Artikelen

Tijdschrift Contracteren
Actualia contractspraktijk

Het non-concurrentiebeding in de franchiseovereenkomst anno 2022

Trefwoorden Franchise, Non concurrentiebeding, Franchiseovereenkomst, Wet franchise, Artikel 7:920 Burgerlijk Wetboek
Auteurs Mr. J.H. Kolenbrander
 • Samenvatting

   In deze bijdrage wordt een overzicht gegeven van de in het jaar 2021 gepubliceerde jurisprudentie omtrent het postcontractuele non-concurrentiebeding in de franchiseovereenkomst. Daarbij wordt door de auteur aan de hand van thema’s aandacht besteed aan de ontwikkelingen op dit gebied, waaronder de invloed van artikel 7:920 lid 2 Burgerlijk Wetboek (‘Wet franchise’) op de rechtspraak omtrent het postcontractuele non-concurrentiebeding in de franchiseovereenkomst.

 • Auteursinformatie

  Mr. J.H. Kolenbrander

  Mr. J.H. Kolenbrander is advocaat-partner bij HJF Advocaten en gespecialiseerd in franchising en daaraan gerelateerde vraagstukken.

Tijdschrift Tijdschrift voor Vergoeding Personenschade
Jurisprudentie

Mag een advocaat (zijn cliënt laten) liegen?

RvD ’s-Hertogenbosch 6 december 2021, ECLI:NL:TADRSHE:2021:204

Trefwoorden tuchtrecht, fraude, personenschade
Auteurs Mr. P. Oskam
 • Samenvatting

   Twee verzekeraars dienen tuchtklachten in tegen de advocaat van een slachtoffer. Naar het oordeel van de Raad van Discipline heeft de advocaat tuchtrechtelijk verwijtbaar gehandeld, omdat hij zich niet als advocaat heeft teruggetrokken nadat zijn cliënt leugenachtige verklaringen aan de verzekeraar had verstrekt. De advocaat heeft een verkeerde voorstelling van zaken aan de verzekeraar gegeven. De klacht wordt gegrond verklaard en aan de advocaat wordt de maatregel van berisping opgelegd.

 • Auteursinformatie

  Mr. P. Oskam

  Mr. P. Oskam is advocaat bij Kennedy Van der Laan Advocaten te Amsterdam.

Tijdschrift Maandblad voor Ondernemingsrecht
Artikel

De duiding van een vordering uit hoofde van de 403-verklaring

Trefwoorden 403-aansprakelijkheid, groepsregime, hoofdelijkheid, 403-maatschappij, concernaansprakelijkheid
Auteurs Mr. D.R.C. Smit
 • Samenvatting

   Op grond van een 403-verklaring kan een moedermaatschappij aansprakelijk zijn voor bepaalde schulden van haar groepsmaatschappij(en). Deze bijdrage analyseert aan de hand van jurisprudentie en literatuur de verschillende duidingen van de 403-vordering en beoordeelt hoe de 403-vordering naar huidig recht moet worden geduid.

 • Auteursinformatie

  Mr. D.R.C. Smit

  Mr. D.R.C. Smit is werkzaam als advocaat bij Houthoff te Amsterdam.

Tijdschrift Tijdschrift voor Bijzonder Strafrecht & Handhaving
Artikel

Access_openDe compliancemonitor als transactievoorwaarde: heeft de Nederlandse wetgever geleerd van de ervaringen in de Verenigde Staten?

Trefwoorden compliancemonitor, transactie, strafbaarheid van rechtspersonen, Verenigde Staten, evaluatie Wet OM-afdoening
Auteurs Mr. I.M. Braam, Mr. K.T. Bottse en Prof. mr. R.M.I. Lamp
 • Samenvatting

   Het conceptwetsvoorstel naar aanleiding van de evaluatie van de Wet OM-afdoening introduceert de mogelijkheid voor het Openbaar Ministerie om bij een transactie als voorwaarde het naleven van aanwijzingen in het kader van gedragstoezicht gericht op compliancebeleid op te leggen. In de bijbehorende memorie van toelichting wordt verduidelijkt dat hierbij onder meer aan de aanstelling van een compliancemonitor kan worden gedacht. In dit artikel wordt onderzocht in hoeverre het conceptwetsvoorstel op dit punt aansluit bij internationale ontwikkelingen, specifiek de ervaringen die in de Verenigde Staten – een voorloper op dit gebied – met de compliancemonitor zijn opgedaan.

