Opnamen van getuigenverhoren in het civiele procesrecht; onmisbaar?!

Citeerwijze van dit artikel:
Mr. T.B.M. Kersten, ‘Opnamen van getuigenverhoren in het civiele procesrecht; onmisbaar?!’, OAA 2014, juli-september, DOI: 10.5553/OAA/.000003

DOI: 10.5553/OAA/.000003
New article

Opnamen van getuigenverhoren in het civiele procesrecht; onmisbaar?!

Trefwoorden civiel procesrecht, getuigenbewijs
Auteurs
DOI
Bron
Open_access_icon_oaa
  • 1. Een (historische) inleiding van het probleem

   De discussie over het toelaten van opnamen 1x Daar waar in dit artikel over opnamen wordt gesproken betreft dat zowel geluids- (auditieve) als video-opnamen. tijdens het getuigenverhoor speelt sinds de jaren negentig van de vorige eeuw. De voorstanders van het toelaten van opnamen, als alternatief voor het vastleggen in een proces-verbaal, stellen – kort gezegd – dat een proces-verbaal een onvolledige weergave bevat van hetgeen de getuige heeft verklaard. 2x U. Aron e.a., Bandopname van het nader gehoor, WODC Onderzoeksnotities, nr. 6, 1996, p. 1. De huidige praktijk kent onvermijdelijk een element van subjectiviteit. 3x C.E. Drion, Het civiele getuigenverhoor, NJB 2007/38, p. 1. De tegenstanders daarentegen benadrukken de negatieve zijde van de praktische uitvoerbaarheid (de extra invloed die een bandopname op een getuige kan uitoefenen en de tijd en kosten die met deze methode gepaard gaan). 4x Aron 1996, p. 1.

   In Nederland worden getuigenverklaringen in een proces-verbaal vastgelegd. In tegenstelling tot de Nederlandse praktijk worden in de ons omringende landen (België en Duitsland) ook andere methoden gehanteerd.
   Dit artikel is gewijd aan de wenselijkheid van wettelijke verankering van andere mogelijkheden dan het vastleggen van getuigenverklaringen in een proces-verbaal. 5x Rb. Rotterdam (ktr.) 4 juni 2009, ECLI:NL:RBROT:2009:BJ8571, r.o. 4.12. De literatuur richt zich vooralsnog met name op de toepassing van opnamen in de strafrechtelijke procedure. Dit artikel richt zich louter op de civielrechtelijke procedure.

   Eerst wordt ingegaan op de huidige praktijk (par. 2). Daarna op de regimes van België en Duitsland (par. 3). Vervolgens komen de argumenten voor en tegen toepassing van opnamen aan bod, waarna een afweging van argumenten zal plaatsvinden (par. 4). Deze bijdrage eindigt met een conclusie (par. 5).

  • 2. De huidigepraktijk van getuigenverklaringen in civiele zaken

   De rechter is in beginsel vrij in de waardering van bewijs. 6x Art. 152 lid 2 Rv. Daarbij wordt rekening gehouden met de geloofwaardigheid, de leeftijd en de consistentie van de diverse getuigenverklaringen onderling. 7x H.J. Snijder e.a., Nederlands burgerlijk procesrecht, Deventer: Kluwer 2011, p. 264.
   De rechter zal de getuigen horen nadat deze de eed of belofte hebben afgelegd. Partijen en hun raadslieden hebben de gelegenheid vragen aan de getuige te stellen. 8x Op grond van art. 179 Rv.
   Op grond van artikel 180 lid 1 Rv wordt van een getuigenverhoor een proces-verbaal opgemaakt. Er is bewust gekozen voor het opmaken van een proces-verbaal in plaats van vastlegging van een getuigenverklaring op geluidsband of video.
   Het belang van een proces-verbaal blijkt met name ook in appel. De appelrechter komt in beginsel tot een waardering zonder dat hij de getuigen zelf (opnieuw) heeft gehoord. 9x R.J.B. Boonekamp, Getuigenbewijs, TCR 2004-2, p. 44.

  • 3. Civiel getuigenverhoor in andere landen

   In België en Duitsland bestaat wél de mogelijkheid van band- en/of video-opnamen.

   3.1 België

   De procesrechtelijke regels voor de civiele procedure vindt men in het Gerechtelijke Wetboek. In België wordt van ieder getuigenverhoor een proces-verbaal opgemaakt. 10x P. de Baets, Getuigenverhoor in privaatrechtelijke geschillen, Antwerpen: Kluwer 2000, p. 48. De wettelijke grondslag staat in art. 949 en 950 Gerechtelijk Wetboek. Naast deze mogelijkheid bepaalt het Gerechtelijk Wetboek andere mogelijkheden voor opname van getuigenverklaringen. Zo bevat artikel 952 Gerechtelijk Wetboek de mogelijkheid tot een letterlijke opname van het getuigenverhoor. Daarnaast kan om een stenografische, mechanische (geluids- of video-opname) of andere vorm van vastlegging worden verzocht. 11x Art. 952 Gerechtelijk Wetboek.
   Vast staat dat deze vorm arbeidsintensief is. Om die reden heeft de wetgever voorwaarden gesteld aan de effectieve toepassing. Een verzoek tot afwijkende opname (anders dan in een proces-verbaal) moet minstens acht dagen voor de aanvang van het verhoor schriftelijk en gemotiveerd ter griffie zijn ingekomen. 12x Art. 952 Gerechtelijk Wetboek.
   Deze afwijkende opnamen worden als inlichtingen bij het proces-verbaal gevoegd. Bij strijd tussen opname en proces-verbaal heeft het proces-verbaal doorslaggevende bewijskracht. 13x De Baets 2000, p. 50.

