Artikelen

Tijdschrift Contracteren
Actualia contractspraktijk

Het non-concurrentiebeding in de franchiseovereenkomst anno 2023

Trefwoorden Franchise, Franchiseovereenkomst, Non-concurrentiebeding, Postcontractueel concurrentiebeding, Onrechtmatige daad
Auteurs Mr. J.H. Kolenbrander
 • Samenvatting

   In deze bijdrage wordt thematisch jurisprudentie uit het jaar 2022 besproken omtrent het postcontractuele non-concurrentiebeding in de franchiseovereenkomst. Daarbij wordt ook aandacht besteed aan de invloed van de Wet franchise nu deze wet voorschriften stelt aan postcontractuele non-concurrentiebedingen in franchiseovereenkomsten.

 • Auteursinformatie

  Mr. J.H. Kolenbrander

  Mr. J.H. Kolenbrander is advocaat-partner bij DayOne Advocaten en onder meer gespecialiseerd in franchising en daaraan gerelateerde vraagstukken.

Tijdschrift Contracteren
Contracten maken

Haviltex voor drafters

Trefwoorden Uitleg van overeenkomsten, Contra proferentem-regel, Entire agreement clause, No oral modification clause, Bewijsovereenkomst
Auteurs Mr. M.J.R. Brons
 • Samenvatting

   De auteur geeft een overzicht van enkele praktische lessen die getrokken kunnen worden uit de jurisprudentie van de Hoge Raad over uitleg van overeenkomsten, bedoeld om contractenmakers in staat te stellen om bij het opstellen van contracten beter te anticiperen op uitleg van die contracten in juridische procedures.

 • Auteursinformatie

  Mr. M.J.R. Brons

  Mr. M.J.R. Brons is raadsheer in het gerechtshof Amsterdam.

Tijdschrift Onderneming en Financiering
Wetenschap en praktijk

Continuation funds, een teken van hebzucht of een logische evolutie van private equity?

Trefwoorden investment management, belangenverstrengeling, beleggingsinstelling, tegenstrijdig belang, belangenconflict
Auteurs J.H. Ottervanger en B. Brouwer
 • Samenvatting

   De afgelopen jaren heeft het gebruik van continuation funds in de private equity-markt een vlucht genomen. Bij een dergelijke transactie verkoopt een beheerder van een beleggingsinstelling de assets van die beleggingsinstelling aan een nieuwe door hem beheerde beleggings­instelling. Omdat de beheerder zowel namens de koper als namens de verkoper optreedt en er zich ook overigens diverse belangenverstrengelingen voordoen, gaan dit soort transacties met de nodige kritiek gepaard. In de praktijk zijn er diverse oplossingen om deze problemen het hoofd te bieden, maar voor een succesvolle transactie is een goed begrip vereist van de dynamiek en de belangen van de verschillende partijen. Het is daarom hoog tijd om de rol van verschillende stakeholders en het juridisch kader van continuation fund-transacties te bespreken.

 • Auteursinformatie

  J.H. Ottervanger

  Mr. J.H. (Joep) Ottervanger is advocaat bij de Praktijkgroep Investment Management van Loyens en Loeff te Amsterdam.

  B. Brouwer

  Mr. B. (Benne) Brouwer is advocaat bij de Praktijkgroep Investment Management van Loyens en Loeff te Amsterdam.

Tijdschrift Onderneming en Financiering
Wetenschap en praktijk

Access_openGovernance en compliance in de zorg na invoering van de Governancecode Zorg 2022 en de publicatie van het Kader Goed Bestuur 2022

Trefwoorden compliance officer in de Zorg, risicomanagement, strategie, compliance plan, IZA
Auteurs W.J. Oostwouder, S. Monsma en A. Peelen
 • Samenvatting

