Artikelen

Tijdschrift Boom Strafblad
Column

Tempus F*#&-It

Auteurs Mr. dr. P.P.J. (Patrick) van der Meij
 • Auteursinformatie

  Mr. dr. P.P.J. (Patrick) van der Meij

  Patrick van der Meij is strafrechtadvocaat bij Cleerdin & Hamer Advocaten, research fellow bij het Instituut voor Strafrecht & Criminologie van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid aan de Universiteit Leiden en redacteur van Boom Strafblad.

Tijdschrift Tijdschrift voor Civiele Rechtspleging
Boekbespreking

Aansprakelijkheid na ten onrechte gelegd conservatoir beslag

Auteurs Waldemar Van der Veen
 • Auteursinformatie

  Waldemar Van der Veen

  Mr. drs. A.W. van der Veen is advocaat bij Houthoff.

Tijdschrift Tijdschrift voor Bijzonder Strafrecht & Handhaving
Redactioneel

LOVS-oriëntatiepunten voor het financieel-economisch strafrecht?

Trefwoorden LOVS-oriëntatiepunten, fraude, straftoemeting, witwassen
Auteurs Mr. dr. W.S. de Zanger
 • Samenvatting

   De LOVS-oriëntatiepunten bevatten geen specifieke richtsnoeren voor strafbare feiten die verband houden met het bijzonder en financieel-economisch strafrecht. Wel bestaat een oriëntatiepunt ter zake van ‘fraude’. Het verdient overweging om voor (sommige) financieel-economische strafbare feiten eigen richtsnoeren voor de straftoemeting in te voeren.

 • Auteursinformatie

  Mr. dr. W.S. de Zanger

  Mr. dr. W.S. de Zanger is advocaat bij Franken Van Kampen Groenhuijsen Advocaten.

Tijdschrift Onderneming en Financiering
Wetenschap en praktijk

Blind date

Over hoe je als contractspartij van een beleggingsinstelling niet voor verrassingen komt te staan bij de vraag op welk vermogen je vorderingen kunt verhalen

Trefwoorden art. 4:37j Wft, vermogensafscheiding, beleggingsfonds, commanditaire vennootschap, subfonds
Auteurs M.C. Maters en S. Verkerk
 • Samenvatting

   Met het oog op bescherming van beleggers tegen besmettingsrisico’s bepaalt de Wet op het financieel toezicht (Wft) in artikel 4:37j dat beleggingsinstellingen een afgescheiden vermogen hebben. Bij beleggingsfondsen wordt deze vermogensafscheiding mede bereikt doordat de juridische eigendom van de activa van het fonds wordt gehouden door een separaat opgerichte bewaarentiteit. Ook regelt artikel 4:37j Wft dat de afgescheiden vermogens van verschillende beleggingsinstellingen, of subfondsen daarvan, bij één rechtspersoon kunnen worden ondergebracht. In de praktijk leidt de regeling tot misverstanden over de tenaamstelling van bijvoorbeeld overeenkomsten. Dit artikel beoogt de praktijk enkele handvatten te bieden ter voorkoming van bedoelde misverstanden.

 • Auteursinformatie

  M.C. Maters

  Mr. M.C. (Michaël) Maters is advocaat bij Loyens & Loeff te Amsterdam.

  S. Verkerk

  Mr. S. (Sebastiaan) Verkerk is advocaat bij Loyens & Loeff te Amsterdam.

Tijdschrift Maandblad voor Ondernemingsrecht
Artikel

De beheerder van aandelen

Trefwoorden Ondernemingskamer, enquête, beheerder van aandelen
Auteurs Mr. E.L.A. van Emden en Mr. J. Wareman
 • Samenvatting

   De Ondernemingskamer heeft in haar uitspraak van 30 april 2019 duidelijkheid geschapen over het rechtskarakter van het tijdelijk beheer van aandelen. Een aantal vragen is daarmee nog niet beantwoord. In dit artikel worden de volgende vraagpunten behandeld: kan de Beheerder meewerken aan het ontslag van de bestuurder, kan de Beheerder meewerken aan verkoop van de activa, hoe kan de Beheerder dekking krijgen voor mogelijke proceskosten indien hij aansprakelijk wordt gesteld en, ten slotte, dient de regelgeving met betrekking tot de openbare registers te worden aangepast?