 • Auteursinformatie

  Mr. I.M. Braam

  Mr. I.M. Braam is werkzaam als advocaat bij de Brauw Blackstone Westbroek N.V. te Amsterdam.

  Mr. K.T. Bottse

  Mr. K.T. Bottse is werkzaam als advocaat bij de Brauw Blackstone Westbroek N.V. te Amsterdam.

  Prof. mr. R.M.I. Lamp

  Prof. mr. R.M.I. Lamp is werkzaam als advocaat bij de Brauw Blackstone Westbroek N.V. te Amsterdam.

Tijdschrift Maandblad voor Vermogensrecht
Artikel

Nederlands bewijsbeslag in rechtsvergelijkend perspectief

Bespreking van het proefschrift van mr. W.J.G. Maas

Trefwoorden procesrecht, bewijsvergaring, intellectuele eigendom, saisie-contrefaçon, Richtlijn 2004/48 (Handhavingsrichtlijn)
Auteurs Mr. L.E. Dijkman
 • Samenvatting

   Deze bijdrage bespreekt een recent proefschrift over het bewijsbeslag. Het proefschrift behandelt de achtergrond en met name de rechtspraak over het bewijsbeslag in groot detail en is daarmee een waardevol naslagwerk voor de praktijk. In deze bijdrage worden enkele kritische opmerkingen geplaatst bij de aanbevelingen die het proefschrift doet.

 • Auteursinformatie

  Mr. L.E. Dijkman

  Mr. L.E. Dijkman is promovendus aan het European University Institute in Florence en advocaat bij Hoyng Rokh Monegier te Amsterdam.

Tijdschrift Maandblad voor Vermogensrecht
Artikel

Samenlopende vorderingen tot schadevergoeding wegens een inbreuk op het Europees mededingingsrecht?

Tegelijk een bespreking van het proefschrift van mr. R. de Graaff

Trefwoorden private handhaving, kartelschade, toepasselijk recht, marktregel, samenloop
Auteurs Mr. drs. T.S. Hoyer
 • Samenvatting

   Een benadeelde van een inbreuk op het Europees mededingingsrecht heeft 27 mogelijke schadevorderingen tot zijn beschikking, één per lidstaat van de Europese Unie. In deze recensie beschouwt de auteur of het onderzoek van Ruben de Graaff naar de regels van samenloop in het Europese privaatrecht tot nieuwe inzichten kan leiden.

 • Auteursinformatie

  Mr. drs. T.S. Hoyer

  Mr. drs. T.S. Hoyer is advocaat bij BarentsKrans te Den Haag.

Tijdschrift Maandblad voor Vermogensrecht
Artikel

Access_openEnkele goederenrechtelijke aspecten van octrooirechten

Bespreking van het proefschrift van mr. M.W.D. van der Burg

Trefwoorden levering, derdenwerking, openbare registers, Rijksoctrooiwet
Auteurs Mr. M.E.A. Möhring
 • Samenvatting

   In deze bijdrage wordt het proefschrift van mr. M.W.D. van der Burg besproken. Hierbij wordt – aan de hand van het onderzoek van Van der Burg – onder meer kort ingegaan op de overdracht van het octrooi, het pandrecht op het octrooi en de licentie.

 • Auteursinformatie

  Mr. M.E.A. Möhring

  Mr. M.E.A. Möhring is advocaat in de cassatiesectie van Pels Rijcken te Den Haag.