   Op 1 januari 2022 is de herziene Governancecode Zorg (hierna: de herziene Code) ingevoerd en in mei 2022 is het Kader Goed Bestuur 2022 van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (hierna: het nieuwe Kader Goed Bestuur) gepubliceerd. Voorts is in september 2022 het Integraal Zorgakkoord (hierna: IZA) gesloten met het doel om de zorg voor de toekomst goed, toegankelijk en betaalbaar te houden. Daarbij zijn afspraken gemaakt tussen het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en een groot aantal partijen in de zorg. Ondertekenaars van het IZA zijn onder meer overkoepelende organisaties van ziekenhuizen, de geestelijke gezondheidszorg en de ouderenzorg. Deze afspraken strekken onder andere tot het bevorderen van samenwerking in de zorg. De auteurs pogen in dit artikel mede aan de hand van de herziene Code en het nieuwe Kader Goed Bestuur de volgende vragen te beantwoorden: (1) hoe kan binnen zorginstellingen een goede governance worden gewaarborgd; en (2) welke rol spelen compliance, strategie en risico­management daarbij? En naar aanleiding van het IZA: (3) wie is er verantwoordelijk voor de governance en compliance van een samenwerkingsverband in de zorg?

 • Auteursinformatie

  W.J. Oostwouder

  Prof. mr. W.J. (Wilco) Oostwouder is advocaat bij Loyens & Loeff te Amsterdam en was van 2002 tot 2021 hoogleraar Bedrijfsfinancieel recht aan de Universiteit Utrecht. Hij heeft in 2023 in samenwerking met Boerhaave Nascholing van het LUMC en ZO. advocaten de Registeropleiding Compliance Officer in de Zorg (zesde editie) georganiseerd. Voor 2024 is weer een editie van deze opleiding gepland. Voorts is hij mederedacteur van het Handboek Compliance in de Zorg (2019).

  S. Monsma

  S. (Segrun) Monsma is eigenaar/directeur van Padkos Interim & Project Management te Haarlem. Zij is voorts als docent betrokken bij de Registeropleiding Compliance in de Zorg en secretaris van het bestuur van de Stichting Compliance in de Zorg.

  A. Peelen

  Drs. A. (Anniek) Peelen is bestuurssecretaris bij Rijndam Revalidatie, lid van de Raad van Toezicht van de Merwelanden en daarnaast als zelfstandig adviseur werkzaam op het gebied van Governance & Compliance in de zorg. Zij is voorts als docent betrokken bij de Registeropleiding Compliance in de Zorg en lid van het bestuur van de Stichting Compliance in de Zorg.

Tijdschrift Contracteren
Artikel

Access_openDe rafelranden van de vernietiging van algemene voorwaarden

Trefwoorden Algemene voorwaarden, Vernietiging, Informatieplicht, Redelijkheid en billijkheid, Bekendheidsuitzondering
Auteurs Mr. drs. J.H.M. Spanjaard
 • Samenvatting

   Er zijn vier uitzonderingen op het recht van vernietiging van algemene voorwaarden wegens het verzaken door de gebruiker van de op hem rustende informatieplicht uit hoofde van artikel 6:233 onder b BW. Het zijn er vier in getal: (1) de wederpartij is een grote wederpartij, (2) de wederpartij is een in het buitenland gevestigde professional, (3) de wederpartij gebruikt zelf dezelfde of nagenoeg dezelfde set algemene voorwaarden, en (4) de wederpartij komt naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid geen beroep op vernietiging van de algemene voorwaarden toe. Deze vier uitzonderingen worden in het artikel besproken aan de had van in 2022 gewezen rechtspraak.

 • Auteursinformatie

  Mr. drs. J.H.M. Spanjaard

  Mr. drs. J.H.M. Spanjaard is advocaat onder de naam facily LAW advocatuur en honorair universitair docent aan het Molengraaff Instituut van de Universiteit Utrecht.

Tijdschrift Contracteren
Artikel

De franchiseovereenkomst zonder (zware eisen aan) knowhow

Trefwoorden Franchiseovereenkomst, Formulewijziging, Knowhow, Wijzigingsbeding, Franchiseformule
Auteurs Mr. A.W. Dolphijn
 • Samenvatting

   Voor de kwalificatie als franchiseovereenkomst vereist de Wet franchise dat sprake is van een franchiseformule waarvan knowhow een onderdeel is. Aan die knowhow worden in deze wet hoge eisen gesteld. Als aan deze vereisten niet voldaan wordt, is er geen sprake van een franchiseovereenkomst en missen de beschermende bepalingen van de Wet franchise toepassing. De vraag is waarom er dergelijke hoge eisen aan knowhow gesteld worden. Geconcludeerd wordt dat het bestanddeel van de noodzakelijk aanwezige ‘knowhow’ in de franchiseformule afgezwakt zou moeten worden, zodat de wettelijke definitie van de franchiseovereenkomst ruimer wordt.