   3.2 Duitsland

   Het civiele procesrecht in Duitsland is geregeld in de Zivilprozessordnung (ZPO). De ZPO verplicht tot een opname van de hoorzitting en het bewijs. 14x Art. 159 lid 1 ZPO. De vastlegging van de verklaring kan via stenografie plaatsvinden; de gebruikelijke weg. De opname van de verklaringen kan eveneens door een geluids- of video-opname of een andere gegevensdrager plaatsvinden. 15x Art. 160a lid 1 ZPO.

  • 4. De argumentenvoor en tegende toelating van opnamen

   4.1 Argumenten voor

   Inzichten uit de literatuur
   In de literatuur zijn voldoende aanknopingspunten te vinden voor het wettelijk invoeren van de mogelijkheid van vastlegging door opnamen van de getuigenverklaring. De huidige praktijk bergt het – niet ondenkbeeldige – gevaar van subjectiviteit in zich die van wezenlijk nadelige invloed kan zijn op de uitkomst van een procedure. Het is immers de rechter die een samenvatting van het getuigenverhoor dicteert, waarin onontkoombaar een element van subjectiviteit schuilt. Die subjectiviteit bestaat uit twee elementen. In de praktijk wordt een verklaring zelden letterlijk gedicteerd. Het vastleggen in een proces-verbaal vindt plaats door een herformulering van de rechter. Dat vereist interpretatie door de rechter van hetgeen de getuige heeft verklaard. Achteraf is de context niet exact te achterhalen, evenmin als de letterlijke bewoordingen. Naast deze interpretatie is het aan de rechter een selectie te maken van hetgeen hij voor de beoordeling van de zaak van belang vindt. Daarnaast kan bij een langdurig getuigenverhoor de aandacht van partijen verslappen. Al deze elementen kunnen de waarheidsvinding beperken, hetgeen een belangrijk doel van de civiele procedure vormt.
   Toegegeven kan worden dat een partij op het proces van dicteren van getuigenverklaringen een objectiverende invloed kan uitoefenen. Het komt in de praktijk voor dat, gaandeweg de procedure, elementen van belang worden waarvan niemand de invloed eerder had kunnen bevroeden. Het dan opnieuw doen horen van getuigen is minstens zo tijdverslindend. 16x Drion 2007, p. 1. Een opname van een getuigenverhoor biedt uitkomst. Een geluids- of videopname geeft bij twijfel de mogelijkheid van controle op hetgeen de getuige exact heeft verklaard en in welke context. Dat voorkomt discussie ter zitting over hetgeen in het proces-verbaal moet worden opgenomen. Alsdan bestaat de uiterste mogelijkheid de opname ter zitting te beluisteren.
   Ook na afloop van de verhoren kan, bij misverstand, opheldering worden verkregen. Nu ontstaan die discussies soms achteraf. Daarnaast biedt een opname partijen die niet bij de verhoren aanwezig kunnen zijn, de mogelijkheid exact kennis te nemen van hetgeen door de getuige is verklaard. In appel kan het hof exacter kennisnemen van hetgeen de getuige in eerste aanleg heeft willen verklaren. Een audiovisuele opname toont ook de lichaamshouding en gezichtsuitdrukking van de getuige.
   Bijkomend voordeel is dat ook de verhoorder wordt gemotiveerd juiste verhoortechnieken te hanteren. Het stellen van suggestieve vragen en het uitoefenen van ongeoorloofde druk kan hiermee tevens meer worden vermeden, omdat de vraagstelling achteraf te controleren is. 17x D. van Daele, Het afnemen van verklaringen met behulp van audiovisuele media: een commentaar bij de wet van 2 augustus 2002, Tijdschrift voor Strafrecht 2003, p. 47-48 en T. Dobbelaer, Kritische analyse van de huidige regelgeving betreffende anonieme en bedreigde getuigen, Faculteit Rechtsgeleerdheid Universiteit Gent 2011, p. 129. Zo bekeken vergroot deze mogelijkheid ook het rechtstatelijk gehalte van een civiel getuigenverhoor. Achteraf kan volledig inzicht worden verkregen in de verhoren, zodat een deugdelijke controle kan plaatsvinden.
   De processtukken worden mogelijk ook kwalitatief beter. Door het achteraf (kunnen) raadplegen van een opname kan de conclusie na enquête getrouwer ingaan op hetgeen verklaard is.
   De rechter kan de originele bandopname behouden om deel uit te laten maken van het procesdossier en partijen kunnen een kopie ontvangen. Bij twijfel kan een rechter de opnamen nog eens beluisteren. Met name als de rechter die de verhoren heeft bijgezeten niet dezelfde rechter is als diegene die het vonnis redigeert. 18x Art. 155 Rv bevat overigens het beginsel dat de rechter die de getuigen verhoort ook het vonnis zou dienen uit te spreken. Zie ook Drion 2007, p.1-2.