Tijdschrift Tijdschrift Erfrecht
Artikel

Waar een wil is, is een testament

Over de nietigverklaring van een testament in de praktijk

Trefwoorden wils(on)bekwaamheid, uiterste wilsbeschikking, nietig, artikel 3:34 BW
Auteurs Mr. J.Th.M. Diks en Mr. N.M.A. Deckers
 • Samenvatting

   Een testament is nietig als de testateur wilsonbekwaam was ten tijde van het testeren. Dit volgt uit artikel 3:34 BW. De auteurs behandelen de werking van dit artikel. Aan de hand van een casus wordt uiteengezet hoe een gerechtelijke procedure tot nietigverklaring van een testament in zijn werk gaat. Daarbij komen het medisch dossier, stukken en informatie van de notaris, het horen van getuigen en inschakelen van deskundigen aan de orde.

 • Auteursinformatie

  Mr. J.Th.M. Diks

  Mr. J.Th.M. Diks is advocaat bij Advocaten Familie- & Erfrecht te Eindhoven en docent bij diverse opleidingsinstellingen.

  Mr. N.M.A. Deckers

  Mw. mr. N.M.A. Deckers is advocaat bij Advocaten Familie- & Erfrecht te Eindhoven.

Tijdschrift Tijdschrift Erfrecht
Artikel

Gedragsrechtelijke aandachtspunten voor de erfrechtadvocaat

Trefwoorden gedragsregels advocatuur, tuchtrecht, (financiële) integriteit, doelmatig optreden
Auteurs Prof. dr. D.J.B. de Wolff
 • Samenvatting

   In deze bijdrage staat het gedragsrecht voor de erfrechtadvocaat centraal. Ingegaan wordt onder meer op het risico van belangentegenstellingen in de erfrechtpraktijk, de omgang met derdengelden, typische honorariumperikelen, de noodzaak van doelmatig en tactvol optreden in de soms emotionele erfrechtelijke geschillen en het optreden van een advocaat in de rol van executeur of vereffenaar.

 • Auteursinformatie

  Prof. dr. D.J.B. de Wolff

  Mw. prof. dr. D.J.B. de Wolff is bijzonder hoogleraar advocatuur aan de Universiteit van Amsterdam en als adviseur arbeidsrecht verbonden aan Stadhouders Advocaten in Utrecht.

Tijdschrift Tijdschrift Erfrecht
Artikel

Access_openRenteverplichtingen tijdens de wettelijke vereffening

Trefwoorden rente, prejudiciële vragen, artikel 4:218 lid 5 BW, uitdelingslijst, fixatiebeginsel
Auteurs Mr. S.R. Baetens
 • Samenvatting

   Op 17 september 2021 beantwoordde de Hoge Raad de prejudiciële vraag of het faillissementsrechtelijke fixatiebeginsel van artikel 128 Fw via de weg van artikel 4:218 lid 5 BW tijdens de vereffening van een nalatenschap van toepassing is, ontkennend. De Hoge Raad gaat in zijn uitspraak ook in op de wijze waarop renteverplichtingen tijdens de vereffening een rol spelen. De beantwoording van de prejudiciële vragen laat echter nog de nodige onduidelijkheden bestaan. In dit artikel wordt een blik geworpen op een aantal in het oog springende onduidelijkheden en wordt een aantal suggesties gedaan over hoe de vereffenaar met renteverplichtingen tijdens de vereffening zou kunnen omgaan.

 • Auteursinformatie

  Mr. S.R. Baetens

  Mr. S.R. Baetens is advocaat bij SCG Advocaten te Eindhoven.

Tijdschrift Maandblad voor Vermogensrecht
Artikel

Access_openAansprakelijkheid van advocaten en (andere) juridisch adviseurs: een update

Trefwoorden beroepsaansprakelijkheid, zorgplicht, onderhandelingen, aanbod en aanvaarding, waarschuwingsplicht
Auteurs Mr. L.A. Godwaldt en Mr. E.M. van Orsouw
 • Samenvatting

   Auteurs bespreken een arrest van de Hoge Raad over de aansprakelijkheid van een juridisch adviseur. Kernvraag was of de adviseur zijn cliënt had moeten waarschuwen voor de risico’s van het doen van een tegenvoorstel tijdens onderhandelingen. Het arrest leidt tot een aantal algemene opmerkingen over de zorgplicht van de juridisch adviseur/advocaat.

