn geweest zal de verordening inzake verticale overeenkomsten, Verordening (EG) nr. 2790/1999, op 31 mei 2010 vervallen. De Europese Commissie is op 28 juli van dit jaar een consultatieronde gestart over aanpassingen van de huidige verordening (‘de ontwerp-verordening’) en de daarbij behorende richtsnoeren (‘de ontwerp-richtsnoeren’). In het persbericht bij de consultatieronde stelt de Commissie dat de voorgestelde aanpassingen ‘(…) zijn bedoeld om in te spelen op de recente marktontwikkelingen, met name de versterkte koopkracht van de grote detailhandelaars en de groei van de online verkoop.’ In dit artikel zetten we de belangrijkste door de Commissie voorgestelde aanpassingen op een rij en bespreken we meer in detail een aantal saillante wijzigingsvoorstellen: (1) aanpassingen van de reikwijdte van de vrijstelling, (2) twee ‘nieuwe’ verticale beperkingen, te weten toegangsvergoedingen en categoriemanagementovereenkomsten, (3) nieuwe regels met betrekking tot online distributie en (4) een aangepaste beoordeling van individuele hardekernbeperkingen, in het bijzonder van verticale prijsbinding. De nieuwe verordening zal naar verwachting in juni 2010 in werking treden en van toepassing blijven tot 31 mei 2020.

 • Auteursinformatie

  Mr. H.H.P. Lugard

  Mr. H.H.P. Lugard is werkzaam als advocaat en bedrijfsjurist bij Royal Philips Electronics.

  Dr. T. van Dijk

  Dr. T. van Dijk is werkzaam bij Lexonomics.

Tijdschrift Onderneming en Financiering
Artikel

Enkele recente ontwikkelingen inzake overgang van een onderneming

Trefwoorden identiteitsbehoud, informatieplicht, overgang van onderneming
Auteurs Mr. K. Wiersma
 • Samenvatting

   In dit artikel wordt stilgestaan bij een aantal recente uitspraken inzake de rechten van werknemers bij een overgang van een onderneming. Aan bod komt de zaak Klarenberg/Ferrotron waarin het Hof van Justitie van de EG betrokken werknemers een extra hulpmiddel geeft ter voorkoming van oneigenlijk gebruik van overgang van ondernemingen. Ook komt aan bod de Heineken-zaak en de naar aanleiding daarvan ontstane discussie over de vraag welke werknemers bescherming aan de richtlijn inzake overgang van ondernemingen kunnen ontlenen. Ten slotte wordt het arrest Pax/Bos van de Hoge Raad besproken, welk arrest laat zien dat een overdragende werkgever zich moet realiseren dat hij de plicht heeft om betrokken werknemers adequaat te informeren over hun positie.

 • Auteursinformatie

  Mr. K. Wiersma

  Mr. K. Wiersma is advocaat arbeidsrecht bij Loyens & Loeff N.V.

Tijdschrift Vennootschap & Onderneming
Artikel

De ‘gereglementeerde markt’ en het toepassingsbereik van de verplicht bod-regeling

Trefwoorden gereglementeerde markt, verplicht bod, MiFID, overnamerichtlijn, toepassingsbereik
Auteurs Mr. drs. H.J. Teerink en mr. drs. G. Koeman
 • Samenvatting

   In deze bijdrage bespreken de auteurs de rechtsonzekerheid die bestaat ten aanzien van het toepassingsbereik van de verplicht bod-regeling. Zij behandelen daarbij de achtergrond en geschiedenis van de relevante wet- en regelgeving en doen een aanbeveling aan de wetgever om de wettekst aan te passen.

 • Auteursinformatie

  Mr. drs. H.J. Teerink

  Mr. drs. H.J. Teerink is advocaat bij Clifford Chance te Londen.

  mr. drs. G. Koeman

  Mr. drs. G. Koeman is advocaat bij Clifford Chance te Londen.

Tijdschrift Vennootschap & Onderneming
Artikel

ABC of XYZ: ontslagvergoeding wordt ‘alphabet soup’

Trefwoorden XYZ-formule, XYZ-arresten, kennelijk onredelijk ontslag
Auteurs Mr. I.L. Gerrits en mr. H.T. ten Have
 • Samenvatting

   In dit artikel gaan de auteurs in op de op 7 juli 2009 door een vijftal gerechtshoven gewezen arresten over de ontslagvergoeding bij kennelijk onredelijk ontslag, de zogenoemde XYZ-arresten.

 • Auteursinformatie

  Mr. I.L. Gerrits

  Mr. I.L. Gerrits is advocaat bij NautaDutilh.

  mr. H.T. ten Have

  Mr. H.T. ten Have is advocaat bij NautaDutilh.

Tijdschrift Vennootschap & Onderneming
Artikel

De pensioengerechtigde werknemer: uitgewerkt met 65?

Auteurs Mr. S.T.E. Bakker
 • Samenvatting

   In deze bijdrage bespreekt de auteur of nog steeds aangenomen kan worden dat de arbeidsovereenkomst van rechtswege eindigt wanneer de pensioenleeftijd wordt bereikt. Daarnaast wordt besproken welke mogelijkheden de werkgever heeft om de arbeidsverhouding met een pensioengerechtigde werknemer aan te gaan of voort te zetten.

 • Auteursinformatie

  Mr. S.T.E. Bakker

  Mr. S.T.E. Bakker is advocaat bij Stibbe.

Tijdschrift Vennootschap & Onderneming
Artikel

Indirecte doorbraak van aansprakelijkheid: ComSystems/Van den End q.q.

