Gerechtelijke toetsing bij herroeping van een ontbindingsbesluit van een rechtspersoon

DOI: 10.5553/OenF/157012472015023002004
Casus

Gerechtelijke toetsing bij herroeping van een ontbindingsbesluit van een rechtspersoon

Hoe de Hoge Raad zijn doel voorbijstreeft met onnodig complicerende voorwaarden

Trefwoorden herroeping ontbindingsbesluit rechtspersoon, gerechtelijke toetsing, Rifgat
Auteurs
DOI
Bron
Open_access_icon_oaa
  • 1 Inleiding

   Met zijn beschikking inzake Rifgat heeft de Hoge Raad op 19 december 2014 een belangrijke stap gezet in de ontwikkeling van de rechtspraak ten aanzien van de vraag of en onder welke voorwaarden herroeping van een besluit tot ontbinding van een rechtspersoon mogelijk is. Over dit onderwerp is in de afgelopen vijftien jaar veel geschreven.1xZie voor een overzicht van rechtspraak en literatuur voetnoten 7, 9 en 10 in de (separaat gepubliceerde) conclusie van A-G Timmerman inzake Rifgat d.d. 8 augustus 2014, ECLI:NL:PHR:2014:2332. Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek (BW) geeft wel voorschriften omtrent nietigheid en vernietigbaarheid van besluiten, maar bevat geen regeling voor herroeping van besluiten. Sinds het Janssen Pers-arrest2xHR 10 maart 1995, ECLI:NL:HR:1995:ZC1657, NJ 1995/595 (Janssen Pers). uit 1995 zijn literatuur en rechtspraak het erover eens dat herroeping van besluiten van rechtspersonen mogelijk is. Gezien echter het bijzondere karakter van een besluit tot ontbinding, heeft lange tijd twijfel bestaan over de aanvaardbaarheid van de herroeping van een ontbindingsbesluit. In de literatuur en rechtspraak is gezocht naar extra waarborgen voor derden, die door de herroeping van het ontbindingsbesluit benadeeld zouden kunnen worden. De Hoge Raad heeft thans in zijn beschikking inzake Rifgat B.V.3xHR 19 december 2014, ECLI:NL:HR:2014:3677, JOR 2015/33 m.nt. C.J. Scholten (Rifgat BV). niet alleen bevestigd dat herroeping van een ontbindingsbesluit mogelijk is, maar ook de daarvoor geldende voorwaarden bepaald. De Hoge Raad geeft daarbij aan dat hij daarmee een leemte vult in de wetgeving en dat het eigenlijk aan de wetgever is om te voorzien in een afgewogen regeling. Het feit dat de Hoge Raad zich eindelijk heeft uitgesproken, is in het algemeen enthousiast ontvangen. Niettemin wordt hier en daar een kritische noot geplaatst.4xK. van der Graaf, Herroeping van ontbindingsbesluiten in beginsel mogelijk, V&O 2015, p. 16-19 en M.J. Kroeze in zowel zijn annotatie van de Rifgat-beschikking in Ondernemingsrecht 2015/10 als Asser/Maeijer & Kroeze 2-I* 2015/381. De praktische werkbaarheid en de effectiviteit van de door de Hoge Raad geformuleerde voorwaarden kunnen echter zeer worden betwijfeld. Een eenvoudige wettelijke regeling die herroeping van besluiten regelt, is daarom, juist na deze Hoge Raad-beschikking, dringend gewenst.

  • 2 Ontwikkeling in rechtspraak en literatuur sinds Janssen Pers

   In het Janssen Pers-arrest aanvaardde de Hoge Raad voor het eerst expliciet dat een besluit van een vennootschapsorgaan in beginsel voor herroeping vatbaar is. In de casus die aan dat arrest ten grondslag lag, ging het om een besluit tot uitgifte van aandelen. De akte van uitgifte was nog niet verleden op het moment dat het besluit tot uitgifte werd herroepen. De Hoge Raad bepaalde dat voor intrekking van een eerder besluit geen andere vereisten gelden dan voor besluiten van de algemene vergadering in het algemeen.5xR.o. 3.4 in het Janssen Pers-arrest. Dit oordeel van de Hoge Raad werd in de literatuur breed ondersteund. Aanvaard wordt dat bij misbruik van omstandigheden de corrigerende werking van de redelijkheid en billijkheid (art. 2:15 lid 1 sub b jo. art. 2:8 BW) aan een geldige herroeping in de weg kan staan.