 • Auteursinformatie

  Mr. L.A. Godwaldt

  Mr. L.A. Godwaldt is advocaat bij Kennedy Van der Laan te Amsterdam.

  Mr. E.M. van Orsouw

  Mr. E.M. van Orsouw is partner bij Kennedy Van der Laan te Amsterdam.

Tijdschrift Tijdschrift voor Civiele Rechtspleging
Artikel

Access_openDe hervorming van het bewijsrecht in België

Een spiegeling aan het huidige en toekomstige Nederlandse recht

Trefwoorden Burgerlijk Wetboek, bewijsmedewerking, geschrift, bewijslast, bewijsstandaard
Auteurs Wannes Vandenbussche
 • Samenvatting

   Op 4 april 2019 werd in België de eerste bouwsteen gelegd van een nieuw Burgerlijk Wetboek. Toen keurde de Kamer van Volksvertegenwoordigers van het federaal parlement de wet goed tot invoering van een Burgerlijk Wetboek en tot invoeging van Boek 8 ‘Bewijs’ in dat wetboek. De eerste grondige hervorming van het Belgische bewijsrecht sinds 1804 was daarmee een feit. Deze bijdrage schetst de vier hoofdlijnen die deze hervorming kenmerken: (1) het toegankelijk maken en codificeren van het geldende recht, (2) het bevestigen van het gereglementeerde bewijsstelsel, maar met de nodige versoepelingen, (3) het bewijsrecht aanpassen aan een moderne samenleving en (4) het verduidelijken van de regels inzake bewijslast en de bewijsstandaard. Tijdens de bespreking van deze hoofdlijnen wordt telkens ook aandacht besteed aan de gelijkenissen en verschillen met het Nederlandse bewijsrecht.

 • Auteursinformatie

  Wannes Vandenbussche

  Prof. dr. W. Vandenbussche is docent Burgerlijk Procesrecht aan het Instituut voor Procesrecht van de UGent en advocaat bij de Balie van Brussel.

Tijdschrift Tijdschrift voor Civiele Rechtspleging
Artikel

De prejudiciële procedure presteert prima. Indrukken uit de eerste 100 prejudiciële vragen aan de Hoge Raad

Trefwoorden rechtseenheid, rechtsontwikkeling, doorlooptijd, prejudiciële vragen
Auteurs Maartje Möhring en Sikke Kingma
 • Samenvatting

   In deze bijdrage worden de eerste indrukken van de prejudiciële praktijk besproken aan de hand van de vragen en uitspraken in de eerste honderd civiele prejudiciële vragen. Wat waren de bedoeling en de verwachting van de prejudiciële procedure, en lijkt dat in de eerste honderd zaken een beetje te zijn uitgekomen? Conclusie van de bijdrage is dat de verwachtingen lijken te zijn waargemaakt en dat de prejudiciële procedure een waardevolle uitbreiding is gebleken van ons rechtsvordelijke systeem.

 • Auteursinformatie

  Maartje Möhring

  Mr. M.E.A. Möhring is advocaat in de cassatiesectie van Pels Rijcken.

  Sikke Kingma

  Mr. drs. S.M. Kingma is cassatieadvocaat bij Pels Rijcken en raadsheer-plaatsvervanger in het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden.

Tijdschrift Maandblad voor Ondernemingsrecht
Artikel

Access_openNaar een werkbaar en realistisch model voor stakeholder governance en de rol van aandeelhouders daarin

Oratie van prof. mr. B. Kemp

Trefwoorden bestuur, vennootschappelijk belang, bevoegdheidsverdeling, Rijnlands model, algemene vergadering
Auteurs Prof. mr. B. Kemp
 • Samenvatting

   In zijn oratie gaat Kemp in op de spanning die binnen de vennootschap bestaat tussen de vennootschapsleiding die het belang van de vennootschap moet behartigen en de aandeelhouders die – volgens de heersende leer – hun eigen belang mogen behartigen. Mede op grond van rechtseconomische gedachten doet hij een aanzet tot hoe de bevoegdheidsverdeling binnen de vennootschap verder kan worden vormgegeven.

