Artikelen

Tijdschrift Nederlands tijdschrift voor Europees recht
Jurisprudentie

Kartelverbod uitgebreid? Kartelondersteunende dienstverlener AC Treuhand beboet voor faciliteren kartel producenten organische peroxides

Auteurs Mr. M.C. van Heezik
 • Auteursinformatie

  Mr. M.C. van Heezik

  Mr. M.C. van Heezik is advocaat bij Houthoff Buruma N.V. De auteur dankt mr. I.W. VerLoren van Themaat en mr. A. Gerbrandy voor hun commentaar op het concept.

Tijdschrift Nederlands tijdschrift voor Europees recht
Jurisprudentie

Daadwerkelijke uitvoering geven aan concessies en vergunningen verplicht op grond van vrij verkeer van diensten

Auteurs Mr. J.C.M. van der Beek
Tijdschrift Nederlands tijdschrift voor Europees recht
Jurisprudentie

‘Cepsa-ii’: het agentuur-beoordelingskader van de commissie opnieuw bevestigd

Auteurs Mr. H.M. Cornelissen
 • Auteursinformatie

  Mr. H.M. Cornelissen

  Mr. H.M. Cornelissen is advocaat bij de Automotive Industry Group van Houthoff Buruma N.V. te Amsterdam

Tijdschrift Nederlands tijdschrift voor Europees recht
Jurisprudentie

Aanbestedingsrecht in beweging: een overzicht van recente ontwikkelingen

Auteurs Prof. mr. J.M. Hebly en mr. F.G. Wilman
 • Auteursinformatie

  Prof. mr. J.M. Hebly

  Prof. mr. J.M. Hebly is bijzonder hoogleraar Bouwrecht aan de Universiteit Leiden en advocaat bij Houthoff Buruma

  mr. F.G. Wilman

  Mr. F.G. Wilman is advocaat bij Houthoff Buruma

Tijdschrift Markt & Mededinging
Praktijk

Kroniek concentratiecontrole 2008

Auteurs Mr. Maarten de Jong en Mr. Luke Haasbeek
 • Samenvatting

   Ondanks de financiële crisis is het aantal concentratiemeldingen in 2008 niet afgenomen. De NMa heeft een vergelijkbaar aantal zaken behandeld als in voorgaande jaren. Deze hebben geleid tot een aantal interessante besluiten. In de zaak Telefoongids/Gouden Gids heeft de NMa voor het eerst een effectanalyse toegepast zonder de relevante markt af te bakenen. De NMa maakt een uitvoerige analyse van de te verwachten gevolgen van de fusie zonder in te gaan op de marktaandelen van de partijen. In de zaken Evean/Philadelphia/Woonzorg en KPN/Reggefiber leidden verticale effecten tot mededingingsrechtelijke bezwaren, waarvoor remedies nodig waren. De NMa gaat daarbij voor het eerst uitgebreid in op de Richtsnoeren niet-horizontale fusies van de Commissie. Bovendien heeft de NMa voor het eerst onder het nieuwe boeteregime boetes opgelegd voor het niet melden van een concentratie.

 • Auteursinformatie

  Mr. Maarten de Jong

  Maarten de Jong is advocaat in Amsterdam.

  Mr. Luke Haasbeek

  Luke Haasbeek is advocaat in Amsterdam.

Tijdschrift Contracteren
Praktijk

Leerstukken | Over verzuim en Sinterklazerij

HR 27 juni 2008 (C06/292HR Mol/Moerings): een arrest met veel facetten voor de contractenrechtspraktijk

Trefwoorden Mol/Moerings, verzuim, algemene voorwaarden
Auteurs Mr. T.H.M. van Wechem
 • Samenvatting

   Van Wechem behandelt uitgebreid het arrest Mol/Moerings. De focus ligt op verzuim, maar zijdelings komt ook een ander facet aan de orde, namelijk derdenwerking van algemene voorwaarden. Van Wechem vindt de wijze waarop de verzuimregeling is toegepast ongelukkig, maar kan zich vinden in het bereikte resultaat. Ten aanzien van het andere aspect – de derdenwerking van exoneratie – aarzelt Van Wechem of we hier te maken hebben met een trendbreuk.