   Aarzeling bestond echter over de mogelijkheid tot herroeping van een besluit tot ontbinding. Herroeping van een ontbindingsbesluit kan leiden tot onzekerheden over de geldigheid van in het kader van de vereffening verrichte rechtshandelingen en kan, zo is de kennelijk bestaande zorg, de positie schaden van crediteuren die gehandeld hebben in de veronderstelling dat de rechtspersoon zou ophouden te bestaan. De discussie in de literatuur richt zich dan ook op de waarborgen voor het rechtsverkeer die aan een geldige herroeping zouden moeten worden verbonden.

   2.1 HR 26 mei 2000, JOL 2000/313 en bespreking door Van Olffen; herroeping ontbinding kan niet

   De discussie in de literatuur kwam op gang na de bespreking in WPNR (2000) 64096xM. van Olffen, Intrekbaarheid ontbindingsbesluit, WPNR (2000) 6409, p. 491-492. door Van Olffen van de uitspraak van de Hoge Raad van 26 mei 2000.7xHR 26 mei 2000, zaak R99/182HR, JOL 2000/313 inzake X Machines B.V. De casus betrof een bv (hierna: X Machines B.V.), die het handelsregister verzocht om opnieuw te worden ingeschreven na intrekking van een ontbindingsbesluit. Het handelsregister, onder de toen geldende Handelsregisterwet nog lijdelijk, ging uiteindelijk wel over tot herinschrijving, maar wendde zich tot de kantonrechter om doorhaling van de herinschrijving te gelasten. Het handelsregister werd bij de kantonrechter en bij de rechtbank in hoger beroep in het gelijk gesteld. De rechter kwam echter in geen van de instanties toe aan de rechtsvraag over de geldigheid van een herroepingsbesluit bij ontbinding. X Machines B.V. nam namelijk, vermoedelijk gedreven door de stand van de literatuur op dat moment, de positie in dat het ontbindingsbesluit voorwaardelijk was geweest en dat de voorwaarde nog niet in vervulling was gegaan. Dit standpunt werd door de opvolgende rechters niet verenigbaar geacht met de feitelijke omstandigheden. Van Olffen verwijst in zijn bespreking van deze uitspraak naar de op dat moment bestaande heersende leer dat een ontbinding onherroepelijk is.

   2.2 Discussie WPNR 2001

   In 2001 vindt een kentering plaats in de literatuur. Van Schilfgaarde,8xP. van Schilfgaarde, Rechtsvragenrubriek ‘Herroeping ontbindingsbesluit’, WPNR (2001) 6435. Slagter,9xW.J. Slagter, Is een ontbindingsbesluit onherroepelijk?, WPNR (2001) 6450, een reactie op Van Olffen (zie noot 6). en De Kluiver10xH.J. de Kluiver, Naschrift bij de reactie van M.W. Galjaart, WPNR (2001) 6435. maken zich sterk voor de mogelijkheid om ontbindingsbesluiten te herroepen. Slagter en De Kluiver bestrijden allebei het bestaan van een heersende leer die zou inhouden dat een ontbindingsbesluit onherroepelijk zou zijn. De Kluiver maakt duidelijk dat ook een besluit tot herroeping van een ontbindingsbesluit vernietigbaar kan zijn wegens strijd met de redelijkheid en billijkheid op grond van art. 2:15 BW. Van Olffen sluit zich (alsnog) aan bij de conclusies van deze auteurs.11xM. van Olffen, To be or not to be. Enige beschouwingen rondom ontbinding van vennootschappen, in: S.C.J.J. Kortmann e.a. (red.), Onderneming en 10 jaar burgerlijk recht (Serie Onderneming en Recht, deel 24), Deventer: Kluwer 2002, p. 98.

   2.3 Nethe, WPNR 2004

   In 2004 verschijnt in WPNR12xM.Y. Nethe, Ontbindingsbesluit onherroepelijk?, WPNR (2004) 6602 en 6603, met bespreking van o.a. twee niet-gepubliceerde uitspraken van Rb. Breda (ktr.) 2 oktober 2002, zaak 229677 OV Verz 02-784 en Rb. Alphen aan den Rijn (ktr.) 16 mei 2002, zaak 228993/01.80818. een publicatie in twee delen, waarin M.Y. Nethe de eerder gevoerde discussie samenvat en waarin zij in 2002 gewezen lagere rechtspraak analyseert. Vervolgens formuleert Nethe de voorwaarden waaronder herroeping van een ontbindingsbesluit mogelijk zou moeten zijn. Zij constateert dat behoefte is aan meer flexibiliteit van het rechtspersonenrecht zonder afbreuk te doen aan derdenbescherming. Zij stelt voor, in het kader van de flex-bv-wetgevingsoperatie, aan art. 2:19 lid 2 BW toe te voegen dat de rechtbank de bevoegdheid krijgt om een verklaring van recht af te geven omtrent de geldigheid van het herroepingsbesluit en een onafhankelijke vereffenaar/onderzoeker aan te stellen om te onderzoeken of sprake is van misbruik van bevoegdheid (art. 3:13 lid 2 jo. art. 3:15 BW). Zij beschrijft als voorbeelden van te beschermen partijen de minderheidsaandeelhouder die rekent op een deel van het liquidatiesaldo en de crediteur die door de ontbinding heeft gerekend op integrale voldoening van zijn vordering. Beiden zouden door de herroeping van het besluit in een nadeliger positie kunnen worden gebracht. Naar het oordeel van Nethe zijn bij herroeping van het ontbindingsbesluit de rechten van derden zodanig in het geding ‘dat de herroeping van het ontbindingsbesluit niet tot de exclusieve bevoegdheid mag behoren van het orgaan dat het ontbindingsbesluit nam’. De door Nethe voorgestelde aanpassing van art. 2:19 BW is niet meegenomen in de flex-bv-wetgeving, die uiteindelijk in 2012 is ingevoerd.13xStb. 2012, 299.