   Jurisprudentie
   In de jurisprudentie kunnen ook aanknopingspunten worden gevonden voor het toelaten van de opnamen in de getuigenverhoren. In de Citco Fund Services-zaak werd stenografische opname van getuigenverhoren toegelaten. De kantonrechter stelde vast dat het gebruik van stenografie afwijkt van de Nederlandse praktijk, maar dat de algemene beginselen van behoorlijk procesrecht zich tegen gebruik van stenografie niet verzetten. Volgens de kantonrechter heeft de Nederlandse wetgever vooral om praktische en niet zozeer principiële redenen van deze vorm van vastlegging afgezien. 19x Rb. Rotterdam (ktr.) 4 juni 2009, ECLI:NL:RBROT:2009:BJ8571, r.o. 4.11.
   Het verhoor werd afgenomen ten behoeve van een Amerikaanse ambtgenoot. Het was volgens de sector belangrijk dat deze ambtgenoot een zo nauwkeurig mogelijke registratie van het verhoor zou ontvangen, omdat op deze wijze een preciezere manier van registratie van het verhoor mogelijk is en door middel van deze opname ook de context van de vragenstelling en beantwoording mee kan worden genomen. 20x Rb. Rotterdam (ktr.) 4 juni 2009, ECLI:NL:RBROT:2009:BJ8571, r.o. 4.12. Het Nederlandse recht verzet zich niet tegen stenografie, aldus de kantonrechter. 21x Rb. Rotterdam (ktr.) 4 juni 2009, ECLI:NL:RBROT:2009:BJ8571, r.o. 4.14.

   Rechtspsychologische inzichten
   Een van de inzichten die de rechtspsychologische vakliteratuur aanreikt, is de volgende. Rechters vallen, net als anderen, ten prooi aan de mogelijkheid van denkfouten, vooroordelen en gebrek aan kennis. 22x E. Rassin, Inleiding op ‘Judicial psychology’ van J.J. Rachlinksi, Rechtstreeks 2012-2, p. 11.
   Daarnaast wijzen verschillende onderzoeken uit dat rechters zich laten beïnvloeden door hun intuïtieve systeem bij het nemen van beslissingen. Ze laten zich onbewust leiden door een systeem dat snel, emotioneel en op een strategie gebaseerd is. 23x J.J. Rachlinski, Judicial psychology , Rechtstreeks 2012-2, p. 16.

   4.2 Argumenten tegen

   Wetgever
   Betwijfeld werd indertijd bij het uitsluiten van andere mogelijkheden van opname of het gebruik van andere middelen een vooruitgang zou betekenen. Volgens de wetgever wordt de rechter door het opmaken van een proces-verbaal gedwongen op alle wezenlijke punten een zo duidelijk mogelijk antwoord te verkrijgen. Deze prikkel zou hij missen indien het verhoor wordt opgenomen. De wetgever had daarnaast andere praktische bezwaren. De enquête zou achteraf, aan de hand van de bandopname, moeten worden uitgewerkt, hetgeen een aanzienlijke belasting voor de griffie vormt.
   Het enkel opnemen van opnamen in het procesdossier, maakt het raadplegen van de banden moeilijker, aldus de wetgever. 24x A.I.M. van Mierlo e.a., Burgerlijke Rechtsvordering Tekst & Commentaar, Deventer: Kluwer 2010, p. 374.

   Literatuur
   Uiteraard zijn er naast praktische bezwaren ook argumenten tegen de toepassing van opnamen van het getuigenverhoor in te brengen:

   • Verreweg het meest gebruikte argument is de toenemende druk op de griffie van de rechtbank zodra een geluidsopname moet worden uitgewerkt.

   • Daarnaast nemen de kosten toe vanwege de aanschaf van technische middelen die voldoende kwalitatief zijn uitgerust om een opname te maken. 25x Dobbelaer 2011, p. 130.

   • Indien de opnamen worden bewaard zonder schriftelijke uitwerking bemoeilijkt dit de raadpleging van hetgeen de getuige heeft verklaard.

   • Het feit dat een getuige zich bewust is van de aanwezigheid van opnameapparatuur, kan een druk op de getuige leggen.

   • Het opnemen van een verklaring leidt mogelijk tot een toenemende werkdruk bij procespartijen bij het opstellen van een conclusie na enquête, omdat van de opname opnieuw kennis wordt genomen. 26x Van Daele 2003, p. 53 en Dobbelaer 2011, p. 129.

   • Tegenstanders stellen dat een proces-verbaal de rechter meer dwingt de getuige te bewegen een zo duidelijk mogelijk antwoord te geven. Dit zou niet meer nodig zijn indien een opname van het verhoor plaatsvindt. 27x G.R. Rutgers, Parlementaire geschiedenis van de nieuwe regeling van het bewijsrecht in burgerlijke zaken, Deventer: Kluwer 1988, p. 280.