 • Auteursinformatie

  Mr. E.L.A. van Emden

  Mr. E.L.A. van Emden is voormalig advocaat, en wordt door de Ondernemingskamer regelmatig benoemd tot beheerder.

  Mr. J. Wareman

  Mr. J. Wareman is advocaat bij Van Benthem & Keulen advocaten te Utrecht.

Tijdschrift Maandblad voor Ondernemingsrecht
Artikel

De raadsheer-commissaris in het enquêterecht

Trefwoorden toezicht, enquêteprocedure, aanwijzing, bevel, onderzoek
Auteurs Mr. E.M. Soerjatin en Mr. C.L. Kruse
 • Samenvatting

   De raadsheer-commissaris houdt toezicht op de procesmatige kant van het onderzoek door middel van het geven van aanwijzingen aan de onderzoeker respectievelijk het geven van bevelen aan de rechtspersoon of belanghebbenden. Sinds de introductie in 2013 is de raadsheer-commissaris minstens twintig keer in actie gekomen in vijftien verschillende enquêtes.

 • Auteursinformatie

  Mr. E.M. Soerjatin

  Mr. E.M. Soerjatin is advocaat bij Evers Soerjatin te Amsterdam.

  Mr. C.L. Kruse

  Mr. C.L. Kruse is advocaat bij Evers Soerjatin te Amsterdam.

Tijdschrift Maandblad voor Ondernemingsrecht
Artikel

De positie van de belanghebbende in het enquêterecht

Trefwoorden enquêteprocedure, verzoekschriftprocedure, belanghebbenden, kring van belanghebbenden
Auteurs Mr. dr. C.E.J.M. Hanegraaf
 • Samenvatting

   De auteur gaat in deze bijdrage in op de kwesties wie in het enquêterecht als belanghebbenden kwalificeren en wat de bevoegdheden van belanghebbenden zijn. Tevens besteedt hij aandacht aan enkele ‘knelpunten’ in wetgeving en jurisprudentie. De auteur stelt onder meer de introductie van een ‘Leidraad Belanghebbenden’ voor.

 • Auteursinformatie

  Mr. dr. C.E.J.M. Hanegraaf

  Mr. dr. C.E.J.M. Hanegraaf is advocaat ondernemingsrecht.

Tijdschrift Maandblad voor Ondernemingsrecht
Artikel

De door de Ondernemingskamer benoemde tijdelijke bestuurder en commissaris

Trefwoorden OK-functionaris, enquêterecht, voorzieningen, aansprakelijkheid, toezicht
Auteurs Mr. D.J.F.F.M. Duynstee en Mr. T. Drenth
 • Samenvatting

   In deze bijdrage bespreken de auteurs wat een OK-functionaris is, en gaan zij in op zijn aansprakelijkheidspositie en op enige recente ontwikkelingen in de jurisprudentie ten aanzien van de rol van de Ondernemingskamer in het beperken van de risico’s voor de OK-functionaris. Afgesloten wordt met een kort pleidooi voor een bredere toepassing van artikel 16 lid 5 Rv en meer structureel toezicht.

 • Auteursinformatie

  Mr. D.J.F.F.M. Duynstee

  Mr. D.J.F.F.M. Duynstee is advocaat bij Clifford Chance te Amsterdam.

  Mr. T. Drenth

  Mr. T. Drenth is advocaat bij Clifford Chance te Amsterdam.

Tijdschrift Maandblad voor Ondernemingsrecht
Artikel

De positie van de onderzoeker in het enquêterecht

Trefwoorden enquêteprocedure, verzoekschriftprocedure, onderzoeken, Ondernemingskamer
Auteurs Mr. dr. C.E.J.M. Hanegraaf
 • Samenvatting

   De auteur gaat in op de positie van de persoon die het onderzoek naar het beleid en de gang van zaken van een rechtspersoon uitvoert, de onderzoeker. Hij besteedt aandacht aan de belangrijkste taken, bevoegdheden en verplichtingen van de onderzoeker, alsmede aan enkele discussies die in dat kader spelen.

 • Auteursinformatie

  Mr. dr. C.E.J.M. Hanegraaf

  Mr. dr. C.E.J.M. Hanegraaf is advocaat ondernemingsrecht.

Tijdschrift Tijdschrift voor Vergoeding Personenschade
Artikel

Gemist inkomen uit zwart werk in de ban of niet?