 • Auteursinformatie

  Mr. A.W. Dolphijn

  Mr. A.W. Dolphijn is als advocaat werkzaam bij Ludwig & Van Dam advocaten.

Tijdschrift Maandblad voor Vermogensrecht
Artikel

Access_openBancaire klimaataansprakelijkheid onder invloed van duurzaamheidswetgeving

Trefwoorden bank, klimaatplan, mensenrechten, zorgplicht, aansprakelijkheid
Auteurs Mr. P. Heemskerk en Mr. R.H.J. Cox
 • Samenvatting

   Klimaatverandering is voor banken van groeiend (juridisch) belang. Volgens de auteurs zouden banken een toereikend klimaatplan centraal moeten stellen, waarbij ingrijpende maatregelen niet worden uitgesloten. De dreiging van klimaataansprakelijkheid noopt daar ook toe. In de praktijk krijgt vooral duurzaamheidswetgeving aandacht, die – hoewel behulpzaam voor het klimaatplan – klimaataansprakelijkheid niet voorkomt.

 • Auteursinformatie

  Mr. P. Heemskerk

  Mr. P. Heemskerk is advocaat bij Paulussen Advocaten in Maastricht.

  Mr. R.H.J. Cox

  Mr. R.H.J. Cox is advocaat bij Paulussen Advocaten in Maastricht.

Tijdschrift Maandblad voor Vermogensrecht
Artikel

De informatieverplichting van de Special Purpose Acquisition Company in Nederland: afdoende of voor SPAC en bonen?

Trefwoorden EID, AIFM, prospectus, beleggersbescherming, reverse listing
Auteurs Mr. J. Diepeveen
 • Samenvatting

   In deze bijdrage wordt ingegaan op de regelgeving omtrent de informatievoorziening van Special Purpose Acquisition Companies in Nederland, en of deze regelgeving toereikend is met het oog op beleggersbescherming.

 • Auteursinformatie

  Mr. J. Diepeveen

  Mr. J. Diepeveen is advocaat bij NautaDutilh te Amsterdam.

Tijdschrift Maandblad voor Vermogensrecht
Artikel

De leer van de formele rechtskracht voor belastingaanslagen (deels dan wel verder) ‘ontkracht’

Trefwoorden belastingschade, onrechtmatige daad, bestuurdersaansprakelijkheid, faillissement, bodemrecht
Auteurs Mr. dr. A.J. Tekstra
 • Samenvatting

   In deze bijdrage wordt, mede aan de hand van een vijftal (praktijk)voorbeelden, onderzocht in hoeverre een derde partij, die door de Belastingdienst of een faillissementscurator wordt aangesproken voor de vergoeding van belastingschade, bijvoorbeeld op grond van bestuurdersaansprakelijkheid, nog in staat moet worden gesteld de onderliggende belastingaanslagen (die op naam van een andere partij staan) ter discussie te stellen.

 • Auteursinformatie

  Mr. dr. A.J. Tekstra

  Mr. dr. A.J. Tekstra is advocaat en fiscalist bij Blauw Tekstra Uding te Amsterdam.

Tijdschrift Maandblad voor Ondernemingsrecht
Artikel

De (geconflicteerde) bestuurder met een corporate opportunity

Spreken is zilver, zwijgen is goud?

Trefwoorden onbehoorlijke taakvervulling, belangenverstrengeling, zakenkans bestuurder, tegenstrijdig belang, aansprakelijkheid bestuurder
Auteurs Mr. S. Senden
 • Samenvatting

   In deze bijdrage wordt onderzocht in welke mate de bestuurder die te maken heeft met een corporate opportunity rekening dient te houden met de tegenstrijdigbelangregeling alsmede de belangenverstrengeling. Hierbij wordt eveneens het recente oordeel van de Ondernemingskamer in de overzichtsbeschikking inzake Flevo Berry in overweging genomen.

 • Auteursinformatie

  Mr. S. Senden

  Mr. S. Senden is werkzaam als advocaat bij LexQuire Tax & Law te Beek (Maastricht-Airport).

