Nationale aansprakelijkheidsbeperking financiële toezichthouders vanuit Unierechtelijk perspectie...

DOI: 10.5553/MvV/157457672019029004004
Artikel

Nationale aansprakelijkheidsbeperking financiële toezichthouders vanuit Unierechtelijk perspectief: een ingekaderde beperking

HvJ EU 4 oktober 2018, C-671/16 (Kantarev)

Trefwoorden overheidsaansprakelijkheid, lidstaataansprakelijkheid, wettelijke aansprakelijkheidsbeperking, toezichthoudersaansprakelijkheid
Auteurs
DOI
Bron
Open_access_icon_oaa
  • 1 Inleiding

   Veel EU-landen kennen een wettelijke regeling op grond waarvan er beperkingen worden gesteld aan de aansprakelijkheid van nationale financiële toezichthouders.1x C.C. van Dam, Aansprakelijkheid van toezichthouders. Een analyse van de aansprakelijkheidsrisico’s voor toezichthouders wegens inadequaat handhavingstoezicht voor toekomstig beleid (WODC-rapport), 2006. Zie www.wodc.nl/binaries/1189-deel1-volledige-tekst_tcm28-68177.pdf. Nederland kent sinds 1 juli 2012 eveneens een dergelijke wettelijke beperking van de aansprakelijkheid van De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM).2x Wet aansprakelijkheidsbeperking DNB en AFM en bonusverbod staatsgesteunde ondernemingen, Stb. 2012, 265. Op grond van de Wet aansprakelijkheidsbeperking DNB en AFM is de aansprakelijkheid van DNB en de AFM voor schade veroorzaakt door een handelen of nalaten beperkt tot situaties van, kortweg, opzet of grove schuld.3x Stb. 2012, 265, inwerkingtreding: Stb. 2012, 289. Voor zover de verwijten die de toezichthouder worden gemaakt betrekking hebben op schending van Europees Unierecht (hierna: Unierecht) rijst evenwel de vraag of en in hoeverre een nationale aansprakelijkheidsbeperking vanuit Unierechtelijk perspectief houdbaar is. In het arrest Kantarev van 4 oktober 2018 lag deze vraag voor bij het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ EU).4x HvJ EU 4 oktober 2018, C-571/16, ECLI:EU:C:2018:807, JOR 2019/34, NJ 2019/28 m.nt. V.P.G. de Serière. Zie ook D. Busch & S.A.M. Keunen, Wettelijke aansprakelijkheidsbeperking AFM en DNB strijdig met Unierecht?, AA 2019, p. 59-64. Het betrof hier de aansprakelijkheid van de Bulgaarse centrale bank voor de onjuiste toepassing van een bepaling uit de (oude) depositogarantierichtlijn.5x Richtlijn 94/19/EG (PbEG 1994, L 135, p. 5) zoals gewijzigd bij Richtlijn 2009/14/EG inzake de depositogarantiestelsels (PbEG 1994, L 135, p. 5). De Kantarev-zaak speelde nog onder de oude depositogarantierichtlijn. De nieuwe depositogarantierichtlijn (Richtlijn 2014/49/EU van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 inzake de depositogarantiestelsels) was reeds in werking getreden, maar hoefde nog niet te zijn geïmplementeerd. In het onderhavige artikel wordt ingegaan op de betekenis van deze uitspraak voor het Nederlandse recht en in het bijzonder voor de huidige aansprakelijkheidsbeperking die is neergelegd in art. 1:25d Wet op het financieel toezicht (Wft).

  • 2 Het Kantarev-arrest

   2.1 Feitelijke achtergrond

   Nikolay Kantarev had een geldrekening bij de Bulgaarse bank Korporativna Targovska Banka (hierna: KTB-bank). In verband met een liquiditeitscrisis als gevolg van een bank run is de KTB-bank door de Bulgaarse centrale bank, Balgarska Narodna Banka (hierna: BNB), op 20 juni 2014 voor een periode van drie maanden onder bijzonder toezicht geplaatst. Daarbij werden de verplichtingen van de KTB-bank opgeschort en werden er curatoren aangesteld. Bij besluit van 6 november 2014 heeft de BNB de bankvergunning van de KTB-bank ingetrokken en bepaald dat er een faillissementsprocedure moest worden ingeleid, waarvan het depositogarantiefonds op de hoogte moest worden gesteld. Op 6 november 2014 is de KTB-bank door de rechtbank in staat van faillissement verklaard. Dit oordeel is in appel vernietigd, waarbij is bepaald dat als faillissementsdatum 20 juni 2014 had te gelden, namelijk de datum waarop het eigen vermogen van de KTB-bank negatief was geworden.

   Op 4 december 2014 heeft Kantarev een bedrag ontvangen uit hoofde van een aanspraak op het depositogarantiestelsel. Een gedeelte van dit bedrag bestond uit rente verschuldigd op 6 november 2014 (de datum van de intrekking van de bankvergunning). Daarbij werd tot 1 juli 2014 de contractuele rente berekend en vanaf 1 juli 2014 tot en met 6 november 2014 de door de BNB vastgestelde verlaagde rentevoet.

   Begin 2016 heeft Kantarev een procedure ingesteld tegen de BNB waarin hij betoogde dat de BNB de niet-beschikbaarheid van de deposito’s had moeten vaststellen uiterlijk vijf werkdagen na het besluit de KTB-bank onder bijzonder toezicht te plaatsen. Kantarev heeft in dit verband schadevergoeding gevorderd bestaande uit de vertragingsrente door het te laat uitbetalen onder het depositogarantiefonds. Uiteindelijk heeft deze Bulgaarse procedure geleid tot een aantal prejudiciële vragen aan het HvJ EU. Deze vragen hadden deels betrekking op de uitleg en omzetting van de depositogarantierichtlijn en deels op de voorwaarden waaronder een lidstaat aansprakelijk is bij schending van de depositogarantierichtlijn en de mogelijkheid om deze aansprakelijkheid te beperken.6x De vragen betroffen zowel de aansprakelijkheid van de lidstaat als wetgever wegens de onjuiste implementatie van de richtlijn als de aansprakelijkheid van de toezichthouder (BNB) als onderdeel van de lidstaat die de richtlijn rechtstreeks had moeten toepassen.