   2.4 PMDC 2007

   De door Nethe in 2004 geformuleerde regels klinken door in de voorwaarden die daarna in 2007 door het Hof Den Haag in zijn beschikking inzake PMDC zijn geformuleerd.14xHof Den Haag 30 januari 2007, JOR 2007/66, RO 2007/36 (PMDC). Het Hof Den Haag stelt dat herroeping van een ontbindingsbesluit steeds rechterlijke tussenkomst verlangt, omdat het hof het gewenst acht ‘een rem te zetten op een lichtvaardig gebruik van het herroepingsinstrument’. De tussenkomst van de rechter is gericht op de bescherming van belangen van derden en biedt naar het oordeel van het Hof Den Haag praktische voordelen. Met deze praktische voordelen bedoelt het hof ten eerste dat de tussenkomst van de rechter voorkomt dat het handelsregister de belangen van derden dient te toetsen, en ten tweede dat gedupeerde derden zich niet zelf tot de rechter hoeven te wenden om de besluitvorming aan te tasten. Het Hof Den Haag verklaart de rechter bevoegd naar analogie van art. 2:19 lid 2 BW.

   Het Hof Den Haag merkt op dat herroeping alleen mogelijk is zolang de rechtspersoon nog niet heeft opgehouden te bestaan, en dat de herroeping niet tot gevolg zou moeten hebben dat met terugwerkende kracht alle gevolgen van de ontbinding ongedaan worden gemaakt (r.o. 4.11).
   Vervolgens toetst het Hof Den Haag summier of er bezwaren bestaan tegen de herroeping van de ontbinding in de betreffende casus, op basis van de ter zitting, waar de vereffenaar niet bij was opgeroepen, beschikbare gegevens. Een van de elementen die daarbij in acht worden genomen, is het korte tijdsbestek dat gelegen is tussen de ontbinding en de herroeping. Dit element wordt in de literatuur en rechtspraak nadien veelvuldig belicht als mogelijk geldigheidsvereiste voor de herroeping, maar uiteindelijk niet als zelfstandig criterium aanvaard.

   Het vereiste dat de rechtspersoon bestaat, spreekt voor zich: indien de rechtspersoon niet langer bestaat, is er ook geen vennootschapsorgaan meer dat voor de rechtspersoon geldige besluiten kan nemen. Er kan dan geen sprake zijn van een geldig herroepingsbesluit. De introductie door de rechter van (per saldo) een preventieve toets is een novum. In het rechtspersonenrecht bestaat geen equivalent van preventieve rechterlijke toetsing van rechtshandelingen zonder wettelijke grondslag en zonder initiatief van (benadeelde) betrokkenen. Zelfs bij de vereiste rechterlijke machtiging voor omzetting (art. 2:18 lid 4 en 5 BW) behoeft de rechter slechts rekening te houden met derden die zich zelf tot de rechter hebben gewend. De preventieve toets lijkt daarmee gericht op de bescherming tegen misbruik van het rechtspersonenrecht. Dit terwijl op het moment dat de PMDC-beschikking werd gewezen de verklaring van geen bezwaar als vorm van preventieve toetsing in het rechtspersonenrecht al enkele jaren was afgeschaft.

   2.5 Nethe, O&F 2011; herroeping en de verdwijntruc

   Waar het Hof Den Haag in de PMDC-beschikking op doelt met ‘het lichtvaardig gebruik van het herroepingsinstrument’, waarop een rem moet worden gezet, wordt niet helemaal duidelijk. Uit een publicatie van Nethe uit 201115xM.Y. Nethe, Herroeping ontbindingsbesluit van een rechtspersoon, O&F (19) 2011, afl. 1. is af te leiden dat wij dit moeten begrijpen als beperking van de mogelijkheid een ‘verdwijntruc’ toe te passen. Rechtspersonen zouden, om aan crediteuren te ontkomen, een turboliquidatie16xArt. 2:19 lid 4 BW. kunnen toepassen, om vervolgens, zodra het gevaar geweken is, te herrijzen met behulp van een herroepingsbesluit.