Trefwoorden zwart werk, verlies aan verdienvermogen, schadevergoeding, aansprakelijkheidsrecht, zwarte inkomsten
Auteurs Mr. L.E. Kroese
 • Samenvatting

   Begin 2020 werd de letselschadepraktijk opgeschud toen de voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Holland oordeelde dat gemiste zwarte inkomsten niet voor vergoeding in aanmerking kwamen. Betekende dit het einde van de uitleg die in de praktijk en de rechtspraak al sinds 2000 aan de schadepost wordt gegeven? In dit artikel wordt aan de hand van de sindsdien verschenen literatuur en jurisprudentie besproken wat de stand van zaken is en hoe het verder gaat. Mits de benadeelde aan zijn bewijslast kan voldoen, komt de schadepost naar de mening van de auteur nog altijd voor vergoeding in aanmerking.

 • Auteursinformatie

  Mr. L.E. Kroese

  Mr. L.E. Kroese is advocaat bij Beer advocaten te Amsterdam.

Tijdschrift Tijdschrift voor Vergoeding Personenschade
Artikel

Access_openKansschade of proportionele aansprakelijkheid?

Trefwoorden proportionele aansprakelijkheid, kansschade, causaliteitsonzekerheid, medische aansprakelijkheid, kansberekening
Auteurs Mr. A.J. Van
 • Samenvatting

   In het arrest Deloitte/H&H Beheer maakte de Hoge Raad onderscheid tussen de leerstukken van kansschade en proportionele aansprakelijkheid. Volgens een aantal auteurs is dit slechts een dogmatisch onderscheid en gaat het in de kern om dezelfde onzekerheid. In het ene geval wordt die uitgedrukt in het verlies van een kans op een beter behandelingsresultaat en in het andere in een getal dat de veroorzakingswaarschijnlijkheid aanduidt. Zo bezien, zou het niet moeten uitmaken welk leerstuk men toepast. De praktijk laat echter zien dat het in een aantal gevallen wel degelijk uitmaakt welk leerstuk wordt gebruikt. Dat biedt steun aan de opvatting dat hier sprake is van meer dan een louter dogmatisch onderscheid. In deze bijdrage wordt die gedachte verder uitgewerkt en wordt duidelijk gemaakt in welke gevallen de ene, dan wel de andere methode de voorkeur verdient.

 • Auteursinformatie

  Mr. A.J. Van

  Mr. A.J. Van is advocaat bij Beer Advocaten en universitair docent aan de Vrije Universiteit te Amsterdam.

Tijdschrift Justitiële verkenningen
Artikel

Over emancipatie en de rechtspositie van gedetineerden

Levensomstandigheden in gevangenis ernstig verslechterd tijdens corona

Trefwoorden detainees, emancipation, Right of complaint and appeal, corona measures, resocialization
Auteurs Judith Serrarens
 • Samenvatting

   In the second half of the last century, the position of detainees in the Netherlands improved considerably. As far as is possible in the case of persons deprived of their freedom, there has been a certain emancipation of detainees. A well-functioning right of complaint and appeal has been created, for example, that offers detainees the possibility to have decisions of the government, in particular those of the director of the institution and the selection official, that are unfavourable to them, reviewed by an independent judicial authority. Their living conditions have also improved during this period. However, in recent years there has also been a tendency for the government to make ever greater demands on the behaviour of detainees, in return for fewer opportunities for activities and freedoms aimed at resocialisation. Since last year, the corona pandemic and the way in which it is dealt with in prisons have put further pressure on the already vulnerable position of detainees. Since March 2020, prisoners have had their opportunities for phasing in and resocialising further reduced by the virtual prohibition of leave. Furthermore, the visiting possibilities and the activity programmes within the penitentiary institutions have been minimal for over a year.

 • Auteursinformatie

  Judith Serrarens

  Mr. J.J. Serrarens is advocaat bij Keulers & Partners Advocaten in Beek (Limburg).

Tijdschrift Tijdschrift voor Ontslagrecht
Artikel

De billijke vergoeding: welk geval wordt met welk geval vergeleken?

Trefwoorden billijke vergoeding, ontslag, gevalsvergelijking, ernstig verwijtbaar, New Hairstyle
Auteurs mr. Willemijn Lenders
 • Samenvatting

   Het vaststellen van de hoogte van de billijke vergoeding is door de wetgever aan de rechter overgelaten. De Hoge Raad heeft inmiddels een kader geschetst. Op basis hiervan wordt uitgegaan van de gevalsvergelijking als startpunt voor de begroting van de billijke vergoeding.
   In dit artikel staat deze vergelijking centraal, en meer in het bijzonder de vraag welke gevallen met elkaar moeten worden vergeleken.