   2.2 Oordeel HvJ EU over depositogarantierichtlijn

   Volgens het HvJ EU blijkt uit de bewoordingen van art. 1 punt 3 onder i, eerste alinea, van Richtlijn 94/19/EG duidelijk dat de noodzakelijke en voldoende voorwaarde voor de vaststelling van de niet-beschikbaarheid van een verschuldigd en betaalbaar deposito is dat, naar het oordeel van de bevoegde autoriteit, een kredietinstelling, om redenen die rechtstreeks verband houden met haar financiële positie, momenteel niet in staat lijkt te zijn de deposito’s terug te betalen en daartoe ook op afzienbare termijn niet in staat lijkt te zullen zijn. Een dergelijke vaststelling moet ‘zo spoedig mogelijk’ gebeuren en ‘uiterlijk vijf werkdagen nadat de bevoegde autoriteit voor het eerst heeft geconstateerd dat [de betrokken kredietinstelling] heeft nagelaten een verschuldigd en betaalbaar deposito terug te betalen’.7x R.o. 49-50. Het HvJ EU oordeelt dat de depositogarantierichtlijn zo moet worden uitgelegd dat het niet is toegestaan dat als voorwaarde voor de vaststelling van het niet meer beschikbaar zijn van de deposito’s (en derhalve een beroep op de depositogarantierichtlijn) geldt dat de kredietinstelling insolvent is en de bankvergunning is ingetrokken.8x R.o. 69. Ook mogen er geen afwijkende termijnen worden gehanteerd met als argument dat het noodzakelijk is de kredietinstelling onder bijzonder toezicht te plaatsen.9x R.o. 60 e.v. Verder heeft het HvJ EU bepaald dat de niet-beschikbaarheid van deposito’s moet worden vastgesteld met een uitdrukkelijke rechtshandeling van de bevoegde autoriteit en niet kan worden afgeleid uit andere rechtshandelingen (zoals het onder bijzonder toezicht plaatsen van de bank).10x R.o. 78. Evenmin is het toegestaan om de niet-beschikbaarheid afhankelijk te stellen van de voorwaarde dat de rekeninghouder een verzoek heeft gedaan tot uitbetaling waaraan geen gevolg werd gegeven.11x R.o. 87. Hoewel dit oordeel van het HvJ EU is gewezen met betrekking tot de oude depositogarantierichtlijn, is dit oordeel tevens relevant voor de huidige depositogarantierichtlijn, aangezien de definitie van ‘niet-beschikbaar deposito’ inhoudelijk niet gewijzigd is.

   2.3 Voorwaarden lidstaataansprakelijkheid

   De verwijzende Bulgaarse rechter had gevraagd of de betrokken bepalingen uit de depositogarantierichtlijn rechtstreekse werking hebben en of deposanten op grond van staatsaansprakelijkheid voor een schending van het Unierecht tegen de publieke autoriteit die gehouden is om de niet-beschikbaarheid van deposito’s van een kredietinstelling vast te stellen, een vordering kunnen instellen tot vergoeding van de schade die is veroorzaakt door de te late uitbetaling van de deposito’s.

   Alvorens deze vraag te beantwoorden, merkt het HvJ EU op dat, anders dan door de BNB beweerd, deze vraag nog niet is beantwoord in het arrest Peter Paul.12x R.o. 89. In dat arrest ging het namelijk (onder meer) om de vraag of de depositogarantierichtlijn zich verzet tegen een nationale regeling die uitsluit dat particulieren vergoeding kunnen vorderen van schade wegens gebrekkig of onvoldoende toezicht omdat het hier gaat om taken die worden vervuld in het algemene belang.13x R.o. 90. De onderhavige zaak betreft echter de vraag of de staat aansprakelijk is voor de onjuiste omzetting en toepassing van de in de richtlijn bepaalde depositogarantierichtlijn.14x R.o. 91.

   Het HvJ EU beantwoordt de vraag van de Bulgaarse rechter vervolgens bevestigend en stelt voorop dat naar vaste rechtspraak het beginsel dat de staat aansprakelijk is voor schade die particulieren lijden als gevolg van schendingen van Unierecht, inherent is aan het stelsel van de Verdragen waarop de Unie is gegrond.15x R.o. 92. Het is daarbij niet relevant welk overheidsorgaan dit recht heeft geschonden en evenmin welk overheidsorgaan in beginsel volgens het recht van de betrokken lidstaat deze schade dient te vergoeden.16x R.o. 93. De voorwaarden waaronder de staat aansprakelijk is voor schade die particulieren lijden als gevolg van schendingen van het Unierecht, zijn (1) dat het geschonden voorschrift van Unierecht ertoe strekt particulieren rechten toe te kennen, (2) dat het om een voldoende gekwalificeerde schending gaat, en (3) dat er een rechtstreeks causaal verband bestaat tussen deze schending en de door de particulieren geleden schade.17x R.o. 94.

   Het HvJ EU maakt duidelijk dat de depositogarantierichtlijn met name beoogt deposanten te beschermen. Het is dan ook duidelijk dat art. 1 punt 3 onder i van Richtlijn 94/19/EG een rechtsregel is die beoogt rechten toe te kennen aan particulieren, zodat deposanten een beroep kunnen instellen tot vergoeding van de schade die is veroorzaakt door de te late uitbetaling van de deposito’s.18x R.o. 102-104. Aan de eerste aansprakelijkheidsvoorwaarde is dus voldaan. Daarbij is het interessant dat het HvJ EU expliciet opmerkt dat rechtstreekse werking geen voorwaarde is voor lidstaataansprakelijkheid.19x R.o. 97. Rechtstreekse werking en het aansprakelijkheidsvereiste van rechten toekennen aan particulieren worden soms ten onrechte wel eens vereenzelvigd.20x Zie bijv. Rb. Den Haag 14 mei 2014, ECLI:NL:RBDHA:2014:5878. Voor rechtstreekse werking is de toets echter of de norm voldoende duidelijk en onvoorwaardelijk is teneinde rechtstreeks te kunnen worden toegepast, en niet of de geschonden norm beoogt particulieren bescherming te verlenen (in Unierechtelijke terminologie: rechten toekent aan particulieren).21x Dat de Bulgaarse rechter desondanks vragen stelde over de rechtstreekse werking had ermee te maken dat in het geval van rechtstreekse werking de aansprakelijkheid naar Bulgaars recht zou zijn gebaseerd op het niet toepassen van de rechtstreeks werkende Unierechtelijke bepaling in plaats van de nationale omzettingsbepalingen van de richtlijn.

   Ten aanzien van de tweede aansprakelijkheidsvoorwaarde, te weten dat de schending van het Unierecht voldoende gekwalificeerd moet zijn, geldt dat er volgens vaste rechtspraak22x HvJ EU 5 maart 1996, C-46/93 en C-48/93, ECLI:EU:C:1996:79 (Brasserie du Pêcheur en Factortame). sprake moet zijn van een kennelijke en ernstige overschrijding van de grenzen van de discretionaire bevoegdheid van de lidstaat (waaronder entiteiten van de lidstaat, zoals de BNB). Daarbij zijn onder meer van belang de mate van duidelijkheid en nauwkeurigheid van de geschonden regel, de omvang van de beoordelingsmarge die de geschonden regel laat, de vraag of een eventuele onjuiste rechtsopvatting verschoonbaar is, de vraag of al dan niet opzettelijk een schending is begaan of schade is veroorzaakt, en of de handelswijze van een instelling van de Unie zelf heeft bijgedragen aan de schending.23x R.o. 105.

