Artikelen

Tijdschrift Contracteren
Ad Rem

Artikel 6:119a BW – wetgeving waar weinigen wijzer van worden?

Trefwoorden betaaltermijn, wettelijke rente, controleperiode, algemene voorwaarden, Europese richtlijnen
Auteurs Mr. M. Uijen
 • Samenvatting

   In deze bijdrage wordt ingegaan op de vraag of de praktijk iets heeft aan de steeds strengere wettelijke regels voor afspraken over betaaltermijnen. Uitgelegd wordt op welke manieren bedrijven nog steeds aan die regels kunnen ontsnappen, en waarom verdere aanscherping tot nu toe weinig effectief is gebleken.

 • Auteursinformatie

  Mr. M. Uijen

  Mr. M. Uijen is advocaat bij Griffiths Advocaten.

Tijdschrift Contracteren
Actualia contractspraktijk

Hoe gemakkelijk wil je het hebben?

Trefwoorden Algemene voorwaarden, informatieplicht, Dienstenrichtlijn, Ambtshalve toetsing
Auteurs Mr. drs. J.H.M. Spanjaard
 • Samenvatting

   Deze bijdrage gaat over twee arresten waarin algemene voorwaarden centraal staan. Het eerste arrest betreft de vraag of groothandelleveranciers dienstverrichters in de zin van de Dienstenrichtlijn zijn en hoe zij aan het elektronisch terbeschikkingstellen van algemene voorwaarden kunnen voldoen. Het tweede arrest behandelt de verplichting van rechters om de terbeschikkingstelling van algemene voorwaarden door gebruikers ambtshalve te controleren.

 • Auteursinformatie

  Mr. drs. J.H.M. Spanjaard

  Mr. drs. J.H.M. Spanjaard is advocaat onder de naam fL advocaten en honorair universitair docent aan het Molengraaff Instituut van de Universiteit Utrecht.

Tijdschrift Tijdschrift voor Vergoeding Personenschade
Jurisprudentie

Middelen en bijstand, een nieuwe koers

CRvB 25 april 2023, ECLI:NL:CRVB:2023:909

Trefwoorden smartengeld, blijvend letsel, immateriële schade, bijstand
Auteurs Mr. dr. M.F. Vermaat
 • Samenvatting

   Bespreking van de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep (CRvB), waarin de CRvB oordeelt dat de vergoeding van immateriële schade in geval van blijvend letsel in beginsel bedoeld is voor het resterende deel van het leven van de betrokkene. Dat betekent weer dat de vergoeding toegerekend moet worden aan die volledige periode (= de rest van het leven). De CRvB deelt het smartengeldbedrag door de statistische eindleeftijd minus de leeftijd ten tijde van het ongeval. Dat komt neer op € 125 per maand, en dat is aldus de CRvB niet een zodanig bedrag dat het geheel vrijlaten daarvan uit het oogpunt van bijstandverlening onverantwoord is.

 • Auteursinformatie

  Mr. dr. M.F. Vermaat

  Mr. dr. M.F. Vermaat is advocaat-partner bij Van der Woude De Graaf Advocaten te Amsterdam.

Tijdschrift Tijdschrift Erfrecht
Artikel

Access_openDient artikel 4:3 lid 1 sub a BW te worden aangepast?

Trefwoorden onwaardig, verruiming, derogerende werking, redelijkheid, billijkheid
Auteurs Mr. F.W. Brans en Mr. Ph.A.J. Raaijmaakers
 • Samenvatting

   In deze bijdrage onderzoeken de auteurs of artikel 4:3 lid 1 sub a BW dient te worden aangepast. De erfrechtelijke vraag komt er in de kern op neer of het opleggen van de strafrechtelijke maatregel van plaatsing in een psychiatrisch ziekenhuis en terbeschikkingstelling ook tot onwaardigheid van rechtswege zou moeten leiden. Daarbij besteden de auteurs speciale aandacht aan de aanvullende en derogerende werking van de redelijkheid en billijkheid en hoeveel ruimte de rechter op grond daarvan thans reeds heeft om vanwege de concrete omstandigheden van het geval een erfenis aan een dader te kunnen ontzeggen.

 • Auteursinformatie

  Mr. F.W. Brans

  Mw. mr. F.W. Brans is senior jurist bij AD Advocaten te Amsterdam.

