Artikelen

Tijdschrift Markt & Mededinging
Artikel

Participatiemaatschappijen en het concentratietoezicht van de Mededingingswet

Trefwoorden participatiemaatschappij, Nederlandse mededingingsautoriteit, concentratie, concentratietoezicht, belegging, financiële instelling, kredietinstelling, materiële vaste activa, stemrecht, toezicht
Auteurs M.F.A.M. Smeets
 • M.F.A.M. Smeets

Tijdschrift Markt & Mededinging
Jurisprudentie

WEGENER E.A. VS. D-G NMA

Trefwoorden Nederlandse mededingingsautoriteit, voorwaarde, vergunning, beschikking, verkoop, noodzakelijkheid, belanghebbende, concentratie, niet-ontvankelijkheid, overname
Auteurs P.P.J. van Ginneken
 • P.P.J. van Ginneken

Tijdschrift Markt & Mededinging
Artikel

Mededinging & bestuursrecht: De staats- en bestuursrechtelijke positionering van de Dienst uitvoering en toezicht Energie; tweevoudige deconcentratie

Trefwoorden Nederlandse mededingingsautoriteit, mandaat, aanwijzing, bestuursorgaan, attributie, aansprakelijkheid, geven van aanwijzing, zelfstandig bestuursorgaan, aanwijzingsbevoegdheid, toezicht
Auteurs I.M. Schong
 • I.M. Schong

Tijdschrift Onderneming en Financiering
Voorwetenschap

de stand van zaken

Trefwoorden voorkennis, beursvennootschap, optie, bestuurder, insider, personeelsoptie, toezicht, aandeel, vennootschap, verbod
Auteurs G.T.J. Hoff
 • G.T.J. Hoff

Tijdschrift Onderneming en Financiering
Artikel

Bevoegdheden van fiscale opsporingsambtenaren

Trefwoorden fiscaal, fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst, woning, dwangmiddel, ambtenaar, commissaris, machtiging, strafrecht, hulpofficier van justitie, kantoorruimte
Auteurs P.J. Siekman
 • P.J. Siekman

Tijdschrift Onderneming en Financiering
Artikel

De positie van de klokkenluidende werknemer

Trefwoorden werknemer, werkgever, grondrecht, vrijheid van meningsuiting, contract, ambtenaar, vermoeden, arbeidsverhouding, openbaarmaking, arbeidsovereenkomst
Auteurs F.B.J. Grapperhaus
 • F.B.J. Grapperhaus

Tijdschrift Nederlands tijdschrift voor Europees recht
Jurisprudentie

Kühne: vraag CBB over consequenties van latere afwijkende prejudiciële uitspraak voor formele rechtskracht van eerdere besluiten

Trefwoorden rechtsbescherming
Auteurs M. de Jong
 • M. de Jong

Tijdschrift Nederlands tijdschrift voor Europees recht
WetgevingEU

Ontbundelde toegang tot het aansluitnetwerk

Trefwoorden telecommunicatie
Auteurs G.P. van Duijvenvoorde
 • G.P. van Duijvenvoorde

Tijdschrift Nederlands tijdschrift voor Europees recht
Jurisprundentie

Speelgoed niet onder cadmiumbesluit

Trefwoorden milieu
Auteurs P.J. Leefmans
 • P.J. Leefmans

Tijdschrift Vennootschap & Onderneming
Artikel

Restrictieve interpretatie van het begrip 'normale uitoefening van het bedrijf'

in de zin van artikel 1:88 lid 4 BW HR 14 april 2000, NJ 2000, 689 (Soetelieve Exploitatiemaatschappij B.V./ Y.A.M. Stienstra-Fieten)

Trefwoorden echtgenoot, echtgenote, vennootschap, rechtshandeling, toestemming, bedrijfsvoering, bestuurder, terugbetaling, borg, achtergestelde lening
Auteurs J. Meuleman
 • J. Meuleman

