Artikelen

Tijdschrift Tijdschrift voor Civiele Rechtspleging
Kroniek

Supranationaal procesrecht: Brussel I-bis-Verordening

Trefwoorden Rechtsmacht, erkenning en tenuitvoerlegging, IPR
Auteurs Marek Zilinsky
 • Auteursinformatie

  Marek Zilinsky

  Mr. M. Zilinsky is adviseur bij Houthoff en tevens als universitair docent verbonden aan de afdeling Privaatrecht van de Vrije Universiteit Amsterdam.

Tijdschrift Onderneming en Financiering
Wetenschap en praktijk

Medezeggenschap: van ‘the beginning’ tot ‘the next level’

Trefwoorden medewerkersparticipatie, ondernemingsraad, arbeidsmarkt, besluitvorming, toekomstbestendig
Auteurs R.E.M. Vink-Dijkstra
 • Samenvatting

   De Wet op de ondernemingsraden (Wor) reguleert in Nederland de vormen van medezeggenschap binnen ondernemingen. De vraag rijst of de huidige wettelijke regeling nog voldoende aansluit op de besluitvorming binnen ondernemingen en de regulering van arbeid binnen diezelfde ondernemingen. Kunnen medewerkers voldoende invloed uitoefenen op de besluitvorming? De medezeggenschap moet meebewegen met de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en de juiste plaats krijgen binnen complexe ondernemingen. Biedt de Wor daarvoor voldoende ruimte, welke voorwaarden zouden daaraan kunnen worden gesteld, en welke aanbevelingen kunnen worden gegeven om medezeggenschap toekomstbestendig te maken? Dit is onderdeel van het onderzoek naar medezeggenschap ‘the next level’.

 • Auteursinformatie

  R.E.M. Vink-Dijkstra

  Mr. R.E.M. (Renate) Vink-Dijkstra is partner bij De Clercq Advocaten Notariaat te Leiden.

Tijdschrift Onderneming en Financiering
Redactioneel

Onoverdraagbaar is altijd onverpandbaar – over legisme en starre dogmatiek

Een kritische observatie van HR 1 juli 2022, ECLI:NL:HR:2022:984 (Rabobank/Ten Berge q.q.)

Auteurs M.H.E. Rongen
 • Auteursinformatie

  M.H.E. Rongen

  Mr. dr. M. (Martijn) H.E. Rongen is senior legal counsel bij Loyens & Loeff te Amsterdam.

Tijdschrift Onderneming en Financiering
Wetenschap en praktijk

Verduurzaming van vastgoedfinancieringen – op de groene weg

Trefwoorden environmental, social, governance, taxonomie, groene leningen
Auteurs M. Broere en M. Heddema
 • Samenvatting

   Europa moet klimaatneutraal zijn in 2050. De vastgoedsector is een belangrijke sector om dit doel te verwezenlijken. Financiers van deze sector hebben een belangrijke rol bij het stimuleren van het verduurzamen van vastgoedinvesteringen en daardoor bij het verwezenlijken van deze doelstelling. In dit artikel worden aanbevelingen gegeven over het stimuleren van verduurzamen van vastgoedfinancieringen. Daarnaast wordt in dit artikel het voor financiers van de Europese vastgoedsector relevante wettelijk kader ten aanzien van ESG uiteengezet. Ook wordt ingegaan op de richtlijnen van de Loan Market Association voor groene, sociale en duurzame vastgoedfinancieringen en de implementatie daarvan in leningsdocumentatie.

 • Auteursinformatie

  M. Broere

  Mr. M. (Michelle) Broere is advocaat bij Loyens en Loeff te Amsterdam.

  M. Heddema

  Mr. M. (Mark) Heddema is advocaat bij Loyens en Loeff te Amsterdam.

Tijdschrift Contracteren
Actualia contractspraktijk

Het non-concurrentiebeding in de franchiseovereenkomst anno 2023

Trefwoorden Franchise, Franchiseovereenkomst, Non-concurrentiebeding, Postcontractueel concurrentiebeding, Onrechtmatige daad
Auteurs Mr. J.H. Kolenbrander
 • Samenvatting

   In deze bijdrage wordt thematisch jurisprudentie uit het jaar 2022 besproken omtrent het postcontractuele non-concurrentiebeding in de franchiseovereenkomst. Daarbij wordt ook aandacht besteed aan de invloed van de Wet franchise nu deze wet voorschriften stelt aan postcontractuele non-concurrentiebedingen in franchiseovereenkomsten.