   Jurisprudentie
   In de al genoemde Citco Fund Services-zaak werd door de kantonrechter benadrukt dat de wetgever bewust gekozen heeft voor vastlegging van verklaringen in een proces-verbaal. Deze moet namelijk scherp en kort geformuleerd worden, waardoor de rechter gedwongen wordt om zich van alle wezenlijke punten rekenschap te geven. 28x Rb. Rotterdam (ktr.) 4 juni 2009, ECLI:NL:RBROT:2009:BJ8571, r.o. 4.11. In deze zaak werd weliswaar het gebruik van stenografische opname toegelaten, maar de kantonrechter vond daarin de grens. Videoregistratie werd niet toegelaten omdat dit een onbekend verschijnsel is in de civiele getuigenverhoren.
   Volgens de kantonrechter zouden videobeelden een eigen leven kunnen gaan leiden. Daarnaast was de rechter van mening dat deze wijze van opnemen geen toegevoegde waarde bood tegenover een stenografisch verslag. 29x Rb. Rotterdam (ktr.) 4 juni 2009, ECLI:NL:RBROT:2009:BJ8571, r.o. 4.15.

   4.3 Afweging van de argumenten

   Aan de tegenstanders kan worden toegegeven dat het maken van bandopnamen een extra druk op de rechtelijke instanties legt. Zo is te denken aan het kostenaspect. De eenmalige investering in de aanschaf van technisch apparatuur, de extra kosten voor het personeel dat een letterlijke uitwerking van hetgeen op de bandopnamen te horen is moet verzorgen en de kosten van de bewaarplicht van dit bewijs.
   Niettemin ben ik van mening dat deze overwegingen van praktische aard zijn. Ze zijn deels te ondervangen en deels wegen ze niet op tegen de argumenten voor een invoering van opnamen van getuigenverklaringen.
   Ze zijn te ondervangen door de mogelijkheid van opnames wettelijk aan banden te leggen. Zo kan, evenals in België, worden verlangd dat voorafgaand een gemotiveerd schriftelijk verzoek moet worden ingediend waarin wordt toegelicht waarom in dit geval een (geluids- of videoband)opname een betere waarborg zou bieden voor het vastleggen van getuigenverklaringen. Bij motivering van dat verzoek kan worden gedacht aan complexe zaken of omvangrijke getuigenverklaringen. Door het toelaten van opnamen te koppelen aan complexe zaken kan ook een financiële bijdrage van de meest gerede procespartij worden verlangd in de kosten. Met deze wijze van handelen wordt niet gebroken met het uitgangspunt dat een getuigenverklaring in beginsel in een proces-verbaal wordt vastgelegd. In uitzonderingsgevallen wordt de wettelijke mogelijkheid gecreëerd voorafgaand opname van een getuigenverklaring te verzoeken.
   De argumenten tegen wegen niet op tegen de argumenten voor. Met name wanneer invoering van het toelaten van opnamen op de voorgestane wijze wordt overwogen. Zo lijkt mij de rechtstatelijke waarborg dat getuigenverklaringen en de vastlegging daarvan op objectiviteit gecontroleerd kunnen worden, van groter belang dan de tijds- en kostendruk.
   Het argument dat vastlegging in een proces-verbaal de rechter zou dwingen tot exactere vragen en het scherper formuleren, volg ik niet (helemaal). Zo bestaat juist de niet denkbeeldige kans bij omvangrijke kwesties en complexe getuigenverhoren dat de aandacht van de rechter en de procespartijen afneemt naar mate de tijd verstrijkt. Ik zie niet in hoe het vastleggen van deze verklaringen in een proces-verbaal het afnemen van deze scherpte in aandacht zal ondervangen.
   Ook de argumenten die in het Citco Fund Services-vonnis naar voren komen, staan niet aan een invoering in de weg. Ook daar wordt als uitgangspunt gehuldigd dat vastlegging door middel van een proces-verbaal plaatsvindt, maar dat in reële uitzonderingsgevallen een betere methode kan bestaan. Dat kan een stenografische vastlegging zijn, maar eveneens een geluids- of bandopname.
   Het bezwaar dat in deze uitspraak naar voren komt – dat de wet niet de mogelijkheid biedt van andere wijzen van vastlegging –, wordt door de wettelijke invoering van een opname van getuigenverklaringen ondervangen.

  • 5. Conclusie

   Hoewel de meningen tot op heden verdeeld zijn, lijkt de tijd rijp tot een wettelijke invoering van de geluidsopname van getuigenverklaringen te komen. De praktische argumenten waarvan de tegenstanders zich bedienen zijn te ondervangen.
   Hoewel in de huidige tijd kritisch over de kosten van een procedure moet worden nagedacht, moet dat mijns inziens niet ten koste gaan van de kwaliteit van de procedures. Als de evidente mogelijkheid bestaat van verbetering in complexe en omvangrijke procedures, dient wat mij betreft van die mogelijkheid gebruik te worden gemaakt. Juist in die complexe procedures kan van de procespartijen ook een financiële bijdrage worden verlangd als dat de kwaliteit van de procedure en de uitkomst ten goede komt.

  Noten

  • 1 Daar waar in dit artikel over opnamen wordt gesproken betreft dat zowel geluids- (auditieve) als video-opnamen.