Tijdschrift Tijdschrift voor Omgevingsrecht
Artikel

Access_openHet delegeren van de bevoegdheid tot vaststelling van delen van een bestemmingsplan onder de Crisis- en herstelwet en de Omgevingswet: de eerste inzichten van de Afdeling en de A-G

Trefwoorden Omgevingsplan, Besluit uitvoering Chw, Wet ruimtelijke ordening, Conclusie advocaat-generaal, Gemeenteraad
Auteurs Mr. J.C. (Jan) van Oosten en Mr. drs. A. (Anne-Marie) Span
 • Samenvatting

   In deze bijdrage worden de uitspraak van de Afdeling en de conclusie van A-G Nijmeijer ten aanzien van de (on)mogelijkheden van het delegeren van de bevoegdheid tot het vaststellen van delen van een bestemmingsplan aan het college besproken.

 • Auteursinformatie

  Mr. J.C. (Jan) van Oosten

  Mr. J.C. van Oosten is advocaat omgevingsrecht bij Stibbe te Amsterdam.

  Mr. drs. A. (Anne-Marie) Span

  Mr. drs. A. Span is advocaat omgevingsrecht bij Stibbe te Amsterdam.

Tijdschrift Maandblad voor Vermogensrecht
Artikel

De uitingsvrijheid van de advocaat

Trefwoorden vrijheid, betamelijkheidsnorm, partijdigheid, civiel recht, tuchtrecht
Auteurs Mr. H.C. Bijleveld
 • Samenvatting

   Het artikel gaat over de uitingsvrijheid van een advocaat, zowel vanuit tuchtrechtelijk als civielrechtelijk perspectief. De conclusie is dat aan een advocaat een grote mate van vrijheid toekomt om de belangen van zijn client te behartigen, ook als daardoor een derde in diens eer en goede naam wordt aangetast.

 • Auteursinformatie

  Mr. H.C. Bijleveld

  Mr. H.C. Bijleveld is advocaat bij Pact advocaten te Amsterdam.

Tijdschrift Maandblad voor Vermogensrecht
Artikel

Wanneer experts zelf onderwerp van onderzoek zijn

Aansprakelijkheid van gerechtelijke en buitengerechtelijke deskundigen

Trefwoorden beroepsaansprakelijkheid, deskundigenbericht, expertiserapport, deskundige, zorgplicht
Auteurs Mr. S.M. Bordewijk en Mr. S. Colsen
 • Samenvatting

   De gerechtelijke of gezamenlijk aangezochte deskundige dient zijn taak onpartijdig en naar beste weten te volbrengen en te handelen als een redelijk handelend en redelijk bekwaam deskundige. De partijdeskundige mag in beginsel afgaan op door opdrachtgevers verschafte informatie en is niet verplicht hoor en wederhoor toe te passen.

 • Auteursinformatie

  Mr. S.M. Bordewijk

  Mr. S.M. Bordewijk is advocaat bij WIJ Advocaten te Amsterdam.

  Mr. S. Colsen

  Mr. S. Colsen is advocaat bij WIJ Advocaten te Amsterdam.

Tijdschrift Maandblad voor Ondernemingsrecht
Artikel

Access_openKomt een accountant in de algemene vergadering

Trefwoorden herstelplicht, geheimhouding, uitgebreide controleverklaring, NBA-handreiking, accountantscontrole
Auteurs WP T. Bosman RA MSc en Prof. mr. drs. C.M. Harmsen
 • Samenvatting

   In deze column geven de auteurs een kritische beschouwing van de NBA-handreiking 1118 ‘Het optreden van de externe accountant in de algemene vergadering van aandeelhouders’ van 27 februari 2023. Met deze handreiking lijkt de NBA vooruit te lopen op het maatschappelijke debat en regelgeving over de rol van de accountant.

 • Auteursinformatie

  WP T. Bosman RA MSc

  WP T. Bosman RA MSc is registeraccountant en Wirtschaftsprüfer en als promovendus verbonden aan de Universiteit van Amsterdam ­(Amsterdam Business School) en de Foundation for Auditing Research.

  Prof. mr. drs. C.M. Harmsen

  Prof. mr. drs. C.M. Harmsen is advocaat bij TOON Advocaten te Amsterdam en parttime hoogleraar Ondernemingsrecht en jaarrekeningenrecht aan de Universiteit van Amsterdam (Amsterdam Business School).