 • Auteursinformatie

  Mr. T.H.M. van Wechem

  Mr. T.H.M. van Wechem is verbonden aan Baker & McKenzie, advocaten, notarissen en belastingadviseurs.

Tijdschrift Contracteren
Discussie

Uitleg van schriftelijke overeenkomsten

Over de onzalige trend naar een primair taalkundige uitleg van contracten

Trefwoorden taalkundige uitleg, Haviltex, Meyer Europe/PontMeyer, Vodafone
Auteurs Mr. M. Wolters LL.M.
 • Samenvatting

   Wolters geeft blijk van zijn ongenoegen over de – in zijn ogen – doorgeschoten primair taalkundige uitleg van overeenkomsten tussen professionele partijen. Een primair taalkundige uitleg leidt tot willekeur, het lokt ongewenst gedrag uit van partijen en hun advocaten, en rechters maken gebruik van de kortste weg om snel vonnis te kunnen wijzen. Wolters meent dat de rechtsvorming in Nederland, en zeker in het contractenrecht, te gemakkelijk geleend wordt bij de common law.

 • Auteursinformatie

  Mr. M. Wolters LL.M.

  Mr. M. Wolters LL.M. is advocaat bij Höcker Advocaten te Amsterdam.

Tijdschrift Onderneming en Financiering
Artikel

De best price rule

Interpretaties van de AFM, de SEC en het Takeover Panel

Trefwoorden AFM, SEC, Security Exchange Act, City Code, Takeover Panel, ruling
Auteurs Mr. G.R.G. Driessen en J.W. de Jong
 • Samenvatting

   De auteurs bespreken de interpretatie van de AFM van 17 oktober 2008 over de best price rule, zoals neergelegd in de artikelen 19 Bob en 5:79 Wft. Auteurs zetten vraagtekens bij de aansluiting van die interpretatie met de economische realiteit. Daarnaast gaan zij in op het ontbreken van een formele juridische status van interpretaties van de AFM en stellen zij voor om ‘interpretaties’ te gebruiken als uitgangspunt bij de consultatieprocedure van een reguliere beleidsregel. Dit zou moeten uitmonden in kwalitatief betere en afdwingbare regelgeving.Tevens bevat het artikel een rechtsvergelijkende analyse van de toepassing van de best price rule in de VS en het Verenigd Koninkrijk. Verder wordt in de rechtsvergelijkende analyse de status en het gebruik van ‘interpretaties’ door de toezichthouders op de financiële markten in de VS en het Verenigd Koninkrijk behandeld.

 • Auteursinformatie

  Mr. G.R.G. Driessen

  Mr. G.R.G. Driessen is als advocaat werkzaam bij Houthoff Buruma N.V. te Amsterdam.

  J.W. de Jong

  Mr. J.W. de Jong is als advocaat werkzaam bij Houthoff Buruma N.V. te Amsterdam.

Tijdschrift Vennootschap & Onderneming
Artikel

De aangepaste corporate governance code

Trefwoorden corporate governance code, Bezoldiging, Responstijd, risicobeheersings- en controlesystemen, Tabaksblat
Auteurs Mr. H.A. van Hulst en Mr. A.C. Vossen LL.M.
 • Samenvatting

   In deze bijdrage behandelen de auteurs de belangrijkste wijzigingen van de aangepaste corporate governance code, waaronder interne risicobeheersing en controle, bezoldiging van bestuurders, de responstijd van het bestuur en verplichtingen van aandeelhouders, en signaleren ook enkele aandachtspunten.