  • 2 U. Aron e.a., Bandopname van het nader gehoor, WODC Onderzoeksnotities, nr. 6, 1996, p. 1.

  • 3 C.E. Drion, Het civiele getuigenverhoor, NJB 2007/38, p. 1.

  • 4 Aron 1996, p. 1.

  • 5 Rb. Rotterdam (ktr.) 4 juni 2009, ECLI:NL:RBROT:2009:BJ8571, r.o. 4.12.

  • 6 Art. 152 lid 2 Rv.

  • 7 H.J. Snijder e.a., Nederlands burgerlijk procesrecht, Deventer: Kluwer 2011, p. 264.

  • 8 Op grond van art. 179 Rv.

  • 9 R.J.B. Boonekamp, Getuigenbewijs, TCR 2004-2, p. 44.

  • 10 P. de Baets, Getuigenverhoor in privaatrechtelijke geschillen, Antwerpen: Kluwer 2000, p. 48. De wettelijke grondslag staat in art. 949 en 950 Gerechtelijk Wetboek.

  • 11 Art. 952 Gerechtelijk Wetboek.

  • 12 Art. 952 Gerechtelijk Wetboek.

  • 13 De Baets 2000, p. 50.

  • 14 Art. 159 lid 1 ZPO.

  • 15 Art. 160a lid 1 ZPO.

  • 16 Drion 2007, p. 1.

  • 17 D. van Daele, Het afnemen van verklaringen met behulp van audiovisuele media: een commentaar bij de wet van 2 augustus 2002, Tijdschrift voor Strafrecht 2003, p. 47-48 en T. Dobbelaer, Kritische analyse van de huidige regelgeving betreffende anonieme en bedreigde getuigen, Faculteit Rechtsgeleerdheid Universiteit Gent 2011, p. 129.

  • 18 Art. 155 Rv bevat overigens het beginsel dat de rechter die de getuigen verhoort ook het vonnis zou dienen uit te spreken. Zie ook Drion 2007, p.1-2.

  • 19 Rb. Rotterdam (ktr.) 4 juni 2009, ECLI:NL:RBROT:2009:BJ8571, r.o. 4.11.

  • 20 Rb. Rotterdam (ktr.) 4 juni 2009, ECLI:NL:RBROT:2009:BJ8571, r.o. 4.12.

  • 21 Rb. Rotterdam (ktr.) 4 juni 2009, ECLI:NL:RBROT:2009:BJ8571, r.o. 4.14.

  • 22 E. Rassin, Inleiding op ‘Judicial psychology’ van J.J. Rachlinksi, Rechtstreeks 2012-2, p. 11.

  • 23 J.J. Rachlinski, Judicial psychology , Rechtstreeks 2012-2, p. 16.

  • 24 A.I.M. van Mierlo e.a., Burgerlijke Rechtsvordering Tekst & Commentaar, Deventer: Kluwer 2010, p. 374.

  • 25 Dobbelaer 2011, p. 130.

  • 26 Van Daele 2003, p. 53 en Dobbelaer 2011, p. 129.

  • 27 G.R. Rutgers, Parlementaire geschiedenis van de nieuwe regeling van het bewijsrecht in burgerlijke zaken, Deventer: Kluwer 1988, p. 280.

  • 28 Rb. Rotterdam (ktr.) 4 juni 2009, ECLI:NL:RBROT:2009:BJ8571, r.o. 4.11.

  • 29 Rb. Rotterdam (ktr.) 4 juni 2009, ECLI:NL:RBROT:2009:BJ8571, r.o. 4.15.

Reacties op dit artikel

 • Excellent way of describing, and pleasant post to obtain information concerning my presentation topic, which i am going to present in institution of higher ????????

  Reactie geplaatst op 25 september 2023 08:41 door ????????
 • Once you decide to go for Bhopal Call Girl Service then you are ensured to partake in the advantages by and large and benefits out of their association. You are never mindful so as to have any sort of intelligent irregularity or issues concerning the help quality or the class of these call young ladies.

  Reactie geplaatst op 23 september 2023 09:51 door Tanya Jain
 • I would like to thank you for the efforts you have put in penning this site. https://oilhill.com/

  Reactie geplaatst op 21 september 2023 06:36 door https://oilhill.com/
 • Thanks a bunch for sharing this with all folks you really realize what you’re talking approximately! https://totomusa.com/

  Reactie geplaatst op 21 september 2023 06:36 door https://totomusa.com/
 • Pretty! This has been an incredibly wonderful post. Many thanks for supplying this information. ????????

  Reactie geplaatst op 21 september 2023 06:35 door ????????
 • ncie.
  Uw reactie is opgeslagen. Herlaad de pagina om uw reactie te zien.
  padel game

  Reactie geplaatst op 15 september 2023 02:46 door sam
 • Reactie geplaatst op 28 augustus 2023 14:19 door sam
 • There were no route combinations designed to move the QB from his first read to his second to his third. It was just PA drop back, people go deep, run a crossing underneath and hope for the best. https://laoal.com/

  Reactie geplaatst op 28 augustus 2023 09:07 door https://laoal.com/
 • Usually keep it up! Nicely i in reality favored analyzing it. This subject supplied by using you could be very practical for proper planning. What’s up, i read your weblog daily. Your writing fashion is totostie

  Reactie geplaatst op 28 augustus 2023 09:06 door totostie
 • I got so involved in this material that I couldn’t stop reading. I am impressed with your work and skill. Thank you so much. ??????