 • Auteursinformatie

  Mr. J.H. Kolenbrander

  Mr. J.H. Kolenbrander is advocaat-partner bij DayOne Advocaten en onder meer gespecialiseerd in franchising en daaraan gerelateerde vraagstukken.

Tijdschrift Contracteren
Contracten maken

Haviltex voor drafters

Trefwoorden Uitleg van overeenkomsten, Contra proferentem-regel, Entire agreement clause, No oral modification clause, Bewijsovereenkomst
Auteurs Mr. M.J.R. Brons
 • Samenvatting

   De auteur geeft een overzicht van enkele praktische lessen die getrokken kunnen worden uit de jurisprudentie van de Hoge Raad over uitleg van overeenkomsten, bedoeld om contractenmakers in staat te stellen om bij het opstellen van contracten beter te anticiperen op uitleg van die contracten in juridische procedures.

 • Auteursinformatie

  Mr. M.J.R. Brons

  Mr. M.J.R. Brons is raadsheer in het gerechtshof Amsterdam.

Tijdschrift Onderneming en Financiering
Wetenschap en praktijk

Continuation funds, een teken van hebzucht of een logische evolutie van private equity?

Trefwoorden investment management, belangenverstrengeling, beleggingsinstelling, tegenstrijdig belang, belangenconflict
Auteurs J.H. Ottervanger en B. Brouwer
 • Samenvatting

   De afgelopen jaren heeft het gebruik van continuation funds in de private equity-markt een vlucht genomen. Bij een dergelijke transactie verkoopt een beheerder van een beleggingsinstelling de assets van die beleggingsinstelling aan een nieuwe door hem beheerde beleggings­instelling. Omdat de beheerder zowel namens de koper als namens de verkoper optreedt en er zich ook overigens diverse belangenverstrengelingen voordoen, gaan dit soort transacties met de nodige kritiek gepaard. In de praktijk zijn er diverse oplossingen om deze problemen het hoofd te bieden, maar voor een succesvolle transactie is een goed begrip vereist van de dynamiek en de belangen van de verschillende partijen. Het is daarom hoog tijd om de rol van verschillende stakeholders en het juridisch kader van continuation fund-transacties te bespreken.

 • Auteursinformatie

  J.H. Ottervanger

  Mr. J.H. (Joep) Ottervanger is advocaat bij de Praktijkgroep Investment Management van Loyens en Loeff te Amsterdam.

  B. Brouwer

  Mr. B. (Benne) Brouwer is advocaat bij de Praktijkgroep Investment Management van Loyens en Loeff te Amsterdam.

Tijdschrift Onderneming en Financiering
Wetenschap en praktijk

Access_openGovernance en compliance in de zorg na invoering van de Governancecode Zorg 2022 en de publicatie van het Kader Goed Bestuur 2022

Trefwoorden compliance officer in de Zorg, risicomanagement, strategie, compliance plan, IZA
Auteurs W.J. Oostwouder, S. Monsma en A. Peelen
 • Samenvatting

   Op 1 januari 2022 is de herziene Governancecode Zorg (hierna: de herziene Code) ingevoerd en in mei 2022 is het Kader Goed Bestuur 2022 van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (hierna: het nieuwe Kader Goed Bestuur) gepubliceerd. Voorts is in september 2022 het Integraal Zorgakkoord (hierna: IZA) gesloten met het doel om de zorg voor de toekomst goed, toegankelijk en betaalbaar te houden. Daarbij zijn afspraken gemaakt tussen het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en een groot aantal partijen in de zorg. Ondertekenaars van het IZA zijn onder meer overkoepelende organisaties van ziekenhuizen, de geestelijke gezondheidszorg en de ouderenzorg. Deze afspraken strekken onder andere tot het bevorderen van samenwerking in de zorg. De auteurs pogen in dit artikel mede aan de hand van de herziene Code en het nieuwe Kader Goed Bestuur de volgende vragen te beantwoorden: (1) hoe kan binnen zorginstellingen een goede governance worden gewaarborgd; en (2) welke rol spelen compliance, strategie en risico­management daarbij? En naar aanleiding van het IZA: (3) wie is er verantwoordelijk voor de governance en compliance van een samenwerkingsverband in de zorg?

 • Auteursinformatie

  W.J. Oostwouder

  Prof. mr. W.J. (Wilco) Oostwouder is advocaat bij Loyens & Loeff te Amsterdam en was van 2002 tot 2021 hoogleraar Bedrijfsfinancieel recht aan de Universiteit Utrecht. Hij heeft in 2023 in samenwerking met Boerhaave Nascholing van het LUMC en ZO. advocaten de Registeropleiding Compliance Officer in de Zorg (zesde editie) georganiseerd. Voor 2024 is weer een editie van deze opleiding gepland. Voorts is hij mederedacteur van het Handboek Compliance in de Zorg (2019).