   Het HvJ EU is duidelijk wat betreft de discretionaire ruimte; hoewel de BNB met betrekking tot de niet-beschikbaarheid van deposito’s over een zeker discretionaire bevoegdheid beschikte, was deze begrensd. De richtlijn schrijft namelijk nauwkeurig de voorwaarden voor de vaststelling van de niet-beschikbaarheid van deposito’s voor, evenals de termijn waarbinnen deze vaststelling moet plaatsvinden. Als aan deze voorwaarden van art. 1 punt 3 onder i van Richtlijn 94/19/EG is voldaan, moet de bevoegde autoriteit simpelweg de niet-beschikbaarheid vaststellen binnen de dwingende termijn van vijf werkdagen.24x R.o. 106-108.

   De Bulgaarse rechter had ook gewezen op bepaalde andere aspecten die wellicht van belang waren bij het oordeel of hier sprake was van een voldoende gekwalificeerde schending, bijvoorbeeld de omstandigheid dat het depositogarantiefonds niet over voldoende middelen beschikte om alle deposito’s te dekken. Dit doet volgens het HvJ EU echter niet ter zake, aangezien dit geen omstandigheid is waarmee de nationale autoriteit rekening diende te houden bij het bepalen of de niet-beschikbaarheid van de deposito’s moet worden vastgesteld.25x R.o. 111-114.

   Onder het voorbehoud dat het aan de nationale rechter is om alle relevante gezichtspunten na te lopen, oordeelt het HvJ EU dat het uitblijven van de vaststelling van de niet-beschikbaarheid van de deposito’s binnen de termijn van vijf dagen – ondanks dat de duidelijke richtlijnvoorwaarden waren vervuld – een voldoende gekwalificeerde schending van het Unierecht kan opleveren.26x R.o. 115. Of aan de voorwaarde van rechtstreeks causaal verband is voldaan, is ook ter beoordeling van de nationale rechter, hoewel het dossier het bestaan van dit causale verband volgens het HvJ EU wel laat doorschemeren.27x R.o. 116.

   2.4 Eisen aan nationale beroepsgang

   Naar Bulgaars recht zijn er twee mogelijke routes die tot lidstaataansprakelijkheid kunnen leiden. Dit is in de eerste plaats op grond van de ZODOV (Wet inzake de aansprakelijkheid van de overheid en gemeenten voor schade).28x Zakon za otgovornostta na darzhavata i obshtinite za vredi (ZODOV). De ZODOV is uitsluitend van toepassing wanneer de schade het gevolg is van een nietig verklaarde onrechtmatige rechtshandeling of van een onrechtmatig overheidshandelen. Het betreft een risicoaansprakelijkheid; schuld is geen vereiste voor aansprakelijkheid. Het is tevens mogelijk de aansprakelijkheid van de BNB te baseren op het algemeen Bulgaarse verbintenissenrecht, meer in het bijzonder art. 45 ZZD (Wet inzake verbintenissen en overeenkomsten).29x Zakon za zadalzheniata i dogovorite (ZZD). Voor aansprakelijkheid is in dat geval wel nodig dat sprake is van schuld dan wel opzet van de BNB. Er bestaat onduidelijkheid in het Bulgaarse recht welke route gevolgd moet worden bij een aansprakelijkheidsvordering tegen de BNB. De rechtspraak is op dit punt tegenstrijdig. Soms wordt geoordeeld dat de ZODOV geen toepassing vindt op de BNB omdat deze geen orgaan is van de uitvoerende macht en evenmin wordt gefinancierd uit de staatsbegroting, terwijl andere Bulgaarse rechters oordelen dat de ZODOV wel van toepassing is op de BNB, omdat de BNB moet worden beschouwd als een instantie met overheidsprerogatieven. De verwijzende Bulgaarse rechter vraagt zich daarom af welke route het Unierecht voorschrijft.

   Het HvJ EU oordeelt in dit verband weinig verrassend dat dit valt binnen de procedurele autonomie van de lidstaten. Het Unierecht bepaalt alleen de (minimum)voorwaarden voor lidstaataansprakelijkheid. De verwezenlijking daarvan moet plaatsvinden in het nationale recht. Indien er meerdere nationale procedures in aanmerking komen om de Unierechtelijke aanspraak op schadevergoeding te verwezenlijken, is het aan de lidstaat zelf te bepalen welke route moet worden gevolgd, en niet aan het Unierecht. De gekozen procedure dient uiteraard wel te voldoen aan de uit de rechtspraak van het HvJ EU voortvloeiende voorwaarden voor overheidsaansprakelijkheid en in overeenstemming te zijn met het doeltreffendheids- en gelijkwaardigheidsbeginsel.30x Het nationale recht mag de verwezenlijking van het Unierecht niet onmogelijk of uiterst moeilijk maken (doeltreffendheidsbeginsel) en het Unierecht mag niet anders worden behandeld dan gelijksoortige nationale vorderingen (gelijkwaardigheidsbeginsel).

   2.5 Mogelijkheid van een nationale aansprakelijkheidsbeperking

   De eerdergenoemde voorwaarden voor Unierechtelijke staatsaansprakelijkheid zijn minimumeisen. Het is dus toegestaan om naar nationaal recht de staat onder minder beperkende voorwaarden aansprakelijk te houden voor schending van het Unierecht. Voor zover een dergelijk nationaal (voor benadeelden) gunstiger regime zou bestaan, dienen deze nationale bepalingen op grond van het gelijkwaardigheidsbeginsel ook te worden ingezet bij schending van het Unierecht. Het is echter niet toegestaan dat in het nationale recht aanvullende voorwaarden worden gesteld aan de lidstaataansprakelijkheid.31x HvJ EU 25 november 2010, C-429/09, ECLI:EU:C:2010:717, r.o. 66. Het Bulgaarse recht bevat in de ZBNB (Wet inzake de Bulgaarse centrale bank) de bepaling dat de BNB niet aansprakelijk is voor de bij de uitoefening van het toezicht ontstane schade, tenzij opzettelijk werd gehandeld.32x Art. 79 lid 8 ZBNB. Hiermee onderwerpt de ZBNB het recht op schadevergoeding aan een voorwaarde die verder gaat dan de voldoende gekwalificeerde schending van het Unierecht, aldus het HvJ EU.

   Met betrekking tot de uit de ZZD voortvloeiende voorwaarde volgens welke het bestaan van een fout moet worden bewezen, oordeelt het HvJ EU – met verwijzing naar eerdere rechtspraak33x HvJ EU 25 november 2010, C-429/09, ECLI:EU:C:2010:717, r.o. 678 (Fuβ). – dat hoewel bepaalde objectieve en subjectieve elementen die in het kader van een nationaal rechtsstelsel in verband kunnen worden gebracht met het begrip ‘schuld’ relevant kunnen zijn voor de beoordeling van de voldoende gekwalificeerde schending, de verplichting tot schadevergoeding niet afhankelijk kan worden gesteld van een nationaal schuldbegrip dat verder gaat dan de voldoende gekwalificeerde schending van het Unierecht.34x R.o. 127. Het Unierecht verzet zich er daarom tegen dat het recht op vergoeding afhankelijk wordt gesteld van het opzettelijk karakter van de door de betrokken nationale autoriteit veroorzaakte schade. De aansprakelijkheid kan dan ook niet worden beoordeeld op basis van de in de ZBNB opgenomen voorwaarden. Voor het overige is het aan de nationale rechter om te beoordelen of het begrip ‘schuld’ in de zin van de ZZD verder gaat dan de voldoende gekwalificeerde schending van het Unierecht.