  Reactie geplaatst op 28 augustus 2023 09:06 door ??????
 • Hallo .. We bieden momenteel een leenbedrag aan van minimaal € 3500 tot maximaal € 500.000, ik heb gehoord dat andere mensen die financiële hulp nodig hebben om hun aandeel terug te krijgen nu zonder stress 3% rente kunnen aanvragen. Viera Švarcová naar e-mail: vsvarcovaloanfirm07@gmail.com OR Whasapp: +31 644343587 voor info.

  Reactie geplaatst op 08 maart 2023 03:44 door vsvarcovaloanfirm07@hotmail.com
 • Hallo .. We bieden momenteel een leenbedrag aan van minimaal € 3500 tot maximaal € 500.000, ik heb gehoord dat andere mensen die financiële hulp nodig hebben om hun aandeel terug te krijgen nu zonder stress 3% rente kunnen aanvragen. Viera Švarcová naar e-mail: vsvarcovaloanfirm07@gmail.com OR Whasapp: +31 644343587 voor info.

  Reactie geplaatst op 08 maart 2023 03:44 door vsvarcovaloanfirm07@hotmail.com
 • Você pode recuperar seu Bitcoin perdido contratando um Hacker profissional para fazer o trabalho. A recuperação do Bitcoin requer habilidades e conhecimentos únicos de hackers que apenas uma mão cheia de hackers possui. 99% dos sites de recuperação existentes são operados por golpistas para fazer com que o golpe pareça legítimo. Contrate um hacker de confiança para recuperar seus fundos entrando em contato com Genuine Hackers por e-mail como GENUINEHACKERS000@GMAIL.COM ou pelo WhatsApp +1 (260) 218-3592. Hackers genuínos me ajudaram a recuperar $ 100.000 em BTC que perdi para a mineração de bitcoin.

  Reactie geplaatst op 25 februari 2023 01:00 door Juliana
 • De financiële onderneming is gespecialiseerd in alle gebieden van kredietverlening.
  Wij bieden u aanbiedingen die aangepast zijn aan al uw financieringsbehoeften met een persoonlijke lening en investeren in uw grote projecten.
  Dit is voorbehouden aan bedrijven en serieuze mensen die op zoek zijn naar een lening om hun projecten te financieren.
  Wij bieden leningen aan particulieren: consumentenleningen, woningleningen, kredietaankopen, schuldaankopen om alle schulden te consolideren in één enkele lening, schoolleningen voor studenten, autoleningen.
  Wij begeleiden de financiering van uw projecten, zoals de bouw van uw huis, kantoren, uw bedrijf of een project waarvoor externe financiering nodig is. Neem voor meer informatie over het aanbod contact met ons op: E-mail: poulaintherese4@gmail.com

  Reactie geplaatst op 10 februari 2023 17:13 door Therese Poulain
 • Please visit
  (http://dradodalovetemple.com)

  i am here to give testimony on how this powerful spell caster called Dr Adoda helped me to fix my relationship. i was heartbroken when my fiancee told me he is no longer interested in marrying me because he was having an affair with the other woman where he work. I cried and sobbed every day, until it got so bad that I reached out to the Internet for help, that was when i read a review about the great work of Dr Adoda, then i contacted him for help to get my lover back, he helped me cast a powerful (reconciliation love spell) and to my greatest surprise after 48 hours of doing the love spell my Fiancee came back on his knees begging me to forgive him We are now happily married and all thanks goes to Dr Adoda Wonders for helping me save my relationship you can contact Dr Adoda through his email address: adodalovespelltemple440@gmail.com or WHATSAPP him on+2348112825421

  Reactie geplaatst op 27 december 2022 20:48 door Cyril Vivian
 • Heb je een lening nodig???? Persoonlijke leningen of zakelijke leningen???? Praat er met mij over. CONTACTNAAM: Dhr. Petr Buzek, Neem bij interesse contact met ons op via::::::petrbuzekloanfirm@gmail.com
  Whatsapp nu: +639451256230

  Reactie geplaatst op 20 december 2022 12:00 door petr buzek
 • GET RICH WITH the new BLANK ATM CARD : [ martinshackers22@gmail.com ]

  I already got a programmed blank ATM card to withdraw $5,000 daily. I am happy about this because I have already used it to get $200,000. MARTINS HACKERS is giving out these cards to help the poor and needy though it is illegal it is something nice and he is not like other scams pretending to have blank ATM cards. No one gets caught when using the card. Get yours from MARTINS HACKERS today! Just send an email to martinshackers22@gmail.com

  Reactie geplaatst op 15 november 2022 08:23 door Iris Fontbona
 • Voor wie het aangaat,
  Wij verstrekken leningen aan particulieren en bedrijven. We zijn geïnteresseerd in de financiering van grote projecten en verstrekken leningen zonder vooruitbetaling. De rente zal 2% per jaar bedragen. De aflossingstermijn is 1-25 jaar plus 6 maanden aflossingsvrije periode.