  S. Monsma

  S. (Segrun) Monsma is eigenaar/directeur van Padkos Interim & Project Management te Haarlem. Zij is voorts als docent betrokken bij de Registeropleiding Compliance in de Zorg en secretaris van het bestuur van de Stichting Compliance in de Zorg.

  A. Peelen

  Drs. A. (Anniek) Peelen is bestuurssecretaris bij Rijndam Revalidatie, lid van de Raad van Toezicht van de Merwelanden en daarnaast als zelfstandig adviseur werkzaam op het gebied van Governance & Compliance in de zorg. Zij is voorts als docent betrokken bij de Registeropleiding Compliance in de Zorg en lid van het bestuur van de Stichting Compliance in de Zorg.

Tijdschrift Boom Strafblad
Column

Stealthing

Trefwoorden Stealthing, Legaliteit, Zedenmisdrijven, Nieuwe strafbaarstelling, Verkrachting
Auteurs mr. B.C. (Bart) Swier
 • Samenvatting

   Wat is stealthing, is het (al) een strafbaar feit en zo ja en zo nee, moet het in de toekomst (ook) als verkrachting worden gekwalificeerd? In deze bijdrage zal aan de hand van de recente vervolging van twee verdachten ter zake van stealthing worden beargumenteerd dat het buitengewoon wenselijk is als de wetgever ondubbelzinnig besluit of stealthing een zedenmisdrijf behoort te zijn en zo ja, onder wat voor omstandigheden en met welke strafbedreiging.

 • Auteursinformatie

  mr. B.C. (Bart) Swier

  Bart Swier is advocaat bij VVS Advocaten.

Tijdschrift Maandblad voor Ondernemingsrecht
Artikel

Assertieve autoriteiten, verminderende rechtszekerheid en innovatieve schadetheorieën: concentratiecontrole anno nu

Trefwoorden fusies, gun-jumping, Europese Commissie, ACM, mededinging
Auteurs Mr. M.R. Baneke en Mr. E.A. Grondman
 • Samenvatting

   In dit artikel bespreken de auteurs enkele relevante ontwikkelingen op het gebied van concentratiecontrole die zich in de afgelopen jaren hebben voorgedaan. Door middel van dit artikel beogen de auteurs advocaten die werkzaam zijn in de ondernemingsrechtelijke transactiepraktijk een helder en praktisch overzicht te bieden van deze ontwikkelingen en de implicaties daarvan voor de praktijk.

 • Auteursinformatie

  Mr. M.R. Baneke

  Mr. M.R. Baneke is advocaat mededingingsrecht bij Stek te Amsterdam.

  Mr. E.A. Grondman

  Mr. E.A. Grondman is advocaat mededingingsrecht bij Stek te Amsterdam.

Tijdschrift Maandblad voor Ondernemingsrecht
Artikel

De goedkeuring van aandeelhoudersbesluiten bij de verpanding van aandelen

Trefwoorden pandrecht, vergaderrecht, stemovereenkomst, intrekking, vernietiging
Auteurs Mr. A.S. Renshof
 • Samenvatting

   Ter bescherming van de positie van de pandhouder wordt bij een verpanding van aandelen in veel gevallen afgesproken dat de aandeelhouder bepaalde aandeelhoudersbesluiten niet zonder voorafgaande goedkeuring van de pandhouder mag nemen. De auteur onderzoekt of deze goedkeuringsafspraak de pandhouder voldoende bescherming biedt en formuleert enkele aandachtspunten voor de praktijk.

 • Auteursinformatie

  Mr. A.S. Renshof

  Mr. A.S. Renshof is advocaat bij Loyens & Loeff te Amsterdam.

Tijdschrift Maandblad voor Ondernemingsrecht
Artikel

Aansprakelijkheid wegens lichtvaardig enquêteverzoek

Trefwoorden enquêterecht, misbruik van procesrecht, ongefundeerde aantijgingen, niet-redelijk verzoek, proceskostenveroordeling
Auteurs Mr. W.A. Vader
 • Samenvatting

   Met deze beschikking houdt de Hoge Raad het oordeel van de Ondernemingskamer in stand dat een enquêteverzoek niet op redelijke grond is gedaan. Op grond van artikel 2:350 lid 2 BW kan de rechtspersoon dan bij de Ondernemingskamer schadevergoeding vorderen. In deze bijdrage wordt stilgestaan bij de te hanteren norm en wat een passende sanctie is bij schending daarvan.

