Artikelen

Tijdschrift Markt & Mededinging
Artikel

Engelgeer/d-g NMa

Trefwoorden Nederlandse mededingingsautoriteit, verbod, aanwijzing, besluiten van ondernemersverenigingen, mededinging, voorlopige voorziening, administratief recht, arrondissement, handhaving, honorarium
Auteurs P. Glazener
 • P. Glazener

Tijdschrift Markt & Mededinging
Artikel

Samenwerking in de asfaltproductiesector: Mededingingsrecht als middel tot herstructurering van markten

Trefwoorden Nederlandse mededingingsautoriteit, asfalt, groepsvrijstelling, overeenkomst, samenwerkingsverband, marktaandeel, mededinging, relevante markt, aandeelhouder, horizontale samenwerkingsovereenkomst
Auteurs G.A. Vriezen
 • G.A. Vriezen

Tijdschrift Nederlands tijdschrift voor Europees recht
Jurisprundentie

Het Inspire Art-arrest en de Wet formeel buitenlandse vennootschappen: Een dreigend einde of een inspirerend begin?

Trefwoorden vennootschapsrecht
Auteurs I.G.F. Cath
 • I.G.F. Cath

Tijdschrift Nederlands tijdschrift voor Europees recht
Jurisprundentie

Vrij verkeer van goederen en geneesmiddelenverkoop via het internet

Trefwoorden vrij verkeer van goederen
Auteurs E.R. Vollebregt
 • E.R. Vollebregt

Tijdschrift Nederlands tijdschrift voor Europees recht
Jurisprudentie

De gevolgen van de aansprakelijkheid van de Staat voor rechterlijke schendingen van EG-recht

Trefwoorden rechtsbescherming
Auteurs E. Steyger
 • E. Steyger

Tijdschrift Vennootschap & Onderneming
Artikel

Tegenstrijdig belang en de Code Tabaksblat

Trefwoorden bestuurder, vennootschap, commissaris, belangenverstrengeling, corporate governance code, quorum, statuut, zorgvuldigheid, stemrecht, voorgenomen transactie
Auteurs M. Broekhuysen
 • M. Broekhuysen

Tijdschrift Vennootschap & Onderneming
Artikel

Toezicht door of namens de commanditair vennoot: overtreding beheersverbod?

Trefwoorden vennoot, beherend vennoot, commanditaire vennootschap, raad van commissarissen, vennootschap, commanditaire vennoot, voorstel van wet, aansprakelijkheid, hoofdelijke verbondenheid, schuld
Auteurs V.A.A. Geradts
 • V.A.A. Geradts

Tijdschrift Vennootschap & Onderneming
Artikel

De Scheipar-beschikking

Trefwoorden certificaathouder, belanghebbende, stichting, bestuurder, certificaat, beschikking, vennootschap, rechthebbende, machtiging, certificaat van aandeel
Auteurs M. Selderdijk
 • M. Selderdijk

Tijdschrift Vennootschap & Onderneming
Artikel

Inkoop van eigen aandelen: een toegestane vorm van koersmanipulatie?

Trefwoorden vennootschap, marktmisbruik, aandeel, beurskoers, verbod, marktmanipulatie, voorkennis, bestuurder, financieel instrument, handel
Auteurs J.J.N. Bleeker en B. van Doorn
 • J.J.N. Bleeker

  B. van Doorn

Tijdschrift Vennootschap & Onderneming
Artikel

Richtlijnvoorstel inzake grensoverschrijdende fusies

Trefwoorden fusie, vennootschap, werknemer, lidstaat, wetgeving, medezeggenschapsrecht, medezeggenschap, Europese vennootschap, statuut, kapitaalvennootschap
Auteurs Y.C.E. Wiersma
 • Y.C.E. Wiersma

Tijdschrift Vennootschap & Onderneming
Artikel

De onderzoeksplicht bij de koop van aandelen

Trefwoorden dwaling, verkoper, mededelingsplicht, overeenkomst, garantie, aandeel, algemeen burgerlijk pensioenfonds, koopovereenkomst, aandelentransactie, due diligence
Auteurs M. van Oosten
 • M. van Oosten