  • 3 Rechten toekennen aan particulieren

   Voordat nader wordt ingegaan op de betekenis van het Kantarev-arrest voor het Nederlandse recht, is het van belang stil te staan bij het Unierechtelijke aansprakelijkheidsvereiste van rechten toekennen aan particulieren. Het gaat hier in feite om een Unierechtelijk Schutznormvereiste dat verlangt dat particulieren vallen onder het beschermingsbereik van de norm die is geschonden. In zijn algemeenheid kan worden gezegd dat het HvJ EU betrekkelijk snel aanneemt dat een Unienorm rechten toekent aan particulieren. Het is voldoende dat bepaalde normen uit de Unieregeling beogen aan particulieren een zekere bescherming te bieden, waarbij het niet uitmaakt of de Unieregeling als geheel ook andere doelen nastreeft.35x HvJ EG 8 oktober 1996, C-178/94, C-179/94, C-188/94, C-189/94 en C-190/94, Jur. 1996, p. I-4845 (Dillenkofer). Het is ook niet vereist dat er sprake is van een expliciete verwijzing naar rechten van particulieren. Ook een norm die primair is gegeven ter bescherming van een algemeen belang, kan daarnaastde strekking hebben belangen van particulieren te beschermen.36x HvJ EG 14 juli 1967, gevoegde zaken C-5/66, 7/66, 13/66 en 24/66, Jur. 1967, p. 306 (Kampffmeyer); conclusie A-G Alber 15 mei 2003, C-92/02 P, Jur. 2003, p. I-10497, nr. 118 (Biret).

   Ondanks deze laagdrempelige benadering komt het uiteraard voor dat Unienormen geen rechten toekennen aan particulieren. In de context van financieel toezicht is in dit verband met name het arrest Peter Paul van belang, waarnaar ook het HvJ EU in onderhavig arrest verwijst. In dat arrest ging het ook om aansprakelijkheid wegens schending van diverse richtlijnen inzake toezicht op het kredietwezen (waaronder de depositogarantierichtlijn). In die zaak was de depositogarantierichtlijn niet tijdig omgezet in het Duitse recht. De gedupeerden betoogden dat zij geen schade zouden hebben geleden als de door de richtlijnen voorgeschreven toezichtmaatregelen wel waren genomen (bij tijdige en juiste implementatie). Voor zover deze schade betrekking had op het mislopen van het depositogarantiebedrag waarop gedupeerden aanspraak hadden kunnen maken bij een tijdige omzetting, werd deze vordering toegewezen door de Duitse rechter. Dit dekte echter niet alle schade en er werd daarom ook schadevergoeding gevorderd wegens onvoldoende toezicht. In dit kader oordeelde het HvJ EU echter dat de diverse ingeroepen richtlijnen geen rechten toekenden aan particulieren. Uit het feit dat de bescherming van de deposanten in de richtlijnen wordt genoemd als een van de doelstellingen, vloeit volgens het HvJ EU niet noodzakelijkerwijs voort dat de richtlijnen rechten beogen te creëren ten gunste van de deposanten indien hun deposito’s door gebrekkig toezicht van de bevoegde nationale autoriteiten niet beschikbaar zijn geworden.37x HvJ EU 12 oktober 2004, C-222/02, ECLI:EU:C:2004:606 (Peter Paul). Zie in vergelijkbare zin ook HvJ EU 16 februari 2017, C-219/15, ECLI:EU:C:2017:128 (Schmitt/TÜV Rheinland), waarbij wel moet worden aangetekend dat het in die zaak niet ging om lidstaataansprakelijkheid, maar om de aansprakelijkheid van een private toezichthouder. Bij dit oordeel speelden verschillende factoren een rol, waaronder de overweging dat de coördinatie van de nationale voorschriften inzake aansprakelijkheid in geval van gebrekkig toezicht volgens het HvJ EU niet noodzakelijk leek voor de door de richtlijnen voorgeschreven harmonisatie, en het feit dat er een minimumbescherming bestond voor deposanten op grond van de depositogarantierichtlijn (het depositogarantiebedrag).38x Zie over de rol die de volle werking mogelijk speelt bij de afweging van het HvJ EU, R. Meijer, Peter Paul: aansprakelijkheid voor gebrekkig banktoezicht, VrA 2005, afl. 1, p. 79-81.

   In vergelijking met eerdere jurisprudentie over het vereiste van rechten toekennen aan particulieren vormde dit arrest een trendbreuk. In latere jurisprudentie vaart het HvJ EU echter weer de bekende, meer ruimhartige koers, hoewel het daar niet ging om situaties van toezichthoudersaansprakelijkheid.39x Zie bijv. HvJ EU 24 maart 2009, C-445/06, ECLI:EU:C:2009:178 (Danske Slagterier) en HvJ EU 14 maart 2013, C-420/11, ECLI:EU:C:2013:166 (Jutta Leth). In ieder geval kan uit het arrest Peter Paul niet de conclusie worden getrokken dat er bij Europese toezichtnormen nooit sprake zou kunnen zijn van normen die rechten toekennen aan particulieren. Wel zou kunnen worden gezegd dat uit het feit dat het toezicht veelal primair een algemeen belang dient, het beschermingsbereik bij toezichtnormen zich minder snel zal uitstrekken tot benadeelde particulieren dan bij normen die meer zijn toegesneden op rechten van particulieren. In de context van het financieel toezicht zou daarbij een onderscheid kunnen worden aangebracht tussen wat in Nederland wordt aangeduid als prudentieel toezicht en gedragstoezicht. Prudentieel toezicht ‘is gericht op de soliditeit van financiële ondernemingen en de stabiliteit van het financiële stelsel’.40x Art. 1:24 lid 1 Wft. Gedragstoezicht ‘is, mede in het belang van de stabiliteit van het financiële stelsel, gericht op ordelijke en transparante financiëlemarktprocessen, zuivere verhoudingen tussen marktpartijen en zorgvuldige behandeling van cliënten’.41x Art. 1:25 lid 1 Wft. Vanwege de gerichtheid op de verhoudingen tussen marktpartijen en de zorgvuldige behandeling van cliënten ligt het eerder voor de hand dat normen die kunnen worden geschaard onder gedragstoezicht rechten toekennen aan particulieren dan normen die betrekking hebben op prudentieel toezicht. Dat de gedragstoezichtnormen ‘mede’ in het belang zijn van de stabiliteit van het financiële stelsel, betekent niet dat deze normen niet daarnaast ook kunnen beogen particulieren rechten toe te kennen. Aangezien DNB is belast met prudentieel toezicht en de AFM met gedragstoezicht, zal zich dan ook waarschijnlijk eerder een situatie kunnen voordoen waarin sprake is van Unierechtelijke staatsaansprakelijkheid van de AFM dan van DNB. Verder is van belang dat er ook normen zijn buiten de Wft waarop toezicht wordt gehouden door DNB en de AFM. Zo is de AFM bijvoorbeeld ook belast met Europees consumententoezicht voor zover het betrekking heeft op een financiële dienst of activiteit.42x Art. 3.1 Whc. Indien in dit verband sprake is van een schending, lijkt er weinig ruimte te zijn voor het argument dat deze normen niet beogen rechten toe te kennen aan particulieren.