Tijdschrift Nederlands tijdschrift voor Europees recht
Staatssteun

Access_openFiscale staatssteun door Advance Pricing Agreements: de (tussen)stand van zaken na Fiat

Trefwoorden staatssteun, belastingrecht, rulings, selectiviteit, voordeel
Auteurs Mr. C.T. Dekker
 • Samenvatting

   In de afgelopen jaren heeft de Europese Commissie in verschillende besluiten vastgesteld dat tax rulings en in het bijzonder Advance Pricing Arrangements steunmaatregelen in de zin van artikel 107 lid 1 VWEU vormen en deze onverenigbaar met de interne markt verklaard. Over een aantal van deze besluiten is inmiddels door het Gerecht en het Hof van Justitie uitspraak gedaan. Naar aanleiding van het arrest Fiat, het eerste en tot nu toe enige arrest van het Hof van Justitie in deze reeks, worden in dit artikel de belangrijkste uitspraken besproken. De vraag is in hoeverre met de huidige stand van de jurisprudentie het staatssteunrecht nog een rol kan spelen bij de beoordeling van een tax ruling en Advance Pricing Arrangements.
   HvJ 8 november 2022, gevoegde zaken C-885/19 P en C-898/19 P, ECLI:EU:C:2022:859 (Fiat Chrysler Finance Europe/Commissie)

 • Auteursinformatie

  Mr. C.T. Dekker

  Mr C.T. (Cees) Dekker is advocaat bij Simmons & Simmons Amsterdam/Brussel en gastdocent State Aid aan de Universiteit van Amsterdam.

Tijdschrift Tijdschrift voor Vergoeding Personenschade
Artikel

Modernisering van de product­aansprakelijkheidsrichtlijn: innovatief en baanbrekend?

Trefwoorden aansprakelijkheid, product, gebreken, producent, voorstel Europese Commissie
Auteurs Mr. K.A. Jelsma en Mr. M. Amiri Bavandpour
 • Samenvatting

   De huidige richtlijn productaansprakelijkheid is al bijna veertig jaar geldend recht. Mede door de technologische ontwikkelingen heeft de Europese Commissie op 28 september 2022 een voorstel voor een herziene en geactualiseerde productaansprakelijkheidsrichtlijn gepubliceerd. Een aantal voorgestelde wijzigingen zullen in de praktijk niet voor veel verandering zorgen, maar een aantal wijzigingen zijn wel degelijk innovatief en baanbrekend. Duidelijk is wel dat veel van de nieuwe voorgestelde regels bedoeld zijn ter bescherming van de gelaedeerde. Potentieel kunnen deze wijzigingen voor betrokken marktdeelnemers leiden tot (veel) meer risico op claims en vordering en aldus hun risico op productaansprakelijkheid vergroten.

 • Auteursinformatie

  Mr. K.A. Jelsma

  Mr. K.A. Jelsma is werkzaam als advocaat bij Hogan Lovells te Amsterdam.

  Mr. M. Amiri Bavandpour

  Mr. M. Amiri Bavandpour is werkzaam als advocaat bij Hogan Lovells te Amsterdam.

Tijdschrift Tijdschrift voor Vergoeding Personenschade
Artikel

Civielrechtelijke vergoeding van letselschade door een werkgever en fiscale (on)belastbaarheid van een uitkering uit een door een werkgever afgesloten ongevallenverzekering. Een kwestie van voordeels­toerekening?

Trefwoorden voordeelsverrekening
Auteurs Mr. dr. W.C.T. Weterings
 • Samenvatting

   Sinds het Smeerkuil II-arrest is een uitkering uit een ongevallenverzekering die door de werkgever op basis van de arbeidsvoorwaarden is afgesloten, fiscaal belast voor zover deze vergoeding uitgaat boven de civielrechtelijke aansprakelijkheid van de werkgever. Of en zo ja in hoeverre sprake is van een extra vergoeding (en dus fiscale belastbaarheid), hangt volgens de auteur af van het antwoord op de vraag of en zo ja in hoeverre deze uitkering bij het begroten van de civiele schadevergoeding als voordeel in de zin van art. 6:100 BW kan worden verrekend. Nu dat antwoord onduidelijk is, wordt de rechtspraktijk voor een dilemma geplaatst

 • Auteursinformatie

  Mr. dr. W.C.T. Weterings

  Mr. dr. W.C.T. Weterings is advocaat bij Dirkzwager, sectie Aansprakelijkheid & Verzekering, te Arnhem en als universitair hoofddocent verbonden aan de Universiteit van Tilburg, vakgroep Private, Business & Labour Law.