 • Auteursinformatie

  mr. Willemijn Lenders

  Willemijn Lenders is advocaat bij Wybenga Advocaten te Rotterdam.

Tijdschrift Tijdschrift voor Ontslagrecht
Artikel

Verwijtbare werkloosheid: een doolhof

Trefwoorden verwijtbaar, dringende reden, ontslag, benadelingshandeling, maatregel
Auteurs mr. Bernard de Leest
 • Samenvatting

   In dit artikel staat verwijtbare werkloosheid in de zin van de Werkloosheidswet centraal. De auteur beschrijft het criterium voor verwijtbaar werkloos worden en gaat daarnaast in op de vraag wanneer sprake is van verwijtbaar werkloos blijven.

 • Auteursinformatie

  mr. Bernard de Leest

  Bernard de Leest is advocaat bij Zumpolle advocaten te Utrecht.

Tijdschrift Tijdschrift Erfrecht
Artikel

Het belang van de legitimaris bij het voortbestaan van de legitieme portie

Trefwoorden Erfgenaam, Kindsdeel, inkorting, artikel 4:78 BW, in-de-legitiemestelling
Auteurs Mr. F.W. Brans en Mr. Ph.A.J. Raaijmaakers
 • Samenvatting

   De legitieme portie staat sinds de totstandkoming van het nieuwe erfrecht al ter discussie. Tegen de achtergrond van de aanbeveling tot afschaffing van de ‘klassieke’ legitieme door het Centrum voor Notarieel Recht Radboud Universiteit en Netwerk Notarissen onderzoeken de auteurs welke verschillende typen legitimarissen bestaan, welke verschillen en overeenkomsten er tussen deze legitimarissen zijn, en welke rechtshandelingen voor de onderscheiden legitimarissen noodzakelijk zijn om de respectievelijke rechten veilig te stellen. Daarbij is een belangrijke rol weggelegd voor het recht op informatie ex artikel 4:78 BW teneinde de legitieme te kunnen berekenen. Volgens recente jurisprudentie wordt bij de uitleg van dit wetsartikel steeds vaker teruggegrepen op de wetsgeschiedenis. Hieruit vloeit een ruimer recht op informatie voort ten faveure van de legitimaris-niet-erfgenaam. De legitieme portie kan daardoor nauwkeuriger worden vastgesteld. Dit alles om te komen tot het antwoord op de vraag welk belang de legitimaris heeft bij het voortbestaan van de legitieme portie.

 • Auteursinformatie

  Mr. F.W. Brans

  Mw. mr. F.W. Brans is senior jurist bij AD Advocaten te Amsterdam.

  Mr. Ph.A.J. Raaijmaakers

  Mr. Ph.A.J. Raaijmaakers is advocaat bij AD Advocaten te Amsterdam.

Tijdschrift PROCES
Artikel

Vernietigende arresten

Het ‘sec’ vernietigen van bijzondere voorwaarden in cassatie door de Hoge Raad

Trefwoorden cassatie, Hoge Raad, bijzondere voorwaarde(n), strafrecht
Auteurs Sam van den Akker
 • Samenvatting

   The Dutch Supreme Court has the power to destroy a penal condition if a lower court imposes those conditions contrary to the law. Problems may arise when the Supreme Court solely destroys the condition. In that case there is no longer an imposed condition, which can be contrary to the meaning of the lower court. It can even derogate the imposed sentence, whilst the convicted is not obligated to conform to those conditions. That problem can – in extreme cases – harm society. Even so can be said that those decisions of the Supreme Court are not in favor of the convicted.

 • Auteursinformatie

  Sam van den Akker

  Mr. Sam van den Akker is strafrechtadvocaat bij Baumgardt Strafcassatie Advocatuur.

Tijdschrift Tijdschrift voor Civiele Rechtspleging
Artikel

Doorlooptijden: staat de trein stil of komt die (nu eindelijk) in beweging?