  • 4 Betekenis voor Nederlandse aansprakelijkheidsbeperking DNB en AFM

   4.1 Opzet versus grove schuld

   Het HvJ EU is duidelijk in Kantarev: een nationale bepaling die voor het kunnen aannemen van aansprakelijkheid als voorwaarde stelt dat er sprake moet zijn van opzet is niet toegestaan voor zover er sprake is van schending van het Unierecht die resulteert in lidstaataansprakelijkheid (waarbij er dus ook moet zijn voldaan aan de vereisten dat de geschonden bepaling rechten toekent aan particulieren en er een rechtstreeks causaal verband aanwezig is). Een dergelijke voorwaarde gaat namelijk verder dan de Unierechtelijke voorwaarde van een voldoende gekwalificeerde schending.43x Een verdergaande aansprakelijkheidsbeperking is mogelijk wel toegestaan voor zover het Unierecht een aansprakelijkheidsbeperking expliciet toelaat. Zie bijv. art. 3 lid 12 Richtlijn 2014/59/EU van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 betreffende de totstandbrenging van een kader voor het herstel en de afwikkeling van kredietinstellingen en beleggingsondernemingen. In dit verband moet volledigheidshalve worden opgemerkt dat opzet wel een van de gezichtspunten is die kunnen worden betrokken bij het oordeel of een bepaalde schending van Unierecht als voldoende gekwalificeerd moet worden aangemerkt (zie par. 2.3). Dit is echter geen beperkende voorwaarde, maar slechts een van de relevante gezichtspunten, waarbij in het geval van opzettelijke schendingen de voldoende gekwalificeerde schending gegeven zal zijn.

   Krachtens art. 1:25d Wft zijn DNB (lid 1) en de AFM (lid 2) niet aansprakelijk voor:

   ‘schade veroorzaakt door een handelen of nalaten in de uitoefening van een op grond van een wettelijk voorschrift opgedragen taak of verleende bevoegdheid, tenzij deze schade in belangrijke mate het gevolg is van een opzettelijk onbehoorlijke taakuitoefening of een opzettelijk onbehoorlijke uitoefening van bevoegdheden of in belangrijke mate te wijten is aan grove schuld’.

   In vergelijking met de Bulgaarse bepaling gaat de Nederlandse aansprakelijkheidsbeperking minder ver. De aansprakelijkheid is namelijk niet beperkt tot opzet. Ook grove schuld kan tot aansprakelijkheid leiden. Dit laat onverlet dat een onverkorte toepassing van art. 1:25d Wft in het licht van Kantarev in sommige situaties onhoudbaar is geworden. Opzet mag immers niet worden gesteld als beperkende voorwaarde aan aansprakelijkheid voor zover er Unierechtelijke normen in het geding zijn én schending van deze bepalingen resulteert in lidstaataansprakelijkheid.

   Bij grove schuld ligt dat genuanceerder. Het Unierecht verbiedt namelijk niet categorisch een nationaal schuldbegrip, zolang een dergelijke voorwaarde maar niet verder gaat dan het vereiste van de voldoende gekwalificeerde schending. Of daarvan sprake is bij het Nederlandse vereiste van grove schuld valt te bezien. In de memorie van toelichting bij de Wet aansprakelijkheidsbeperking DNB en AFM heeft de wetgever het volgende opgemerkt over het begrip grove schuld:

   ‘Grove schuld ziet op een zodanig laakbaar en onverschillig handelen van de toezichthouder dat daardoor de kans op een onbehoorlijke taakvervulling aanmerkelijk is. Voor een nadere uitleg van het begrip grove schuld wordt verwezen naar het arrest van de Hoge Raad van 12 maart 1954, NJ 1955, 386 (Codam/Merwede). In dat arrest heeft de Hoge Raad een uitleg gegeven aan het begrip grove schuld die nog steeds als gezaghebbend kan worden beschouwd, te weten dat daaronder wordt verstaan een in laakbaarheid aan opzet grenzende schuld.’

   Het gaat dus om een ernstige vorm van schuld die erg dicht aanligt tegen opzet.44x Grove schuld wordt tegenwoordig meestal begrepen als bewuste roekeloosheid of roekeloosheid (waaronder onbewuste roekeloosheid). Zie bijv. Asser/Sieburgh 6-I 2016/365 en de conclusie van A-G Hartkamp voor HR 14 december 2005, ECLI:NL:PHR:2005:AU2235 (City Tax/De Boer). De wetgever heeft echter bewust gekozen voor de ‘oude’ term grove schuld, zo volgt uit de beantwoording van vragen van de Raad van State op dit punt (Kamerstukken II 2011/12, 33058, 4, p. 4.). Zie hierover V.H. Affourtit & R.D. Lubach, Toezichthoudersaansprakelijkheid onder de Wet aansprakelijkheidsbeperking DNB en AFM, O&A 2012/84. De wetgever maakt duidelijk dat in dit verband onder opzet niet alleen de situatie moet worden begrepen waarin de wil van de toezichthouder er willens en wetens op is gericht taken te verwaarlozen, maar ook de situatie waarin de toezichthouder zich ervan bewust is dat een bepaald handelen of nalaten een onbehoorlijke taakvervulling meebrengt (zekerheidsbewustzijn) of naar alle waarschijnlijkheid zal meebrengen (voorwaardelijke opzet). Gezien het voorgaande zou de grove schuld hier dus net iets onder de voorwaardelijke opzet moeten worden gepositioneerd. De vraag hoe dit zich precies verhoudt tot het vereiste van de voldoende gekwalificeerde schending valt op dit moment nog niet goed te beantwoorden. Dit hangt er immers van af hoe de voorwaarde van grove schuld onder de nieuwe regeling door de rechter zal worden uitgelegd.45x Busch en Keunen verwachten dat het vereiste van grove schuld verder gaat dan het vereiste van de voldoende gekwalificeerde schending. Dit met verwijzing naar onder meer HvJ EU 13 mei 2006, ECLI:EU:C:2006:391 (Traghetti), welk arrest handelde over de aansprakelijkheid van de Italiaanse rechter en waar een beperking van aansprakelijkheid tot grove schuld en kwade trouw niet werd geaccepteerd (Busch & Keunen 2019).