  Mr. Ph.A.J. Raaijmaakers

  Mr. Ph.A.J. Raaijmaakers is advocaat bij AD Advocaten te Amsterdam.

Tijdschrift Tijdschrift voor Bijzonder Strafrecht & Handhaving
Artikel

De Afdeling en het functioneel daderschap: een analyse naar de nieuwe lijn

Trefwoorden overtrederschap, functioneel daderschap, handhavingsrecht, bestuurlijke sanctie
Auteurs Mr. C. de Rond en Mr. W.J. Poot
 • Samenvatting

   De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft op 31 mei 2023 twee uitspraken gedaan die zien op de uitleg van het overtrederbegrip in de Awb. De uitspraken volgen op de kritische conclusie van advocaat-generaal Wattel, die constateerde dat de rechtspraak van de Afdeling over het overtrederbegrip niet strookte met de bedoeling van de Awb-wetgever om één uniform overtrederbegrip te hanteren dat aansloot op het strafrecht. In dit artikel maken Carola de Rond en Wouter Poot de balans op wat de uitspraken betekenen voor eenieder die zich bezighoudt met handhaving van het bestuursrecht.

 • Auteursinformatie

  Mr. C. de Rond

  Mr. C. de Rond is advocaat bestuursrecht bij Pels Rijcken.

  Mr. W.J. Poot

  Mr. W.J. Poot is advocaat bestuursrecht bij Pels Rijcken.

Tijdschrift Contracteren
Artikel

Access_openVan vrijblijvendheid naar due diligence: ESG in commerciële contracten

Trefwoorden Duurzaamheid, due diligence, commerciële contracten, ESG
Auteurs Mr. drs. S.G. van Elferen en Dr. A.L. Vytopil LLB MSc
 • Samenvatting

   Duurzaamheid speelt een steeds grotere rol in de bedrijfsvoering van ondernemingen. Er wordt dan ook steeds vaker een beroep gedaan op juristen om dit op de juiste manier in commerciële contracten te verankeren. Dat blijkt in de praktijk nog niet zo eenvoudig. In dit artikel bespreken de auteurs enkele uitdagingen en mogelijke oplossingen uit hun praktijken, met als doel een kader en een richting te bieden voor de zoekende jurist.

 • Auteursinformatie

  Mr. drs. S.G. van Elferen

  Mr. drs. S.G. van Elferen is als senior bedrijfsjurist werkzaam bij een grote onderneming. Hij schrijft dit artikel op persoonlijke titel.

  Dr. A.L. Vytopil LLB MSc

  Dr. A.L. Vytopil, LLB MSc is als senior manager business & human rights werkzaam bij een accountants- en advieskantoor. Zij schrijft dit artikel op persoonlijke titel.

Tijdschrift Contracteren
Artikel

Rijksinkoopvoorwaarden 2018 toe aan een update?

Trefwoorden inkoopvoorwaarden, overheid, Algemene Rijksinkoopvoorwaarden, leverancier
Auteurs Mr. M.W. Bijloo
 • Samenvatting

   Sinds jaar en dag maakt de overheid gebruik van specifieke algemene inkoopvoorwaarden voor de inkoop van roerende zaken bij derden, de Algemene Rijksinkoopvoorwaarden (ook wel afgekort tot ARIV). De meest recente versie is die welke gepubliceerd is in 2018 (ARIV 2018). In deze bijdrage wordt een aantal aspecten van de Rijksinkoopvoorwaarden 2018 onder de loep genomen vanuit het perspectief van de leverancier.

 • Auteursinformatie

  Mr. M.W. Bijloo

  Mr. M.W. Bijloo is advocaat bij Studio B.

Tijdschrift Maandblad voor Ondernemingsrecht
Artikel

Een emissiereductiebevel aan bestuurders van vervuilende vennootschappen

Zijn bestuurders na de Nederlandse Staat en Shell de volgende in de rij?

Trefwoorden bestuurdersaansprakelijkheid, gebodsvordering, klimaataansprakelijkheid, reductiebevel, rechterlijk bevel
Auteurs Mr. R. Kroeze
 • Samenvatting

   Deze bijdrage onderzoekt de mogelijkheid om een emissiereductiebevel op te leggen aan bestuurders van vervuilende vennootschappen. Hierbij zet de auteur het juridisch kader van de gebodsvordering jegens bestuurders uiteen en gaat zij in op de vraag of een reductieverplichting van bestuurders kan worden gebaseerd op de ongeschreven zorgvuldigheidsnorm.