 • Auteursinformatie

  Prof. mr. B. Kemp

  Prof. mr. B. Kemp is advocaat te Amsterdam en hoogleraar Corporate Governance and Corporate Regulation aan Maastricht University.

Tijdschrift Contracteren
Artikel

Gestegen grondstofprijzen en contracten: wie betaalt de rekening?

Trefwoorden Prijsstijgingen, onvoorziene omstandigheden, kostenverhogende omstandigheden, vaste prijzen, Prijswijzigingsbeding
Auteurs Mr. J. den Hartog en Mr. A.Z. Lankhaar
 • Samenvatting

   Het afgelopen jaar kenmerkt zich door hevige prijsstijgingen van grondstoffen en (bouw)materialen. In deze bijdrage gaan wij in op de vraag in hoeverre partijen in tijden van prijsstijgingen gebonden kunnen blijven aan prijsafspraken of prijswijzigingsbedingen. Daarbij wordt stilgestaan bij de mogelijkheden om op grond van onvoorziene omstandigheden of kostenverhogende omstandigheden deze afspraken te omzeilen. Hoewel dit in voorkomende gevallen denkbaar is, zal op de partij die hierop een beroep doet een zware stelplicht en bewijslast rusten. Zoals vaker is voorkomen beter dan genezen en kunnen partijen beter vooraf duidelijke afspraken maken hoe om te gaan met prijsstijgingen.

 • Auteursinformatie

  Mr. J. den Hartog

  Mr. J. den Hartog is advocaat bij Van Benthem & Keulen.

  Mr. A.Z. Lankhaar

  Mr. A.Z. Lankhaar is advocaat bij Van Benthem & Keulen.

Tijdschrift Contracteren
Artikel

De standstillperiode bij het aangaan van de franchiseovereenkomst

Trefwoorden Franchiseovereenkomst, Standstill-periode, Bedenktijd, Precontractuele fase, Wet franchise
Auteurs Mr. A.W. Dolphijn
 • Samenvatting

   In de Wet franchise is een standstill-periode voor de franchisegever geïntroduceerd voorafgaand aan het sluiten van een franchiseovereenkomst. Deze standstill-periode fungeert als termijn van beraad voor de beoogde franchisenemer, maar wijkt af van andere wettelijke regelingen met een vergelijkbaar doel. In deze bijdrage wordt dit geanalyseerd.

 • Auteursinformatie

  Mr. A.W. Dolphijn

  Mr. A.W. Dolphijn is als advocaat werkzaam bij Ludwig & Van Dam advocaten.

Tijdschrift Tijdschrift Erfrecht
Artikel

Nalaten in de digitale wereld

Trefwoorden digitale nalatenschap, digitale bezittingen, teletestament
Auteurs Mr. J.Th.M. Diks en Mr. dr. N. Lavrijssen
 • Samenvatting

   De samenleving digitaliseert, en deze ontwikkeling is ook van invloed op het erfrecht. Deze bijdrage zoomt in op de mogelijkheden en uitdagingen van digitale technologie voor het erfrecht vanuit een praktisch perspectief. Daarbij wordt onder andere ingegaan op het teletestament, de begrippen ‘digitaal goed’ en ‘digitale erfenis’, bitcoins en andere digitale betaalmiddelen, en accounts en data van de erflater.

 • Auteursinformatie

  Mr. J.Th.M. Diks

  Mr. J.Th.M. Diks is advocaat bij Advocaten Familie- & Erfrecht te Eindhoven en docent bij diverse opleidingsinstellingen.

  Mr. dr. N. Lavrijssen

  Mw. mr. dr. N. Lavrijssen is medewerker bij het wetenschappelijk bureau van Advocaten Familie- & Erfrecht en tevens als docent en onderzoeker verbonden aan de Juridische Hogeschool Avans-Fontys te Tilburg en ’s-Hertogenbosch.

Tijdschrift Maandblad voor Vermogensrecht
Artikel

De notaris en het Europese consumentenrecht

Mag de notaris een akte verlijden die een (mogelijk) oneerlijk beding bevat?