Tijdschrift Vennootschap & Onderneming
Artikel

Wetsvoorstel betreffende kwijting aan bestuurders en commissarissen

Trefwoorden jaarrekening, bestuurder, commissaris, toezicht, vennootschap, voorstel van wet, aansprakelijkheid, aanbeveling, aandeelhouder, boekjaar
Auteurs H.A. Sijnja
 • H.A. Sijnja

Tijdschrift Vennootschap & Onderneming
Artikel

Het SER-advies betreffende de structuurregeling

De positie van certificaathouders herijkt en verrijkt

Trefwoorden sociaal economische raad, certificaathouder, vennootschap, aandeelhouder, certificering, stemrecht, aanbeveling, adviesaanvraag, overname, vertegenwoordiging
Auteurs M.A. van Valen
 • M.A. van Valen

Tijdschrift Vennootschap & Onderneming
Artikel

Recente ontwikkelingen in het Nederlandse concentratietoezicht

Trefwoorden Nederlandse mededingingsautoriteit, concentratietoezicht, joint venture, beding, concentratie, Europese commissie, vennootschap, concurrentiebeding, goodwill, overdracht
Auteurs J. Meuleman
 • J. Meuleman

Tijdschrift Vennootschap & Onderneming
Artikel

Stockoptie-arresten

Trefwoorden aandeel, optie, vennootschap, werknemer, aftrekpost, vennootschapsbelasting, fiscaal, werkgever, aandeelhouder, ingekocht aandeel
Auteurs W. Bon
 • W. Bon

Tijdschrift Vennootschap & Onderneming
Artikel

Het van toepassing verklaren van algemene voorwaarden op via internet gesloten overeenkomsten

Trefwoorden algemene voorwaarden, internet, overeenkomst, voorwaarde, gebruiker, uitleg, beding, terinzagelegging, inzage, standaardvoorwaarden
Auteurs M. Seelt en H.D.J. Jongen
 • M. Seelt

  H.D.J. Jongen

Tijdschrift Vennootschap & Onderneming
Artikel

De rekeningovernameverklaring

Trefwoorden bank, oprichtingsakte, rechtshandeling, aansprakelijkheid, overeenkomst, storting, vennootschap, hoofdelijke aansprakelijkheid, niet-nakoming, ondertekening
Auteurs W. Gooijer
 • W. Gooijer

Tijdschrift Vennootschap & Onderneming
Artikel

het beleid van de OK in de prijsbepaling van de over te dragen aandelen

OK 29 juni 2000, rolnr. 275/98, JOR 2000, 170

Trefwoorden uitkoopprocedure, aandeel, onafhankelijke deskundige, vennootschap, beurswaarde, openbaar bod, rechtspraak, accountant, eigendomsovergang, geldstroom, koop
Auteurs M. van Valen
 • M. van Valen

Tijdschrift Vennootschap & Onderneming
Artikel

Structuurregeling zonder coöptatie: Het SER-advies over het functioneren en de toekomst van de structuurregeling

Trefwoorden voordracht, aanwijzing, commissaris, sociaal economische raad, vennootschap, aandeelhouder, bestuurder, werknemer, aanbeveling, algemene vergadering
Auteurs J. den Engelsman
 • J. den Engelsman

Tijdschrift Vennootschap & Onderneming
Artikel

Artikel 2:108a BW: een nuttige bepaling?

Trefwoorden bestuurder, vennootschap, bijeenroeping, verlies, algemene vergadering, lidstaat, ontbinding, schade, algemene vergadering van aandeelhouders, causaliteit
Auteurs A. Alan
 • A. Alan

Tijdschrift Vennootschap & Onderneming
Artikel

De zieke statutair directeur en ontslag: niet de bescherming, wel de beperking van de RDA-procedure

Trefwoorden bestuurder, ontslag, vennootschap, ziekte, arbeidsrecht, ontslagverbod, werknemer, statutair directeurschap, ziekmelding, ontslagprocedure
Auteurs W.D. de Boer
 • W.D. de Boer