Een bespreking van het eindrapport ‘Doorlooptijden in beweging’

Trefwoorden doorlooptijden, regie, civiele zaken, kantonzaken
Auteurs Frans van Dijk, Kim van der Kraats en Remme Verkerk
 • Samenvatting

   De lengte van procedures en de onvoorspelbaarheid daarvan vormen een structurele zwakte van de Nederlandse rechtspraak. De verkorting van doorlooptijden istopprioriteit van de Rechtspraak. Ruim een jaar geleden verscheen het eindrapport van het project doorlooptijden Rechtspraak. Het bevat veel suggesties om dit probleem aan te pakken. In deze bijdrage wordt een aanzet gegeven voor een uitwerking van de meest veelbelovende oplossingsrichtingen. Conclusie is dat die oplossing gezocht moet worden in een stappenplan aan het begin van de procedure, regie van begin tot einde door de zaaksrechter, het houden van een zitting in iedere zaak en het direct inroosteren van schrijftijd voor de uitspraak.

 • Auteursinformatie

  Frans van Dijk

  Prof. dr. F. van Dijk is hoogleraar Empirische Analyse van Rechtssystemen aan de Universiteit Utrecht.

  Kim van der Kraats

  Prof. mr. drs. K.G.F. van der Kraats is bijzonder hoogleraar Rechtspraak aan de Universiteit Utrecht en rechter in de rechtbank Midden-Nederland.

  Remme Verkerk

  Prof. dr. mr. R.R. Verkerk is hoogleraar Burgerlijk Procesrecht aan de Universiteit Utrecht en advocaat bij Houthoff.

Tijdschrift Tijdschrift voor Civiele Rechtspleging
Artikel

Access_openWAMCA – exclusieve belangenbehartiger, inclusief complicaties

Trefwoorden WAMCA, concurrerende vordering, exclusieve belangenbehartiger, collectieve actie, collectief schadeverhaal
Auteurs Branda Katan en Marnix Wallinga
 • Samenvatting

   De auteurs onderzoeken de figuur van de exclusieve belangenbehartiger in de WAMCA. De exclusieve belangenbehartiger treedt in een samengevoegde procedure op voor de belangen van alle personen voor wie de collectieve actie is ingesteld, en als vertegenwoordiger van de mede-eiseressen. Deze bijdrage verkent de knelpunten die zich kunnen voordoen bij conflicten tussen concurrerende belangenbehartigers en andere complicaties in verschillende fases van een collectieve procedure.

 • Auteursinformatie

  Branda Katan

  Mr. dr. B.M. Katan is advocaat bij Stibbe te Amsterdam en fellow aan de Radboud Universiteit Nijmegen.

  Marnix Wallinga

  Mr. dr. M.W. Wallinga is advocaat bij Stibbe te Amsterdam en verbonden aan het Groningen Centre for European Financial Services Law.

Tijdschrift Maandblad voor Ondernemingsrecht
Artikel

Aansprakelijkheid van accountants jegens derden

Beroepsaansprakelijkheid bij de uitoefening van wettelijke en niet-wettelijke taken nader bezien in het licht van het Jachthavencomplex-arrest

Trefwoorden zorgplicht, Vie d’Or, beroepsbeoefenaar, voorzienbaarheid, jachthaven
Auteurs Mr. L.A. van Amsterdam
 • Samenvatting

   In het Vie d’Or-arrest is bepaald dat accountants bij de uitoefening van wettelijke taken een zorgplicht jegens derden hebben. Tot voor kort was onduidelijk welk toetsingskader geldt bij niet-wettelijke taken. Aan de hand van het recente ‘Jachthavencomplex-arrest’ wordt nader ingegaan op accountantsaansprakelijkheid bij dergelijke werkzaamheden.

 • Auteursinformatie

  Mr. L.A. van Amsterdam

  Mr. L.A. van Amsterdam is advocaat bij NautaDutilh en staat professionele beroepsbeoefenaars zoals accountants bij in civiele geschillen.

Tijdschrift Maandblad voor Vermogensrecht
Artikel

Access_openDe grote partij in het vermogensrecht

Redactioneel

Auteurs Mr. J.J. Valk en Mr. R. Meijer
 • Samenvatting

   In dit redactioneel wordt het centrale onderwerp van dit themanummer toegelicht en wordt nader ingegaan op de bijdragen die in het nummer aan de orde komen.

 • Auteursinformatie

  Mr. J.J. Valk

  Mr. J.J. Valk is advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek te Amsterdam en redacteur van dit tijdschrift.

  Mr. R. Meijer

  Mr. R. Meijer is advocaat bij Hausfeld te Amsterdam en redacteur van dit tijdschrift.