Tijdschrift Tijdschrift voor Vergoeding Personenschade
Artikel

Reactie op het artikel ‘Evaluatie van de IWMD-vraagstelling causaal verband bij ongeval – resultaten van een enquête en opties voor revisie’ (TVP 2022, p. 1-14)

Trefwoorden expertise, vraagstelling, deskundigen, causaliteit, schadebepaling
Auteurs Mr. M.G.F. de Graaff-Bosch, Mr. I.W.A. Roelandschap, Mr. J.I. van der Winden e.a.
 • Samenvatting

   Dit artikel is een reactie op het eerdere artikel (Evaluatie van de IWMD-vraagstelling causaal verband bij ongeval – resultaten van een enquête en opties voor revisie, TVP 2022, p. 1-14) van de Interdisciplinaire Werkgroep Medische Deskundigen. De betreffende werkgroep heeft in het artikel in TVP 2022-1 verzocht om een reactie vanuit de praktijk. De auteurs geven, daar waar nodig, suggesties en verbreden hiermee hopelijk de visie van de werkgroep.

 • Auteursinformatie

  Mr. M.G.F. de Graaff-Bosch

  Mr. M.G.F. de Graaff-Bosch is advocaat bij BAEN Advocatuur te Utrecht.

  Mr. I.W.A. Roelandschap

  Mr. I.W.A. Roelandschap is advocaat bij Slot Letselschade te Zeist.

  Mr. J.I. van der Winden

  Mr. J.I. van der Winden is advocaat bij Maet Advocaten te Almere.

  Mr. A.M. Wolf

  Mr. A.M. Wolf is advocaat bij Wolf Advocaten te Haarlem.

Tijdschrift Tijdschrift Erfrecht
Artikel

Access_openDe vaststelling van het loon van een vereffenaar en de mogelijkheden van bezwaar daartegen

Trefwoorden salaris, vereffening, verzetprocedure, rekening en verantwoording, positieve boedel
Auteurs Mr. S.R. Baetens
 • Samenvatting

   Een vereffenaar heeft recht op loon dat vóór het opmaken van de uitdelingslijst door de kantonrechter wordt vastgesteld, zo bepaalt artikel 4:206 lid 3 BW. In de rechtspraktijk wordt verschillend gedacht over het antwoord op diverse hieruit voortvloeiende vragen. Mogen erfgenamen bij de loonvaststelling al iets van het verzoek van de vereffenaar vinden? Kan de kantonrechter het loon wel vaststellen als geen uitdelingslijst wordt gedeponeerd vanwege een positieve boedel? Zijn er dan nog mogelijkheden voor belanghebbenden om hiertegen op te komen? In dit artikel analyseert de auteur de recente rechtspraak over deze dilemma’s en komt hij met enkele aanbevelingen voor de rechtspraktijk.

 • Auteursinformatie

  Mr. S.R. Baetens

  Mr. S.R. Baetens is advocaat en mediator bij SCG Advocaten te Eindhoven.

Tijdschrift Maandblad voor Vermogensrecht
Artikel

Opzegging van bancaire relaties

Van ING/De Keijzer Beheer naar ING/Yin Yang

Trefwoorden contractsvrijheid, zakelijke klanten, zorgplicht, belangenafweging, categoriale opzegging
Auteurs Mr. A.J. Haasjes en Mr. M. Heezen
 • Samenvatting

   Dit artikel betreft een uiteenzetting van het juridisch kader ten aanzien van het recht van een bank om een bankrelatie te weigeren en op te zeggen. Daarnaast bespreekt het artikel hoe dit juridisch kader na ING/Ying Yang II in de praktijk wordt toegepast.

 • Auteursinformatie

  Mr. A.J. Haasjes

  Mr. A.J. Haasjes is advocaat bij NautaDutilh te Amsterdam.

  Mr. M. Heezen

  Mr. M. Heezen is advocaat bij NautaDutilh te Amsterdam.