 • Auteursinformatie

  Mr. H.A. van Hulst

  Mr. H.A. van Hulst is advocaat bij Clifford Chance.

  Mr. A.C. Vossen LL.M.

  Mr. A.C. Vossen LL.M. is advocaat bij Clifford Chance.

Tijdschrift Vennootschap & Onderneming
Artikel

Wijziging SEC-regels en unsponsored ADRs

Trefwoorden unsponsored ADR’s, Rule 12g3-2(b), foreign private issuer, SEC, uitgevende instellingen
Auteurs Mr. E.M. Das
 • Samenvatting

   Act of 1934 gewijzigd. In deze bijdrage bespreekt de auteur de gevolgen voor in Nederland genoteerde uitgevende instellingen in verband met American Depositary Receipts (ADRs).

 • Auteursinformatie

  Mr. E.M. Das

  Mr. E.M. Das is advocaat bij Stibbe.

Tijdschrift Vennootschap & Onderneming
Artikel

Nieuwe kantonrechtersformule en maximering ontslagvergoeding: bezorgt de golden parachute de werknemer een zachte landing?

Trefwoorden Kantonrechtersformule, maximering hogere inkomens, golden parachute, Ontslagvergoeding, Werknemer, Arbeidsovereenkomst
Auteurs Mr. J.J. Splinter
 • Samenvatting

   Biedt de golden parachute de gewenste zachte landing voor de werknemer met een hoger inkomen, nu de kantonrechtersformule is aangepast en de ontslagvergoeding voor hogere inkomens zal worden gemaximeerd?

 • Auteursinformatie

  Mr. J.J. Splinter

  Mr. J.J. Splinter is advocaat bij Loyens & Loeff.

Tijdschrift Vennootschap & Onderneming
Artikel

Wetsvoorstel Bestuur en Toezicht

Het verschil in vennootschapsrechtelijke aansprakelijkheid tussen de niet-uitvoerende bestuurder en de commissaris

Trefwoorden aansprakelijkheid, toezicht, one tier, monistisch systeem, non-executive bestuurder
Auteurs Mr. Th.G.J.M. Melchers LL.M.
 • Samenvatting

   In deze bijdrage wordt het aansprakelijkheidsrisico van de niet-uitvoerende bestuurder onder het wetsvoorstel Bestuur en Toezicht vergeleken met het aansprakelijkheidsrisico van de commissaris.

 • Auteursinformatie

  Mr. Th.G.J.M. Melchers LL.M.

  Mr. Th.G.J.M. Melchers LL.M. is advocaat bij Allen & Overy.

Tijdschrift Vennootschap & Onderneming
Artikel

De uitstootregeling van artikel 2:359c BW nader beschouwd

Trefwoorden artikel 2:359c BW, artikel 2:92a BW, uitstoot, uitkoop, prijsbepaling
Auteurs Mr. R.M. Tamminga
 • Samenvatting

   Artikel 2:359c BW voorziet in een uitstootmogelijkheid na een openbaar bod, die op een aantal punten verschilt van de uitstootregeling van artikel 2:92a BW en daardoor ook een aantal voordelen heeft. Daarnaast heeft de Ondernemingskamer recentelijk twee uitspraken gedaan inzake artikel 2:359c BW (Danone/Numico en SAB Miller/Grolsch), waarin onduidelijkheden met betrekking tot de prijsbepaling zijn verhelderd.

 • Auteursinformatie

  Mr. R.M. Tamminga

  Mr. R.M. Tamminga is advocaat bij Loyens & Loeff.

Tijdschrift Vennootschap & Onderneming
Artikel

SPACs: een alternatief in zware beurstijden?