 • Auteursinformatie

  Mr. W.A. Vader

  Mr. W.A. Vader is advocaat bij bureau Brandeis te Amsterdam.

Tijdschrift Maandblad voor Vermogensrecht
Artikel

Over de grens van de onrechtmatige daad

Bespreking van het proefschrift van mr. M.E. Franke

Trefwoorden rechtvaardigingsgrond, schulduitsluitingsgrond, buitencontractueel, aansprakelijkheid, noodweer
Auteurs Mr. dr. G.J.P. Molkenboer
 • Samenvatting

   In het proefschrift van Franke wordt de onrechtmatige daad beschouwd vanuit het gezichtspunt van de rechtvaardigingsgrond, in de woorden van de auteur ‘van onderaf’. Dat leidt naast een uitvoerige analyse van rechtvaardigingsgronden tot dogmatische beschouwingen over kernbegrippen in de buitencontractuele aansprakelijkheid en de begrenzing tussen die begrippen.

 • Auteursinformatie

  Mr. dr. G.J.P. Molkenboer

  Mr. dr. G.J.P. Molkenboer is advocaat bij Lauxtermann Advocaten in Amsterdam.

Tijdschrift Maandblad voor Vermogensrecht
Artikel

Credit Rating Agency Liability in Europe

Bespreking van het proefschrift van mr. D.J. Verheij

Trefwoorden kredietbeoordeling, ratingbureau, CRA Verordening, aansprakelijkheid, schadevergoeding
Auteurs Mr. drs. S.M. Peek
 • Samenvatting

   Kredietbeoordelingen zijn van groot belang voor de markt. In de nasleep van de wereldwijde financiële crisis deed Dorine Verheij onderzoek naar de aansprakelijkheid van kredietbeoordelaars in Europa. Hoewel succesvol schadeverhaal voor uitgevende instellingen en beleggers een uitdaging is, biedt het proefschrift nuttige handvatten voor claims op grond van de CRA Verordening.

 • Auteursinformatie

  Mr. drs. S.M. Peek

  Mr. drs. S.M. Peek is advocaat bij bureau Brandeis te Amsterdam.

Tijdschrift Maandblad voor Vermogensrecht
Artikel

Herziening van de richtlijn productaansprakelijkheid

Maakt het herzieningsvoorstel de gestelde doelen waar?

Trefwoorden productaansprakelijkheidsrecht, product, gebrek, risicoaansprakelijkheid, modernisering en aanpassing
Auteurs Mr. L.F. Dröge en Mr. O.J. Tijhuis
 • Samenvatting

   De Europese Commissie heeft een voorstel aangenomen voor herziening en modernisering van de richtlijn productaansprakelijkheid. De voorgenomen wijzigingen bevatten aanscherpingen met mogelijk verregaande consequenties voor producenten. De auteurs zetten de belangrijkste voorgenomen wijzigingen op een rij en onderzoeken in dit artikel of de noodzakelijke balans tussen de legitieme belangen van het bedrijfsleven enerzijds en consumenten anderzijds voldoende in stand blijft.

 • Auteursinformatie

  Mr. L.F. Dröge

  Mr. L.F. Dröge is advocaat bij Houthoff te Rotterdam.

  Mr. O.J. Tijhuis

  Mr. O.J. Tijhuis is advocaat bij Houthoff te Rotterdam.

Tijdschrift Maandblad voor Vermogensrecht
Artikel

Access_openOpkomst van de bekendheidsuitzondering en ‘ondergang’ van de terhand­stellingsplicht van algemene voorwaarden

Over de vraag of ‘toedoen’ van de gebruiker vereist is voor bekendheid met de algemene voorwaarden naar aanleiding van HR 11 november 2022, ECLI:NL:HR:2022:1599 (De Eendracht/Doens)

Trefwoorden toepasselijkheid (algemene voorwaarden), arbitraal beding (in algemene voorwaarden), vernietigbaarheid, informatieplicht, bekendheid (concrete benadering/abstracte benadering)
Auteurs Mr. dr. E.-J. Zippro
 • Samenvatting

   De Hoge Raad heeft in het recente arrest De Eendracht/Doens een nadere uitleg gegeven aan de in Geurtzen/Kampstaal geïntroduceerde bekendheidsuitzondering. Een ‘toedoen’ van de gebruiker van algemene voorwaarden is niet vereist. Tegelijkertijd bestaan er steeds meer uitzonderingen op de hoofdregel van terhandstelling van algemene voorwaarden. In deze bijdrage wordt nader ingegaan op de opkomst van de bekendheidsuitzondering en het afnemende toepassingsbereik van de terhandstellingsplicht.