   Het arrest Stichting GSFS Pensionfund c.s./DNB geeft hierbij enige richting.46x Voor de goede orde wordt opgemerkt dat in de casus die ten grondslag lag aan dit arrest geen sprake was van de schending van Unierecht. In die zaak lag voor of DNB de bevoegdheid heeft om een inschrijving in het register pensioenfondsen door te halen. Naar het oordeel van eisers was dat niet het geval, waardoor het besluit tot doorhaling onrechtmatig was. De Hoge Raad oordeelde in deze zaak dat indien DNB inderdaad (zoals daar betoogd door eisers) de bevoegdheid zou missen om een inschrijving in het register pensioenfondsen door te halen, dit enkele feit, zonder bijkomende omstandigheden, onvoldoende zou zijn om haar besluit tot doorhaling aan te merken als een opzettelijke onbehoorlijke taakuitoefening of een opzettelijke onbehoorlijke uitoefening van bevoegdheden of een gedraging die in belangrijke mate is te wijten aan grove schuld.47x HR 9 maart 2018, ECLI:NL:HR:2018:309, r.o. 3.3.5. Kortom, het enkel verkeerd uitleggen van een bevoegdheidsregeling levert geen opzet of grove schuld op; daarvoor is meer nodig.

   Afgezet tegen het Unierechtelijke vereiste van de gekwalificeerde schending zou dit als een meer aansprakelijkheidsbeperkende uitleg kunnen worden opgevat. Naar Unierecht kan een enkele schending van een regel namelijk wel een voldoende gekwalificeerde schending opleveren. Daarvan zal met name sprake zijn indien er geen enkele beoordelingsruimte is en/of de geschonden norm duidelijk en nauwkeurig is.48x HvJ EU 25 januari 2007, C-278/05 (Robins). De mate van duidelijkheid en nauwkeurigheid is daarbij in het bijzonder relevant aangezien het HvJ EU aanneemt dat de beoordelingsruimte mede afhangt van de mate van duidelijkheid en nauwkeurigheid van de geschonden norm.49x Zie bijv. HvJ EU 18 januari 2001, C-150/99, ECLI:EU:C:2001:34 (Stockholm Lindöpark), r.o. 39-41. Als een (bevoegdheids)regel dus verkeerd wordt toegepast ondanks dat het hier een (vanuit Unierechtelijk perspectief) duidelijke en nauwkeurige regel betreft, zal dit een voldoende gekwalificeerde schending opleveren. Daaraan kunnen dan geen nadere voorwaarden worden gesteld. Uit voornoemde overweging van de Hoge Raad zou kunnen worden afgeleid dat het Nederlandse recht dergelijke aanvullende voorwaarden – er moet sprake zijn van bijkomende omstandigheden – wel stelt. Dat zou anders zijn indien de duidelijkheid van de geschonden norm door de Hoge Raad wordt gezien als een dergelijke bijkomende omstandigheid, zodanig dat het verkeerd toepassen van een norm, terwijl deze norm redelijkerwijs geen ruimte liet voor twijfel, moet worden aangemerkt als grove schuld.

   Hoe dan ook zal de Nederlandse rechter in het geval van schendingen van Unierecht steeds bedacht moeten zijn op de Unierechtelijke ondergrens van overheidsaansprakelijkheid. In dat geval bepaalt het Unierecht namelijk de kaders waarbinnen de nationale rechter moet blijven. Dit betekent dat opzet hoe dan ook niet als vereiste mag worden gebruikt bij Unierechtelijke schendingen die leiden tot lidstaataansprakelijkheid, en dat het vereiste van grove schuld uit art. 1:25d Wft Unieconform moet worden geïnterpreteerd, zodanig dat deze toets niet overheidsvriendelijker uitpakt dan dat op basis van het Unierecht het geval zou zijn. Anders gezegd: als met toepassing van de Unierechtelijke aansprakelijkheidsvoorwaarden tot aansprakelijkheid wordt geconcludeerd, kan art. 1:25d Wft daaraan niet in de weg staan.

   4.2 Verhouding tot ‘oud’ recht

   De vraag kan rijzen hoe het Unierecht en in het bijzonder het Kantarev-arrest zich verhoudt tot het Nederlandse recht van vóór de inwerkingtreding van art. 1:25d Wft. Deze vraag is relevant omdat zich nog steeds gevallen kunnen voordoen waarbij DNB of de AFM zijn/worden aangesproken uit hoofde van een onrechtmatige daad wegens tekortschietend toezicht waarop de huidige aansprakelijkheidsbeperking temporeel niet van toepassing is. De betekenis die in dit verband aan het arrest kan worden gegeven, hangt allereerst af van hoe art. 1:25d Wft zich verhoudt tot het Nederlandse recht van voor de inwerkingtreding van deze bepaling. Naar vaste rechtspraak geldt voor aansprakelijkheid van toezichthouders een terughoudende maatstaf. Beslissend is of de toezichthouder, gegeven de omstandigheden en de beschikbare kennis ten tijde van het uitoefenen van het toezicht, in redelijkheid tot de (al dan niet) getroffen maatregelen heeft kunnen komen.50x HR 13 oktober 2006, ECLI:NL:HR:2006:AW2077 (Vie d’Or). Daarbij weegt onder meer mee dat aan de toezichthouder een aanzienlijke beoordelings- en beleidsvrijheid toekomt. Vanwege deze terughoudende toetsing is wel opgemerkt dat het met name gaat om gevallen van bewuste roekeloosheid of grove nalatigheid, en dat de norm van art. 1:25d Wft hier in feite een codificatie van vormt.51x Annotatie T.F.E. Tjong Tjin Tai bij HR 21 september 2014, ECLI:NL:HR:2014:3349, NJ 2015/217 (Band/AFM). Los van de juistheid van deze constatering – ik zou menen dat het criterium van de redelijk handelende toezichthouder ondanks de terughoudende benadering toch meer ruimte biedt voor het aannemen van aansprakelijkheid dan de huidige wettelijke beperking tot opzet of grove schuld – is het wel duidelijk dat ook het voorheen toepasselijke toetsingskader potentieel verder kan gaan dan het vereiste van de voldoende gekwalificeerde schending. En dat is zeker het geval indien hier inderdaad een invulling aan wordt gegeven die overeenkomt met de criteria van opzet of grove schuld. Ook onder het oude toezichthoudersaansprakelijkheidsregime – welk regime overigens onverkort van toepassing is op andere toezichthouders dan DNB en de AFM – zijn de Unierechtelijke voorwaarden voor overheidsaansprakelijkheid leidend, waarvan niet in het nadeel van benadeelden kan worden afgeweken. Ook hier zal de rechter er dus steeds voor moeten waken dat hij bij de invulling van de zorgvuldigheidsnorm – in de vorm van de redelijk handelende toezichthouder – niet te ver gaat met zijn terughoudende benadering (en dus geen invulling geeft aan deze open norm die verder gaat dan de voldoende gekwalificeerde schending).