Trefwoorden SPAC, beursintroductie, prospectus, beleggingsinstelling, marktmisbruik
Auteurs Mr. M. van Straaten en Mr. J.S. Polderman
 • Samenvatting

   Het aantal nieuwe noteringen op Euronext Amsterdam bleef afgelopen jaar achter. Een aanzienlijk deel van deze noteringen betrof SPACs, een nieuw fenomeen in Nederland. Het doel van de SPAC, een vennootschap zonder geschiedenis, is het aantrekken van kapitaal door middel van een uitgifte van aandelen en warrants die worden genoteerd aan een effectenbeurs, waarmee vervolgens één of meer acquisities worden gedaan. In deze bijdrage komt de structurering van SPACs aan de orde, alsmede een aantal juridische aspecten op het gebied van het vennootschapsrecht en het effectenrecht die typisch zijn voor SPACs

 • Auteursinformatie

  Mr. M. van Straaten

  Mr. M. van Straaten is werkzaam als advocaat bij NautaDutilh.

  Mr. J.S. Polderman

  Mr. J.S. Polderman is werkzaam als advocaat bij NautaDutilh.

Tijdschrift Vennootschap & Onderneming
Artikel

Het Cartesio-arrest en re-incorporatie binnen de Europese Unie

Trefwoorden re-incorporatie, zetelverplaatsing, cartesio, juridische fusie
Auteurs Mr. R.B. van Hees
 • Samenvatting

   Ingevolge het Cartesio-arrest mogen lidstaten beperkingen stellen aan de mogelijkheden voor naar hun recht opgerichte vennootschappen om de zetel te verplaatsen naar een andere lidstaat met behoud van rechtspersoonlijkheid naar het recht van de lidstaat van oprichting. Het beletten van een vennootschap om haar zetel grensoverschrijdend te verplaatsen met wijziging van het toepasselijke recht (re-incorporatie kan wél een op grond van artikel 43 EG-Verdrag niet-toegestane beperking van de vrijheid van vestiging vormen. Re-incorporatie is sinds enkele jaren mogelijk door middel van een grensoverschrijdende juridische fusie. Het Cartesio-arrest lijkt re-incorporatie via een grensoverschrijdende zetelverplaatsing mogelijk te maken.

 • Auteursinformatie

  Mr. R.B. van Hees

  Mr. R.B. van Hees is werkzaam als advocaat bij NautaDutilh.

Tijdschrift Vennootschap & Onderneming
Artikel

Pandrecht op een commanditair belang of een lidmaatschap van een coöperatie

Trefwoorden pandrecht, stemrecht, lidmaatschap, coöperatie, commanditaire vennootschap
Auteurs Mr. H.A. Schuurman
 • Samenvatting

   Sinds tijden bestaat er om fiscale redenen belangstelling voor het gebruik van een commanditaire vennootschap als (tussen)houdstermaatschappij. Sinds enkele jaren heeft de coöperatie eveneens aan populariteit gewonnen. Ook hier spelen fiscale motieven een rol, bijvoorbeeld voorkoming van de heffing van dividendbelasting. De populariteit van beide als houdstermaatschappij, in combinatie met een steeds vaker geuite wens van financierende banken om ook de belangen in de (tussen)houdstermaatschappij verpand te krijgen, betekent dat verpanding van belangen in een commanditaire vennootschap of coöperatie vaker voorkomt. Het relatief onbekende artikel 3:247 BW lijkt met zo veel woorden de mogelijkheid te bieden dat een lidmaatschap van een coöperatie (indien verpandbaar) wordt verpand met overgang van stemrecht. Het is op goede gronden te verdedigen dat hetzelfde artikel eveneens de mogelijkheid biedt om de vermogensrechten onder een overeenkomst van vennootschap te verpanden met overgang van het bijbehorende stemrecht, mits dat in de overeenkomst van vennootschap ook aldus is voorzien. Op deze wijze heeft de keuze voor een commanditaire vennootschap of een coöperatie in een groepsstructuur geen negatieve invloed op de praktische verpandbaarheid van de belangen daarin.

 • Auteursinformatie

  Mr. H.A. Schuurman

  Mr. H.A. Schuurman is werkzaam als advocaat bij Loyens & Loeff.