  Wij bieden: -
  *Project financiering
  *Zakelijke leningen
  *Persoonlijke leningen

  E-mail ons via: agenthinson@gmail.com

  Reactie geplaatst op 06 november 2022 18:35 door Hinson
 • Reactie geplaatst op 30 september 2022 04:31 door sam
 • HOE IK EEN LENING KREEG VOOR MIJN BEDRIJF
  Hallo allemaal, ik zag opmerkingen van mensen die hun lening al hadden gekregen van het bedrijf Steve Wilson Loan. Eerlijk gezegd dacht ik dat het oplichterij was, en toen besloot ik een verzoek in te dienen op basis van hun aanbevelingen. Een paar dagen geleden heb ik op mijn persoonlijke bankrekening een bedrag van 500.000 euro bevestigd, wat ik voor zaken had aangevraagd. Dit is echt goed nieuws en ik ben zo blij dat ik iedereen die een echte lening nodig heeft en die zeker zal terugbetalen, adviseer om een aanvraag in te dienen via hun e-mail: stevewilsonloanfirm@gmail.com of LINE ID: 3091140693 Er zijn legitieme kredietverstrekkers!
  Zij kunnen u een lening verstrekken.
  Neem contact op met de heer Steve Wilson.
  E-mail: stevewilsonloanfirm@gmail.com

  Reactie geplaatst op 07 september 2022 12:55 door sean philips
 • HOE IK EEN LENING KREEG VOOR MIJN BEDRIJF
  Hallo allemaal, ik zag opmerkingen van mensen die hun lening al hadden gekregen van het bedrijf Steve Wilson Loan. Eerlijk gezegd dacht ik dat het oplichterij was, en toen besloot ik een verzoek in te dienen op basis van hun aanbevelingen. Een paar dagen geleden heb ik op mijn persoonlijke bankrekening een bedrag van 500.000 euro bevestigd, wat ik voor zaken had aangevraagd. Dit is echt goed nieuws en ik ben zo blij dat ik iedereen die een echte lening nodig heeft en die zeker zal terugbetalen, adviseer om een aanvraag in te dienen via hun e-mail: stevewilsonloanfirm@gmail.com of LINE ID: 3091140693 Er zijn legitieme kredietverstrekkers!
  Zij kunnen u een lening verstrekken.
  Neem contact op met de heer Steve Wilson.
  E-mail: stevewilsonloanfirm@gmail.com

  Reactie geplaatst op 07 september 2022 12:54 door sean philips
 • EASY 4 U CONTANTE LENING (PTY) LTD
  WIJ BIEDEN DE VOLGENDE SOORTEN LENINGEN AAN:
  * Schuldconsolidatielening
  *Zakelijke lening
  *Persoonlijke lening
  *Hypotheek
  *Autofinanciering
  *Commerciële leningen
  *Beleggingsleningen
  *Begrafenisleningen
  1.Zwarte lijst kan van toepassing zijn
  2.Geen kredietcontrole
  3. Schuldtoetsing of gerechtelijk bevel kan ETC van toepassing zijn.
  Dit bedrijf is geregistreerd en geautoriseerd
  Leningbedrijf en we bieden leningen aan alle op de zwarte lijst geplaatste burgers en
  geen kredietcontrole.
  BEDRAG TOEGESTAAN
  10.000,00 tot 50.000.000,00
  Leningaanbieding tegen 3% rente
  CONTACTEER ONS:E-mail: cash4uloanpytld@gmail.com
  WhatsApp +27 (0) 76 018 2323
  Bel: +27 (0) 74 058 3362

  Reactie geplaatst op 05 december 2021 00:10 door EASY 4 U CONTANTE LENING (PTY) LTD
 • Hallo allemaal, mijn naam is Bright Blue. Ik ontving een gehackte kaart van $ 235.000 van darkerwebcoinbase@gmail.com nadat ik hier enkele getuigenissen had gezien, besloot ik de hacker een kans te geven en hij gaf mijn kaart aan mij. Ik zal meer van hem ontvangen

  Reactie geplaatst op 17 september 2021 03:16 door Bright blue
 • LENDINGTREE® LENINGEN INC.

  Dit is goed nieuws van LendingTree inc, we bieden alle soorten leningen om aan uw gewenste wensen te voldoen. Of het nu gaat om een ??lening om een ??nieuw bedrijf te starten, een auto te kopen, een huis te kopen, nieuwe machines te kopen of uw schulden af ??te betalen. Ik ben blij dat LendingTree, de meest vertrouwde online leningmaatschappij, hier is om te helpen. Neem contact met ons op via e-mail op (lendingtreegroupinc@gmail.com).

  Grote of onverwachte uitgaven kunnen bij iedereen op de loer liggen. Een persoonlijke lening krijgen voor onverwachte financiële problemen kan moeilijk zijn, zelfs zonder slechte kredietwaardigheid. Waar kunt u terecht als u een lening nodig heeft in Griekenland, Polen en Nederland? Het antwoord is de kredietverstrekker LendingTree, via (lendingtreegroupinc@gmail.com).