Trefwoorden doorbraak, Aansprakelijkheid, Osby, Sobi/Hurks, ComSystems
Auteurs Mr. R.T.G. Tros
 • Samenvatting

   In deze bijdrage bespreekt de auteur het HR-arrest ComSystems/Van den End q.q., waarin toepassing wordt gegeven aan de normen die gelden voor een indirecte doorbraak van aansprakelijkheid van een moedervennootschap jegens schuldeisers van haar dochtermaatschappij.

 • Auteursinformatie

  Mr. R.T.G. Tros

  Mr. R.T.G. Tros is werkzaam bij Allen & Overy te Amsterdam.

Tijdschrift Vennootschap & Onderneming
Artikel

Medewerking aan mededeling van stille verpanding: eindelijk duidelijkheid?

Trefwoorden financieringspraktijk, stil pandrecht, curator, Hamm g.g/ABN AMRO
Auteurs Mr. H.C. Piet
 • Samenvatting

   In deze bijdrage behandelt de auteur de betekenis voor de financieringspraktijk van arrest Hamm q.q./ABN AMRO (HR 30 oktober 2009) over stil pandrecht op vorderingen op naam en de rol van de curator.

 • Auteursinformatie

  Mr. H.C. Piet

  Mr. H.C. Piet is werkzaam bij NautaDutilh te Amsterdam.

Tijdschrift Vennootschap & Onderneming
Artikel

Faillissement verhuurder

Trefwoorden faillissement verhuurder, wanprestatie, curator, huur(overeenkomst)
Auteurs Mr. M. el Gartit en mr. J.C.P. van den Hamer
 • Samenvatting

   In deze bijdrage bespreken de auteurs de vraag of in het licht van het faillissement van een verhuurder, de curator – naar aanleiding van het Nebula-arrest – gerechtigd is de huurder naar de verificatieprocedure door te verwijzen in de plaats van het gebruik van de zaak door de huurder te dulden.

 • Auteursinformatie

  Mr. M. el Gartit

  Mr. M. el Gartit is werkzaam als advocaat bij Loyens & Loeff.

  mr. J.C.P. van den Hamer

  Mr. J.C.P. van den Hamer is werkzaam als advocaat bij Loyens & Loeff te Amsterdam.

Tijdschrift Vennootschap & Onderneming
Artikel

De toelaatbaarheid van beschermingsconstructies bij beursvennootschappen

Trefwoorden beursvennootschap, beschermingsconstructies, ASMI, preferente aandelen
Auteurs Mr. L.M. Mantel en Mr. F.G.K. Overkleeft LL.M.
 • Samenvatting

   In deze bijdrage bespreken de auteurs de vereisten die op grond van de wet en jurisprudentie aan het gebruik van uitgifte van preferente aandelen als beschermingsconstructie worden vereist. Zij bespreken vervolgens de toelaatbaarheid van dergelijke beschermingsconstructies in het licht van de meest recente beschikking van de Ondernemingskamer in de ASMI-zaak

 • Auteursinformatie

  Mr. L.M. Mantel

  Mr. L.M. Mantel is advocaat bij NautaDutilh N.V. te Amsterdam.

  Mr. F.G.K. Overkleeft LL.M.

  Mr. F.G.K. Overkleeft LL.M. is advocaat bij NautaDutilh N.V. te Amsterdam, docent-onderzoeker aan het Center for Company Law, Universiteit van Tilburg, en redacteur van dit tijdschrift.

Tijdschrift Vennootschap & Onderneming
Artikel

Het Wetsvoorstel Markt & Overheid

Trefwoorden mededingingswet, overheid, gedragsregels, concurrentie, staatssteun
Auteurs Mr. R.W. de Vlam
 • Samenvatting

   In deze bijdrage bespreekt de auteur het wetsvoorstel tot aanpassing van de Mededingingswet ter invoering van gedragsregels voor overheden wanneer deze zich op de markt begeven (Wetsvoorstel Markt & Overheid). De auteur staat stil bij de voorgeschiedenis en de inhoud van het wetsvoorstel en plaatst daarbij enkele kanttekeningen.

 • Auteursinformatie

  Mr. R.W. de Vlam

  Mr. R.W. de Vlam is werkzaam als advocaat bij Loyens & Loeff.

Tijdschrift Vennootschap & Onderneming
Artikel

Het wetsvoorstel corporate governance en het consultatiedocument melding zeggenschap financiële instrumenten

Trefwoorden Monitoring Commissie Corporate Governance, commissie, corporate governance-systeem
Auteurs Mr. H.U. van Heyningen Nanninga
 • Samenvatting

   Deze bijdrage geeft een overzicht van de inhoud van het wetsvoorstel Wijziging van de Wet op het financieel toezicht, de Wet giraal effectenverkeer en het Burgerlijk Wetboek naar aanleiding van het advies van de Monitoring Commissie Corporate Governance Code.

 • Auteursinformatie

  Mr. H.U. van Heyningen Nanninga

  Mr. H.U. van Heyningen Nanninga is advocaat bij Clifford Chance LLP Amsterdam.

Tijdschrift Vennootschap & Onderneming
Artikel

Formele benadering beëindiging overblijvende aansprakelijkheid uit 403-verklaring

Trefwoorden 403-verklaring, overblijvende aansprakelijkheid
Auteurs Mr. drs. V.L. Staal
 • Samenvatting

   In deze bijdrage bespreekt de auteur de uitspraak van de Rechtbank Rotterdam van 16 april 2009 en de gevolgen van de formele benadering bij de beëindiging van de overblijvende aansprakelijkheid uit de 403-verklaring.

 • Auteursinformatie

  Mr. drs. V.L. Staal

  Mr. V.L. Staal is werkzaam als advocaat bij Allen & Overy.