 • Auteursinformatie

  Mr. R. Kroeze

  Mr. R. Kroeze is werkzaam als advocaat te Amsterdam.

Tijdschrift Maandblad voor Vermogensrecht
Artikel

Mag de verzekeraar die de Gedragscode Persoonlijk Onderzoek schendt, het verkregen bewijs gebruiken?

Trefwoorden verzekeringsfraude, fraudebestrijding, onrechtmatige bewijsvergaring, bewijsuitsluiting, schadevergoeding
Auteurs Mr. L.K. de Haan en Mr. M. Vrijenhoek
 • Samenvatting

   Stel dat de verzekeraar fraudeonderzoek doet maar zijn eigen regels niet volgt. Moet dan bij fraude het onderzoeksresultaat buiten beschouwing worden gelaten? Er wordt wel bepleit dat dit inderdaad de consequentie moet zijn. Daar zijn de auteurs het niet mee eens. Zij zien meer heil in toepassing van het schadevergoedingsrecht.

 • Auteursinformatie

  Mr. L.K. de Haan

  Mr. L.K. de Haan is advocaat bij V&A Advocaten te Rotterdam.

  Mr. M. Vrijenhoek

  Mr. M. Vrijenhoek is advocaat bij V&A Advocaten te Rotterdam.

Tijdschrift Maandblad voor Vermogensrecht
Artikel

Zijn er drempels voor (het mogen aannemen van) immateriële schade onder de AVG?

Trefwoorden inbreuk, artikel 82 AVG, massaschadeclaim, persoonsgegevens, schadevergoeding
Auteurs Mr. E. Troll
 • Samenvatting

   Op 4 mei 2023 oordeelde het Europese Hof dat een inbreuk op de AVG op zichzelf niet reeds recht geeft op schadevergoeding; een individu moet bewijzen dat de inbreuk schade tot gevolg heeft. Maar wanneer is sprake van ‘immateriële schade’? In Nederlandse jurisprudentie wordt nationaal recht gebruikt om te beoordelen of schade voor vergoeding in aanmerking komt, wat leidt tot vragen over de verenigbaarheid met het HvJ EU-arrest.

 • Auteursinformatie

  Mr. E. Troll

  Mr. E. Troll is advocaat bij Kennedy Van der Laan te Amsterdam.

Tijdschrift Maandblad voor Vermogensrecht
Artikel

Bankgaranties: regresvorderingen na homologatie van een WHOA-akkoord

Trefwoorden faillissement, letter of credit, garantiefaciliteit, onderhands akkoord, verhaal
Auteurs Mr. S.B.A. Heumakers
 • Samenvatting

   Art 370 lid 2 Fw zou tot gevolg moeten hebben dat de vorderingen van een steller van een bankgarantie na homologatie van een WHOA-akkoord alleen worden geraakt door dat akkoord als de steller bij dat akkoord is betrokken en diens rang gerespecteerd.

 • Auteursinformatie

  Mr. S.B.A. Heumakers

  Mr. S.B.A. Heumakers is advocaat bij NautaDutilh te Amsterdam.

Tijdschrift Maandblad voor Ondernemingsrecht
Artikel

Hoe Funda heeft bijgedragen aan de bescherming van minderheidsaandeelhouders

HR 22 september 2023, ECLI:NL:HR:2023:1283

Trefwoorden zorgplicht, redelijkheid en billijkheid, enquêteprocedure, economische werkelijkheid, organisatorisch verbonden
Auteurs Mr. S.L. Haanschoten
 • Samenvatting

   De Hoge Raad heeft geoordeeld dat de economische werkelijkheid waarbinnen de vennootschap zich bevindt relevant is voor de reikwijdte van de enquêteprocedure, en dat de reikwijdte van de redelijkheid en billijkheid van artikel 2:8 BW ruim moet worden uitgelegd. De auteur betoogt dat dit een goede ontwikkeling is voor de bescherming van minderheidsaandeelhouders.