   4.3 Zuiver nationale gevallen

   Waar het Europees recht ingrijpt in de nationale rechtsorde doet zich vaak ook de vraag voor wat dit zou moeten betekenen voor zuiver nationale gevallen. Dat speelt uiteraard met name indien het Europees recht noopt tot andere conclusies dan op basis van zuiver nationaal recht het geval is. In het geval van de aansprakelijkheid van DNB en de AFM zou het aansprakelijkheidsoordeel anders kunnen uitpakken al naar gelang er sprake is van schending van een Unierechtelijke norm – waaronder ‘nationale’ normen met een Unierechtelijke achtergrond, zoals geïmplementeerde richtlijnen of nationale uitvoeringsregelgeving – of schending van een zuiver Nederlandse norm. Hoewel de normen waarop DNB en de AFM toezicht houden in toenemende mate een Unierechtelijke achtergrond hebben, zijn er nog steeds normen die zuiver nationaal zijn. Zo is bijvoorbeeld het pensioenrecht – waar het GSFS-arrest betrekking op had – nog goeddeels nationaal recht. Bij schending van Unierecht vormt opzet geen beperkende voorwaarde. Bij zuiver Nederlands recht wel. Dit hoeft echter niet noodzakelijk tot een andere aansprakelijkheidsuitkomst te leiden aangezien aansprakelijkheid naar Nederlands recht ook kan worden aangenomen als sprake is van grove schuld. Alleen als de invulling of toepassing van het grove-schuldvereiste naar Nederlands recht anders uitpakt dan het vereiste van de voldoende gekwalificeerde schending – hetgeen op dit moment niet kan worden uitgesloten – lopen beide systemen uiteen. Mocht dit scenario zich voordoen, dan is de vraag gerechtvaardigd of zuiver Nederlandse schendingen niet hetzelfde zouden moeten worden behandeld als Unierechtelijke schendingen. Vanuit het perspectief van benadeelden is daar veel voor te zeggen. Uiteraard kunnen er redenen zijn vanuit het perspectief van de toezichthouder om daar anders over te denken. Maar zeker waar de meerderheid van de normen waarop toezicht wordt gehouden een Unierechtelijke achtergrond heeft – waarbij deze achtergrond bovendien lang niet altijd direct duidelijk is bij geïmplementeerde regelgeving – moeten deze redenen wel duidelijk aanwezig zijn om bij schending van Nederlands recht minder snel aansprakelijkheid aan te nemen dan bij schending van Unierecht. Overigens is het juist vanwege de communautaire achtergrond van veel van de normen, met als gevolg dat de aansprakelijkheidstoets van art. 1:25d Wft Unieconform moet worden geïnterpreteerd, denkbaar dat het (Unieconform geïnterpreteerde) Nederlandse recht zich in de rechtspraak zo ontwikkelt dat dit in lijn is met het Unierecht. In die situatie zal zich ook geen verschil voordoen in de uitkomst van aansprakelijkheid.

  • 5 Slot

   Dat er kanttekeningen konden worden geplaatst bij de onverkorte houdbaarheid van de aansprakelijkheidsbeperking uit art. 1:25d Wft vanuit het perspectief van het Unierecht is niet nieuw.52x Zie bijv. E.J. van Praag, Aansprakelijkheid van financiële toezichthouders naar Europees recht, SEW (62) 2014, afl. 5, p. 214-231. In zoverre is het Kantarev-arrest niet verrassend. Het arrest bevestigt echter wel dat het Unierecht eisen stelt aan een nationale aansprakelijkheidsbeperking. In het bijzonder is het duidelijk dat een opzetvereiste niet tot de mogelijkheden behoort, althans dat het opzetvereiste niet kan worden toegepast wanneer is voldaan aan de vereisten voor lidstaataansprakelijkheid. Uit het arrest kan ook worden afgeleid dat andere gradaties van schuld eventueel wel zijn toegestaan, zolang dit maar niet verder gaat dan het Unierechtelijke vereiste van de voldoende gekwalificeerde schending.

   Als er regels met een Unierechtelijk karakter of achtergrond in het geding zijn, zal de Nederlandse rechter bij de toepassing van art. 1:25d Wft er dus steeds voor moeten waken dat deze communautaire ondergrens voor het aannemen van aansprakelijkheid in acht wordt genomen. Daarbij geldt wel de kanttekening dat het Unierecht hier pas daadwerkelijk ingrijpt als er ook is voldaan aan de overige vereisten van lidstaataansprakelijkheid, waarbij het vereiste dat de geschonden norm rechten moet toekennen aan particulieren een serieuze drempel kan vormen bij financiële toezichtnormen. Desondanks kan niet worden uitgesloten dat bepaalde normen die primair of mede het algemeen belang dienen (zoals de financiële stabiliteit) ook rechten toekennen aan particulieren. Daarbij is de uitleg of bepaalde Europese normen beogen rechten toe te kennen aan particulieren uiteindelijk een Unierechtelijke aangelegenheid. Vanwege het casuïstische karakter van de rechtspraak over rechten toekennen aan particulieren is deze vraag lang niet altijd makkelijk te beantwoorden.

  Noten

  • 1 C.C. van Dam, Aansprakelijkheid van toezichthouders. Een analyse van de aansprakelijkheidsrisico’s voor toezichthouders wegens inadequaat handhavingstoezicht voor toekomstig beleid (WODC-rapport), 2006. Zie www.wodc.nl/binaries/1189-deel1-volledige-tekst_tcm28-68177.pdf.

  • 2 Wet aansprakelijkheidsbeperking DNB en AFM en bonusverbod staatsgesteunde ondernemingen, Stb. 2012, 265.

  • 3 Stb. 2012, 265, inwerkingtreding: Stb. 2012, 289.

  • 4 HvJ EU 4 oktober 2018, C-571/16, ECLI:EU:C:2018:807, JOR 2019/34, NJ 2019/28 m.nt. V.P.G. de Serière. Zie ook D. Busch & S.A.M. Keunen, Wettelijke aansprakelijkheidsbeperking AFM en DNB strijdig met Unierecht?, AA 2019, p. 59-64.

  • 5 Richtlijn 94/19/EG (PbEG 1994, L 135, p. 5) zoals gewijzigd bij Richtlijn 2009/14/EG inzake de depositogarantiestelsels (PbEG 1994, L 135, p. 5). De Kantarev-zaak speelde nog onder de oude depositogarantierichtlijn. De nieuwe depositogarantierichtlijn (Richtlijn 2014/49/EU van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 inzake de depositogarantiestelsels) was reeds in werking getreden, maar hoefde nog niet te zijn geïmplementeerd.