Tijdschrift Vennootschap & Onderneming
Artikel

Numico: uitstel van publicatie van koersgevoelige informatie gerechtvaardigd?

Trefwoorden koersgevoelige informatie, openbaarmaking, uitstel, Numico, Danone
Auteurs Mr. A.F. Vermeer
 • Samenvatting

   Naar aanleiding van de uitspraak van de voorzieningenrechter van de Rechtbank Rotterdam van 3 september 2008 wordt ingegaan op de plicht om koersgevoelige informatie openbaar te maken en de mogelijkheden om openbaarmaking uit te stellen. Er wordt vooral aandacht besteed aan de volgende aspecten van de uitspraak: het moment van ontstaan van koersgevoelige informatie, de invulling die de voorzieningenrechter geeft aan de toepasselijke voorwaarde van uitstel, in het bijzonder de koppeling die daarbij wordt gemaakt met de insiderlijst. Hierbij wordt verwezen naar de eerder in de literatuur verschenen commentaren. Daarnaast wordt ingegaan op de wijziging van de toepasselijke voorwaarde van uitstel met de invoering van het Besluit uitvoeringsrichtlijn transparantie uitgevende instellingen. Tot slot worden enkele aanbevelingen geformuleerd voor de praktijk.

 • Auteursinformatie

  Mr. A.F. Vermeer

  Mr. A.F. Vermeer is werkzaam als advocaat bij Stibbe.

Tijdschrift Vennootschap & Onderneming
Artikel

De short selling-maatregelen nader belicht

Trefwoorden short selling, marktmisbruik, Autoriteit Financiële Markten, marktregulering, effectenhandel
Auteurs Mr. drs. D. Dorst en Mr. G.H. van Swieten
 • Samenvatting

   Deze bijdrage behandelt de beperkende maatregelen die de AFM eind 2008 nam ten aanzien van short selling. Hiervoor wordt eerst een introductie gegeven over de werking, juridische basis en risico’s van short selling. Vervolgens worden de door de AFM genomen maatregelen en bijbehorende wetgeving chronologisch besproken. Als laatste worden ten aanzien van de juridische basis, effectiviteit en internationale werking van deze maatregelen enige kanttekeningen geplaatst.

 • Auteursinformatie

  Mr. drs. D. Dorst

  Mr. drs. D. Dorst is werkzaam als advocaat bij Clifford Chance.

  Mr. G.H. van Swieten

  Mr. G.H. van Swieten LLM is werkzaam als advocaat bij Clifford Chance.

Tijdschrift Vennootschap & Onderneming
Artikel

Wijziging Besluit definitiebepalingen Wft: professionele marktpartij

Trefwoorden effectenrecht, Wft, Besluit definitiebepalingen, professionele marktpartij
Auteurs Mr. J.C. Belder
 • Samenvatting

   In deze bijdrage wordt ingegaan op de nieuwe categorie professionele marktpartijen zoals die is toegevoegd aan artikel 3 van het Besluit definitiebepalingen Wft.

 • Auteursinformatie

  Mr. J.C. Belder

  Mr. Jaco C. Belder is werkzaam als advocaat bij NautaDutilh te Rotterdam.

Tijdschrift Vennootschap & Onderneming
Artikel

Aspecten van de aansprakelijkheid van de vennoten onderling en jegens derden in titel 7.13

Trefwoorden aansprakelijkheid, vennoten, draagplicht, personenvennootschap, titel 7.13
Auteurs Mr. J.A. Heurkens
 • Samenvatting

   In deze bijdrage worden de aansprakelijkheden van de vennoten in een openbare vennootschap, een commanditaire vennootschap en een stille vennootschap in de huidige en de toekomstige wetgeving uiteengezet.

 • Auteursinformatie

  Mr. J.A. Heurkens

  Mr. J.A. Heurkens is werkzaam als advocaat bij Clifford Chance.