 • Auteursinformatie

  Mr. S.L. Haanschoten

  Mr. S.L. Haanschoten is advocaat (ook bij de Hoge Raad) bij Boonk Van Leeuwen Advocaten te Rotterdam en promovendus op het gebied van bescherming van minderheidsaandeelhouders bij de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Tijdschrift Maandblad voor Ondernemingsrecht
Artikel

Access_openKroniek overnamegeschillen 2022

Trefwoorden koopovereenkomst, uitleggeschillen, earn-out, totstandkoming, garantieschending
Auteurs Mr. B.A. de Ruijter en Mr. P.H.H. de Kanter
 • Samenvatting

   Deze kroniek biedt een overzicht van de relevante ontwikkelingen op het gebied van overnamegeschillen in het jaar 2022, waaronder de gepubliceerde jurisprudentie en literatuur. In deze kroniek zal gerubriceerd worden ingegaan op geschillen aangaande alle aspecten van het overnameproces, zoals het afbreken van onderhandelingen, de uitleg van de overeenkomst, garanties, koopprijs, earn-outregelingen en postcontractuele (boete)bedingen.

 • Auteursinformatie

  Mr. B.A. de Ruijter

  Mr. B.A. de Ruijter is advocaat bij CMS in Amsterdam.

  Mr. P.H.H. de Kanter

  Mr. P.H.H. de Kanter is advocaat bij CMS in Amsterdam.

Tijdschrift Maandblad voor Ondernemingsrecht
Artikel

Het toepassingsbereik van het enquêterecht binnen het Koninkrijk en in Suriname

Trefwoorden enquêteregeling, enquêtesubjecten, lex fori, concordantiebeginsel
Auteurs Mr. dr. K. Frielink
 • Samenvatting

   Twee hoofdvragen staan centraal: Welke nationale rechtspersonen kunnen enquêtesubject zijn? En kunnen buitenlandse rechtspersonen zelfstandig voorwerp van een enquête zijn? Op basis van literatuur en rechtspraak luidt de conclusie dat een vereniging van eigenaren geen enquêtesubject kan zijn. Mede op grond van het IPR wordt betoogd dat buitenlandse rechtspersonen in Nederland, Aruba, Curaçao, Sint Maarten en Suriname geen enquêtesubject van het nationale enquêterecht kunnen zijn.

 • Auteursinformatie

  Mr. dr. K. Frielink

  Mr. dr. K. Frielink is advocaat te Curaçao.

Tijdschrift Maandblad voor Vermogensrecht
Artikel

Proportionele aansprakelijkheid en kansschade: spiegelbeeldige situaties, zelfde uitkomst?

HR 14 oktober 2022, ECLI:NL:HR:2022:1454 (Cardiologen/Staat)

Trefwoorden causaliteitsonzekerheid, causaliteitsonzekerheid, schadebegroting, schadebegroting, onzeker causaal verband, onzeker causaal verband, aansprakelijkheidsrecht, aansprakelijkheidsrecht
Auteurs Mr. drs. H.J.Th. Kolstee, Mr. drs. H.J.Th. Kolstee, Mr. J.B.R. Regouw e.a.
 • Samenvatting

   In dit artikel bespreken auteurs de leerstukken ‘proportionele aansprakelijkheid’ en ‘kansschade’, die in het becommentarieerde hof- en Hoge Raadarrest aan bod komen. Deze leerstukken kunnen een oplossing bieden bij onzekerheid over schadeveroorzaking en schadeomvang. Het becommentarieerde arrest van de Hoge Raad schept eerder verwarring dan helderheid over de afbakening tussen deze twee leerstukken, die volgens auteurs slechts cosmetisch van elkaar verschillen.

 • Auteursinformatie

  Mr. drs. H.J.Th. Kolstee

  Mr. drs. H.J.Th. Kolstee is advocaat bij Clifford Chance te Amsterdam.

  Mr. drs. H.J.Th. Kolstee

  Mr. drs. H.J.Th. Kolstee is advocaat bij Clifford Chance te Amsterdam.

  Mr. J.B.R. Regouw

  Mr. J.B.R. Regouw is advocaat bij Clifford Chance te Amsterdam.

  Mr. J.B.R. Regouw

  Mr. J.B.R. Regouw is advocaat bij Clifford Chance te Amsterdam.

Tijdschrift Maandblad voor Vermogensrecht
Artikel

Access_openDe Europese toegankelijkheidsrichtlijn

Op weg naar een meer toegankelijke bancaire dienstverlening

Trefwoorden toegankelijkheidsvoorschriften, Implementatiewet, marktdeelnemers, bankdiensten, e-handelsdiensten
Auteurs Mr. drs. J.H.J. Stormink
 • Samenvatting

   De Europese toegankelijkheidsrichtlijn verplicht marktdeelnemers om na 28 juni 2025 alleen producten of diensten te verstrekken/verlenen die voldoen aan de toegankelijkheidsvoorschriften uit de richtlijn. De richtlijn wordt geïmplementeerd in verschillende sectorale wetten. Banken kunnen mogelijk met succes aansprakelijk worden gesteld voor het niet naleven van de toegankelijkheidsvoorschriften.