  • 6 De vragen betroffen zowel de aansprakelijkheid van de lidstaat als wetgever wegens de onjuiste implementatie van de richtlijn als de aansprakelijkheid van de toezichthouder (BNB) als onderdeel van de lidstaat die de richtlijn rechtstreeks had moeten toepassen.

  • 7 R.o. 49-50.

  • 8 R.o. 69.

  • 9 R.o. 60 e.v.

  • 10 R.o. 78.

  • 11 R.o. 87. Hoewel dit oordeel van het HvJ EU is gewezen met betrekking tot de oude depositogarantierichtlijn, is dit oordeel tevens relevant voor de huidige depositogarantierichtlijn, aangezien de definitie van ‘niet-beschikbaar deposito’ inhoudelijk niet gewijzigd is.

  • 12 R.o. 89.

  • 13 R.o. 90.

  • 14 R.o. 91.

  • 15 R.o. 92.

  • 16 R.o. 93.

  • 17 R.o. 94.

  • 18 R.o. 102-104.

  • 19 R.o. 97.

  • 20 Zie bijv. Rb. Den Haag 14 mei 2014, ECLI:NL:RBDHA:2014:5878.

  • 21 Dat de Bulgaarse rechter desondanks vragen stelde over de rechtstreekse werking had ermee te maken dat in het geval van rechtstreekse werking de aansprakelijkheid naar Bulgaars recht zou zijn gebaseerd op het niet toepassen van de rechtstreeks werkende Unierechtelijke bepaling in plaats van de nationale omzettingsbepalingen van de richtlijn.

  • 22 HvJ EU 5 maart 1996, C-46/93 en C-48/93, ECLI:EU:C:1996:79 (Brasserie du Pêcheur en Factortame).

  • 23 R.o. 105.

  • 24 R.o. 106-108.

  • 25 R.o. 111-114.

  • 26 R.o. 115.

  • 27 R.o. 116.

  • 28 Zakon za otgovornostta na darzhavata i obshtinite za vredi (ZODOV).

  • 29 Zakon za zadalzheniata i dogovorite (ZZD).

  • 30 Het nationale recht mag de verwezenlijking van het Unierecht niet onmogelijk of uiterst moeilijk maken (doeltreffendheidsbeginsel) en het Unierecht mag niet anders worden behandeld dan gelijksoortige nationale vorderingen (gelijkwaardigheidsbeginsel).

  • 31 HvJ EU 25 november 2010, C-429/09, ECLI:EU:C:2010:717, r.o. 66.

  • 32 Art. 79 lid 8 ZBNB.

  • 33 HvJ EU 25 november 2010, C-429/09, ECLI:EU:C:2010:717, r.o. 678 (Fuβ).

  • 34 R.o. 127.

  • 35 HvJ EG 8 oktober 1996, C-178/94, C-179/94, C-188/94, C-189/94 en C-190/94, Jur. 1996, p. I-4845 (Dillenkofer).

  • 36 HvJ EG 14 juli 1967, gevoegde zaken C-5/66, 7/66, 13/66 en 24/66, Jur. 1967, p. 306 (Kampffmeyer); conclusie A-G Alber 15 mei 2003, C-92/02 P, Jur. 2003, p. I-10497, nr. 118 (Biret).

  • 37 HvJ EU 12 oktober 2004, C-222/02, ECLI:EU:C:2004:606 (Peter Paul). Zie in vergelijkbare zin ook HvJ EU 16 februari 2017, C-219/15, ECLI:EU:C:2017:128 (Schmitt/TÜV Rheinland), waarbij wel moet worden aangetekend dat het in die zaak niet ging om lidstaataansprakelijkheid, maar om de aansprakelijkheid van een private toezichthouder.

  • 38 Zie over de rol die de volle werking mogelijk speelt bij de afweging van het HvJ EU, R. Meijer, Peter Paul: aansprakelijkheid voor gebrekkig banktoezicht, VrA 2005, afl. 1, p. 79-81.

  • 39 Zie bijv. HvJ EU 24 maart 2009, C-445/06, ECLI:EU:C:2009:178 (Danske Slagterier) en HvJ EU 14 maart 2013, C-420/11, ECLI:EU:C:2013:166 (Jutta Leth).

  • 40 Art. 1:24 lid 1 Wft.

  • 41 Art. 1:25 lid 1 Wft.

  • 42 Art. 3.1 Whc.

  • 43 Een verdergaande aansprakelijkheidsbeperking is mogelijk wel toegestaan voor zover het Unierecht een aansprakelijkheidsbeperking expliciet toelaat. Zie bijv. art. 3 lid 12 Richtlijn 2014/59/EU van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 betreffende de totstandbrenging van een kader voor het herstel en de afwikkeling van kredietinstellingen en beleggingsondernemingen.

  • 44 Grove schuld wordt tegenwoordig meestal begrepen als bewuste roekeloosheid of roekeloosheid (waaronder onbewuste roekeloosheid). Zie bijv. Asser/Sieburgh 6-I 2016/365 en de conclusie van A-G Hartkamp voor HR 14 december 2005, ECLI:NL:PHR:2005:AU2235 (City Tax/De Boer). De wetgever heeft echter bewust gekozen voor de ‘oude’ term grove schuld, zo volgt uit de beantwoording van vragen van de Raad van State op dit punt (Kamerstukken II 2011/12, 33058, 4, p. 4.). Zie hierover V.H. Affourtit & R.D. Lubach, Toezichthoudersaansprakelijkheid onder de Wet aansprakelijkheidsbeperking DNB en AFM, O&A 2012/84.

  • 45 Busch en Keunen verwachten dat het vereiste van grove schuld verder gaat dan het vereiste van de voldoende gekwalificeerde schending. Dit met verwijzing naar onder meer HvJ EU 13 mei 2006, ECLI:EU:C:2006:391 (Traghetti), welk arrest handelde over de aansprakelijkheid van de Italiaanse rechter en waar een beperking van aansprakelijkheid tot grove schuld en kwade trouw niet werd geaccepteerd (Busch & Keunen 2019).

  • 46 Voor de goede orde wordt opgemerkt dat in de casus die ten grondslag lag aan dit arrest geen sprake was van de schending van Unierecht.

  • 47 HR 9 maart 2018, ECLI:NL:HR:2018:309, r.o. 3.3.5.

  • 48 HvJ EU 25 januari 2007, C-278/05 (Robins).

  • 49 Zie bijv. HvJ EU 18 januari 2001, C-150/99, ECLI:EU:C:2001:34 (Stockholm Lindöpark), r.o. 39-41.

  • 50 HR 13 oktober 2006, ECLI:NL:HR:2006:AW2077 (Vie d’Or).

  • 51 Annotatie T.F.E. Tjong Tjin Tai bij HR 21 september 2014, ECLI:NL:HR:2014:3349, NJ 2015/217 (Band/AFM).

  • 52 Zie bijv. E.J. van Praag, Aansprakelijkheid van financiële toezichthouders naar Europees recht, SEW (62) 2014, afl. 5, p. 214-231.

Reageer

Tekst