 • Auteursinformatie

  Mr. dr. E.-J. Zippro

  Mr. dr. E.-J. Zippro is advocaat bij Hausfeld te Amsterdam.

Tijdschrift Maandblad voor Vermogensrecht
Artikel

Privaatrechtelijke aspecten van het Europees sanctierecht

Een verkenning van enkele gevolgen die het sanctierecht kan hebben voor privaatrechtelijke aangelegenheden

Trefwoorden sancties, bevriezingsmaatregel, overeenkomsten, eigendom, vennootschapsrecht
Auteurs Mr. Y. Amar
 • Samenvatting

   Dit artikel bespreekt de werking van de Europese sancties en de uitwerking ervan op het nationale privaatrecht. Specifieke aandacht wordt besteed aan de effecten van sancties op het eigendomsrecht, het vennootschapsrecht en het verbintenissenrecht, waarbij tevens wordt ingegaan op internationaal privaatrechtelijke aspecten.

 • Auteursinformatie

  Mr. Y. Amar

  Mr. Y. Amar is advocaat bij BenninkAmar Advocaten te Amsterdam.

Tijdschrift Tijdschrift voor Civiele Rechtspleging
Artikel

Access_openConclusies in civiele cassatiezaken: een systematische analyse

Trefwoorden conclusie, parket bij de Hoge Raad, cassatie, advocaat-generaal, empirisch-juridisch onderzoek
Auteurs Jarmo Oppatja
 • Samenvatting

   In deze bijdrage analyseert de auteur op systematische wijze 131 conclusies van het civiele parket bij de Hoge Raad. Daardoor ontstaat een empirisch onderbouwd beeld van verschillende aspecten van conclusies in civiele cassatiezaken, zoals omvang, structuur, klachtbehandeling en afdoeningswijze. De analyse beoogt het huidige beeld van de conclusie in de literatuur aan te vullen, te substantiëren en/of te nuanceren.

 • Auteursinformatie

  Jarmo Oppatja

  Mr. J. Oppatja is promovendus en docent burgerlijk recht aan de Radboud Universiteit Nijmegen.

Tijdschrift Contracteren
Artikel

Access_openDe rafelranden van de vernietiging van algemene voorwaarden

Trefwoorden Algemene voorwaarden, Vernietiging, Informatieplicht, Redelijkheid en billijkheid, Bekendheidsuitzondering
Auteurs Mr. drs. J.H.M. Spanjaard
 • Samenvatting

   Er zijn vier uitzonderingen op het recht van vernietiging van algemene voorwaarden wegens het verzaken door de gebruiker van de op hem rustende informatieplicht uit hoofde van artikel 6:233 onder b BW. Het zijn er vier in getal: (1) de wederpartij is een grote wederpartij, (2) de wederpartij is een in het buitenland gevestigde professional, (3) de wederpartij gebruikt zelf dezelfde of nagenoeg dezelfde set algemene voorwaarden, en (4) de wederpartij komt naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid geen beroep op vernietiging van de algemene voorwaarden toe. Deze vier uitzonderingen worden in het artikel besproken aan de had van in 2022 gewezen rechtspraak.

 • Auteursinformatie

  Mr. drs. J.H.M. Spanjaard

  Mr. drs. J.H.M. Spanjaard is advocaat onder de naam facily LAW advocatuur en honorair universitair docent aan het Molengraaff Instituut van de Universiteit Utrecht.

Tijdschrift Contracteren
Artikel

De franchiseovereenkomst zonder (zware eisen aan) knowhow

Trefwoorden Franchiseovereenkomst, Formulewijziging, Knowhow, Wijzigingsbeding, Franchiseformule
Auteurs Mr. A.W. Dolphijn
 • Samenvatting

   Voor de kwalificatie als franchiseovereenkomst vereist de Wet franchise dat sprake is van een franchiseformule waarvan knowhow een onderdeel is. Aan die knowhow worden in deze wet hoge eisen gesteld. Als aan deze vereisten niet voldaan wordt, is er geen sprake van een franchiseovereenkomst en missen de beschermende bepalingen van de Wet franchise toepassing. De vraag is waarom er dergelijke hoge eisen aan knowhow gesteld worden. Geconcludeerd wordt dat het bestanddeel van de noodzakelijk aanwezige ‘knowhow’ in de franchiseformule afgezwakt zou moeten worden, zodat de wettelijke definitie van de franchiseovereenkomst ruimer wordt.

 • Auteursinformatie

  Mr. A.W. Dolphijn

  Mr. A.W. Dolphijn is als advocaat werkzaam bij Ludwig & Van Dam advocaten.