 • Auteursinformatie

  Mr. drs. J.H.J. Stormink

  Mr. drs. J.H.J. Stormink is werkzaam als Senior Legal Counsel bij de Coöperatieve Rabobank U.A.

Tijdschrift Nederlands tijdschrift voor Europees recht
Mededinging

Van ruilen komt huilen? Het beroep in zaak T-312/20 tegen de RWE/E.ON asset swap

Trefwoorden concentratietoezicht, niet-ontvankelijkheid, enkele concentratie, activaruil, prioriteitsregel
Auteurs Mr. F.J.H. Brouwer
 • Samenvatting

   Het Gerecht oordeelt in dit arrest over een complexe asset swap die is overeengekomen door RWE en E.ON op de Duitse energiemarkt. In het arrest wordt bevestigd dat derde partijen actief bij de administratieve procedure moeten zijn betrokken om ontvankelijk te zijn in hun beroep bij het Gerecht. Het Gerecht bevestigt voor het eerst dat een activaruil niet beoordeeld kan worden als één enkele concentratie, maar leidt tot verschillende te onderzoeken transacties. De Commissie moet in de beoordeling daarvan wel rekening houden met de gevolgen die de concentraties onderling tot stand brengen op de relevante markten, voor zover die gevolgen voorzienbaar zijn. De prioriteitsregel die de Commissie daarvoor heeft ontwikkeld, kan de reikwijdte van dat onderzoek in dit geval niet beperken. Afsluitend laten de arresten van het Gerecht zien dat er beperkt ruimte is voor een beoordeling van kartelaantijgingen binnen het concentratietoezicht.
   Gerecht 17 mei 2023, T-312/20, ECLI:EU:T:2023:252 (E.ON/RWE asset swap)

 • Auteursinformatie

  Mr. F.J.H. Brouwer

  Mr. F.J.H. Brouwer is advocaat bij Stibbe.

Tijdschrift Tijdschrift voor Vergoeding Personenschade
Artikel

Verlies van vrije tijd: ‘tijd is geld’ of onstoffelijk nadeel?

Trefwoorden artikel 6:96 BW, artikel 6:95 BW, artikel 6:97 BW, immateriële schade, vermogensschade
Auteurs Mr. H.P. Verdam
 • Samenvatting

   De auteur bespreekt in dit artikel de literatuur en rechtspraak ten aanzien van de vergoeding van het verlies van (vrije) tijd als schade. Aan de hand daarvan betoogt zij dat het huidige recht geen basis biedt voor een concrete vergoeding van verloren ‘uren’ en dat een dergelijke benadering praktisch gezien ook weinig wenselijk zou zijn.

 • Auteursinformatie

  Mr. H.P. Verdam

  Mr. H.P. Verdam is advocaat bij Kennedy Van der Laan te Amsterdam.

Tijdschrift Maandblad voor Ondernemingsrecht
Artikel

Access_openDe EU Listing Act

Voorstellen tot herziening van de Europese regels voor beursnoteringen

Trefwoorden beursgang, beursvennootschap, voorwetenschap, marktmisbruik, beleggersbescherming
Auteurs Mr. dr. S.B. Garcia Nelen en Mr. L.M. Kivits
 • Samenvatting

   De Europese Commissie heeft een voorstel gedaan voor een Listing Act. Hiermee beoogt zij de regels voor beursnoteringen in de EU te vereenvoudigen en te harmoniseren om een beursnotering in de EU aantrekkelijker te maken. In deze bijdrage bespreken de auteurs de belangrijkste voorstellen, de status daarvan en de gevolgen voor de praktijk.

 • Auteursinformatie

  Mr. dr. S.B. Garcia Nelen

  Mr. dr. S.B. Garcia Nelen is advocaat bij Greenberg Traurig te Amsterdam en universitair docent aan de Erasmus School of Law te Rotterdam.

  Mr. L.M. Kivits

  Mr. L.M. Kivits is advocaat bij Allen & Overy te Amsterdam.