  Wanneer onverwachte regenval tijdens uw parade kost, laat LendingTree inc u helpen om dekking te vinden. Een persoonlijke lening kan de oplossing zijn om te voorkomen dat u overweldigd raakt wanneer de dagelijkse kosten van levensonderhoud beginnen op te lopen. Maar als u enkele minpunten op uw krediet heeft staan, kan het moeilijk zijn om het leningproduct te vinden dat u nodig heeft.

  Een lening krijgen via LendingTree inc is extreem snel en gemakkelijk. Of het nu gaat om een ??persoonlijke lening, een autolening of een snelle lening, ons doel is om de beste online lening op de markt te zijn. De reden waarom u een lening afsluit, is geheel aan u. We vragen je niet om ons je leven te vertellen, maar we willen je helpen te bereiken wat je wilt.

  Neem vandaag nog contact met ons op via.

  E-mailadres: (lendingtreegroupinc@gmail.com)
  E-mailadres: (lending-tree@outlook.com)
  Website: http://www.landingtree.com

  Ga voor meer informatie naar (https://en.m.wikipedia.org/wiki/LendingTree)

  Reactie geplaatst op 24 mei 2021 05:28 door Elizabeth Walter
 • LENDINGTREE® LENINGEN INC.

  Ben je toegegeven waar je leningen kunt krijgen, afgewezen door banken en nu gefrustreerd door waar je een lening kunt krijgen? LENDINGTREE geeft u de lening die u verwacht. neem contact met ons op via lendingtreegroupinc@gmail.com.

  Een lening om uw schuld gemakkelijk terug te betalen?
  Een lening om het soort bedrijf te starten dat u wilt doen?
  Een lening voor educatieve doeleinden?
  Een lening om een ??appartement te kopen?

  Zoek niet verder, LENDING TREE INC biedt leningen aan
  Geen verborgen betalingen van 1.000 tot 20.000.000 EUR / USD / POND
  Tegen een zeer lage rente van 3%
  We hebben een netwerk van kredietverstrekking en
  financiële hulp aan klanten over de hele wereld.

  We streven ernaar om onze standaard van uitmuntendheid te handhaven. We bieden onze diensten op elk moment van de dag aan.
  We geven een lening aan degenen die financiële hulp nodig hebben van 1 tot
  20 jaar

  Onze diensten omvatten ook

  ?echte financiering
  ?investeerder in onroerend goed
  ?bouwleningen
  ?leningen voor het opstarten van bedrijven
  ?hypotheek
  ?Consumentenkrediet,
  ?FHA-leningen
  ?persoonlijke leningen
  ?autoleningen
  etc. Als u een lening of financiële hulp nodig heeft, neem dan contact met ons op via

  e-mail: lendingtreegroupinc@gmail.com

  e-mail: lending-tree@outlook.com

  Warme gedachte

  ELIZABETH WALTER

  LENDINGTREE INC®

  Reactie geplaatst op 03 maart 2021 07:36 door Elizabeth Walters
 • Mijn naam is Sonia Gordic. Ik ging online en kwam de JOSE Luse-lening tegen in publicatie, waarin staat dat de leningsmaatschappij het grote publiek een lening verstrekt tegen een zeer lage rente.
  Dus nam ik contact op met het bedrijf via haar e-mail: joseluisloans@gmail.com
  waarvoor ik een lening van 15.000 euro heb aangevraagd voor een periode van 2 jaar. Het bedrijf antwoordde me en stuurde me alle voorwaarden van het bedrijf die ik had gelezen en ik was het met hen eens. Nadat ik mijn leningsaanvraag had goedgekeurd, kreeg ik een melding van mijn bank dat mijn bankrekening dat 15.000 euro was omgerekend naar mijn rekening, ik heb de lening op 18 december terugbetaald voordat de corona-uitbraak begon.
  Dus ik zou graag van deze gelegenheid gebruik willen maken om een ??bericht te sturen naar iedereen die op zoek is naar een betrouwbare particuliere geldschieter op internet om een ??lening van Jose Luis aan te vragen via e-mail: Account (joseluisloans@gmail.com)
  u kunt ook contact met hen opnemen via de Whats-app: (+1 3075431042) U kunt ook contact met mij opnemen als u mijn hulp nodig heeft of als u mij vragen wilt stellen over hoe ik de lening heb gekregen. Hier is mijn email:
  [soniablink26@yahoo.com]

  Reactie geplaatst op 16 juni 2020 10:26 door sonia
 • Dringende geldleningen! ! !

  Voor wie een noodlening wil, bied ik u een betaalbare rente van 3% aan. U bent door veel banken afgewezen? Heeft u dringend financiering nodig voor het consolideren van schulden? Of u heeft per track financiering nodig voor uw bedrijf. Wij zijn dus de beste oplossing voor uw behoeften. Wij bieden leningen aan geïnteresseerde klanten zonder boetes. Als je interesse hebt, neem dan zo snel mogelijk contact met ons op en je zult met plezier vervuld zijn.

  E-mail: infos.kredit700@gmail.com

  WhatsApp: +33 7 55 17 86 25

  Reactie geplaatst op 21 mei 2020 23:52 door Annie Annie

Reageer

Tekst