Tijdschrift Vennootschap & Onderneming
Artikel

De bindende voordracht en artikel 2:228 BW

Trefwoorden aandeel, aandeelhouder, stemrecht, statuut, nominale waarde, voordracht, soort aandeel, houder, algemene vergadering, bestuurder
Auteurs IJ.C. van Straten
 • IJ.C. van Straten

Tijdschrift Vennootschap & Onderneming
Artikel

Statutaire kwaliteitseisen en de blokkeringsregeling bij de naamloze vennootschappen in de nutssector

Trefwoorden aandeelhouder, aandeel, statuut, vennootschap, blokkeringregeling, overdraagbaarheid, kwaliteit, naamloze vennootschap, overdracht, vennootschapsbelasting
Auteurs I.W. van 't Woud
 • I.W. van 't Woud

Tijdschrift Vennootschap & Onderneming
Artikel

Afgebroken onderhandelingen: de betekenis van een voorbehoud teostemming (vennootschappelijk) orgaan

Trefwoorden toestemming, overeenkomst, vennootschap, overname, bestuurder, contract, aandeelhouder, due diligence, opgewekte schijn, redelijkheid en billijkheid
Auteurs A.C. Schaafsma en O.S. Elsenga
 • A.C. Schaafsma

  O.S. Elsenga

Tijdschrift Vennootschap & Onderneming
Artikel

Economische overdracht, altijd een escape?

Trefwoorden overdracht, overeenkomst, economisch eigenaar, vergunning, huurder, vennootschap, aandeel, blokkeringregeling, economisch eigendom, economische eigendom
Auteurs I. de Vries
 • I. de Vries

Tijdschrift Vennootschap & Onderneming
Artikel

Over de beschrijving als bedoeld in artikel 2:334f lid 2 onder d BW

Trefwoorden vermogensbestanddeel, vennootschap, verkrijgende rechtspersoon, schuldeiser, algemene titel, juridische splitsing, notaris, uitleg, belanghebbende, memorie van toelichting
Auteurs S.F. Kwint
 • S.F. Kwint

Tijdschrift Vennootschap & Onderneming
Artikel

Concernfinanciering en doeloverschrijding

Trefwoorden vennootschap, zekerheidstelling, dochtermaatschappij, concern, krediet, concernfinanciering, rechtshandeling, statuut, houdstervennootschap, schuld
Auteurs J.C. Belder
 • J.C. Belder

Tijdschrift Vennootschap & Onderneming
Artikel

Actieve bemoeienis door een participatiemaatschappij: mogelijkheden en risico's

Trefwoorden participatiemaatschappij, vennootschap, bestuurder, aandeel, investering, aandeelhouder, rendement, risico, vervreemding, beding
Auteurs M.A.F.J. Schoolmeesters
 • M.A.F.J. Schoolmeesters

Tijdschrift Vennootschap & Onderneming
Artikel

Wijziging van de Wet op de ondernemingsraden ter uitvoering van Richtlijn nr. 2002/14/EG

Trefwoorden werknemer, voorstel van wet, ontheffing, sociaal economische raad, geheimhoudingsplicht, ondernemer, memorie van toelichting, ondernemingsraad, lidstaat, vennootschap
Auteurs A.M. Helstone Stibbe
 • A.M. Helstone Stibbe

Tijdschrift Vennootschap & Onderneming
Artikel

Opgaafverplichting voor grote vennootschap niet altijd even duidelijk

Trefwoorden ondernemingsraad, vennootschap, jaarrekening, werknemer, boekjaar, aandeelhouder, belanghebbende, besloten vennootschap, geplaatst kapitaal, handelsregister
Auteurs mr. K.Th. Boskma en B. Snijder-Kuipers
 • mr. K.Th. Boskma

  B. Snijder-Kuipers