Trefwoorden beroepsaansprakelijkheid, ministerieplicht, waarschuwingsplicht, informatieplicht, consumentenbescherming
Auteurs Mr. E.A.L. van Emden en Mr. L.H. Rijpkema
 • Samenvatting

   De richtlijn oneerlijke bedingen beoogt consumenten te beschermen tegen oneerlijke contractsvoorwaarden. Wat nu als de notaris wordt gevraagd om een akte te verlijden waarin een (mogelijk) oneerlijk beding staat? Dit artikel onderzoekt of de notaris gehouden is om de akte dan te verlijden, en of hij dan een waarschuwingsplicht respectievelijk inlichtingenplicht heeft ten aanzien van het (mogelijk) oneerlijke karakter van het beding.

 • Auteursinformatie

  Mr. E.A.L. van Emden

  Mr. E.A.L. van Emden is advocaat bij NN Advocaten (Nationale-Nederlanden) te Den Haag en buitenpromovendus aan de Radboud Universiteit Nijmegen.

  Mr. L.H. Rijpkema

  Mr. L.H. Rijpkema is advocaat bij NN Advocaten (Nationale-Nederlanden) te Den Haag.

Tijdschrift Maandblad voor Vermogensrecht
Artikel

Access_openDe WAMCA leeft! In vogelvlucht door twee jaar rechtspraak

Ontvankelijkheid, ambtshalve toetsing, meerdere acties, schikkingstermijn ­en bevoegde rechter

Trefwoorden artikel 3:305a BW, collectieve actie
Auteurs Mr. M.V.E.E. de Monchy en Mr. T.D.A. Kluwen
 • Samenvatting

   De WAMCA is sinds 1 januari 2020 van kracht en heeft de collectieve actie ingrijpend veranderd. Tientallen vonnissen en rolbeslissingen hebben meer duidelijkheid gegeven over de toepassing van de WAMCA in de praktijk. Dit artikel bespreekt in vogelvlucht de meest relevante uitspraken, signaleert trends en waagt een blik vooruit.

 • Auteursinformatie

  Mr. M.V.E.E. de Monchy

  Mr. M.V.E.E. de Monchy is advocaat en partner bij De Brauw Blackstone Westbroek te Amsterdam.

  Mr. T.D.A. Kluwen

  Mr. T.D.A. Kluwen is advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek te Amsterdam.

Tijdschrift Nederlands tijdschrift voor Europees recht
Mededinging

Leidraad Duurzaamheidsafspraken: een stap in de goede richting?

De (on)mogelijkheden binnen het mededingingsrecht op het gebied van duurzaamheidsafspraken volgens de Autoriteit Consument & Markt en de Europese Commissie. Wie heeft gelijk?

Trefwoorden ACM, Europese Commissie, mededinging, duurzaamheid, leidraad
Auteurs Mr. A.A. Koeman en Prof. mr. N.S.J. Koeman
 • Samenvatting

   De Leidraad Duurzaamheidsafspraken van de Autoriteit Consument & Markt is op 21 januari 2021 gepresenteerd en zal nu gebruikt worden in de discussies met de Europese Commissie over het onderwerp mededinging en duurzaamheid. In dit artikel worden de inhoud van de Leidraad Duurzaamheidsafspraken en de visie van de Europese Commissie op duurzaamheidsafspraken besproken. Door het artikel heen geven de auteurs hun mening over de verschillen tussen beide visies en of hiermee de bestaande problemen worden opgelost.
   Autoriteit Consument & Markt, Leidraad Duurzaamheidsafspraken, 26 januari 2021, www.acm.nl/nl/publicaties/leidraad-duurzaamheidsafspraken-gereed-voor-verdere-europese-afstemming.

 • Auteursinformatie

  Mr. A.A. Koeman

  Mr. A.A. (Arnout) Koeman is advocaat bij Scott+Scott in Amsterdam.

  Prof. mr. N.S.J. Koeman

  Prof. mr. N.S.J. (Niels) Koeman is emeritus hoogleraar milieurecht aan de Universiteit van Amsterdam.