   Deze zorg over de ontbinding als verdwijntruc is opvallend. Het maakt duidelijk dat de echte zorg over het gebruik van het herroepingsinstrument niet zozeer is gelegen in het herroepingsbesluit als zodanig, maar eerder in de toepassing van ontbinding als instrument om aan crediteuren te ontkomen. De zorg is kennelijk dat als een ontbindingsbesluit niet langer als onherroepelijk wordt beschouwd, het gewicht aan een besluit tot ontbinding komt te ontvallen, waardoor het een te makkelijk in te zetten instrument zou worden.

   2.6 Frontier 2011

   In de daaropvolgende publicaties en rechtspraak krijgt de bescherming van de door de herroeping gedupeerde derden een steeds zwaarder accent. Nog in 2011 schrijft Nethe17xZie noot 15. een overzichtsartikel, waarin zij een samenvatting geeft van de na PMDC gegeven beschikkingen inzake herroeping van ontbindingsbesluiten, en waarin zij samenvattend concludeert:

   ‘Voldoende is dat de verzoeker aannemelijk [cursivering IG] maakt dat het herroepingsbesluit binnen een kort tijdsbestek en geldig is genomen, dat de vereffening van de baten (althans de afwikkeling van één of meer rechtsbetrekkingen van de rechtspersoon) nog niet is voltooid en dat de belangen van derden als gevolg van het nemen van het herroepingsbesluit niet (zullen) worden geschaad.’18xNethe had zelf in haar WPNR-publicaties uit 2004 bepleit dat de verzoekende rechtspersoon zelf zou moeten bewijzen dat geen sprake is van benadeling van derden, en dat zo nodig aan derden garanties zouden moeten worden verstrekt. De rechtspraak tot 2011 gaat blijkens de betreffende overzichtspublicatie minder ver.

   Op 23 augustus 2011 gaat het Hof Den Haag in de Frontier-zaak19xHof Den Haag 16 november 2011, JOR 2011/327 (Frontier). een stap verder: het beslist dat in beginsel in het geding dienen te worden gebracht:

   1. het ontbindingsbesluit;

   2. een uiteenzetting van hetgeen sinds de ontbinding is geschied;

   3. het herroepingsbesluit;

   4. een gedetailleerde beantwoording, bij voorkeur door een registeraccountant, van de vraag welke derden er zijn en of dezen als gevolg van het herroepingsbesluit nadeel (kunnen) ondervinden, en of, en zo ja, in welke mate is verzekerd dat dit nadeel zal worden gecompenseerd;

   5. de zienswijzen van eventuele derden (aanbeveling).

   De onder d bedoelde bewijsstukken en de voorkeur voor het betrekken van een registeraccountant brengen een verschuiving teweeg van ‘aannemelijk maken’ in de richting van ‘bewijzen’ en leggen bovendien de verplichting op te verzekeren dat eventuele nadelen zullen worden gecompenseerd.

   Met de definitie van de te overleggen documentatie maakt het Hof Den Haag duidelijk dat de rechter zich een oordeel zal moeten vormen over concrete benadeling van concreet aan te wijzen derden, alvorens tot toewijzing van het verzoek over te gaan. Het gaat niet zozeer om bescherming tegen misbruik van het rechtspersonenrecht, maar om bescherming van te benadelen partijen. De toets die de rechter daarmee moet aanhouden, wordt daardoor ingewikkelder. Immers, voor de vraag of sprake is van te benadelen partijen, is de rechter in de gekozen inrichting van de verzoekschriftprocedure volledig afhankelijk van de informatie die de verzoeker aan de rechter ter beschikking stelt. De termijn tussen ontbindingsbesluit en herroeping wordt door Hof Den Haag niet als criterium voor toewijzing genoemd.

   2.7 Rifgat 2014

   Pas eind 2014 komt de Hoge Raad aan het woord over de vraag of herroeping van een ontbindingsbesluit mogelijk is. De aanleiding is de casus inzake de ontbinding van de Scheepvaartonderneming Rifgat B.V. (hierna: Rifgat). De zaak redt het tot de Hoge Raad omdat in dit geval Rifgat, als ontbonden vennootschap, haar (gewezen?) debiteuren ziet opkomen tegen het herroepingsbesluit. Rifgat was voor haar ontbinding aandeelhouder in en crediteur van een Servische vennootschap (Rodenstaal Balkan d.o.o., hierna: Rodenstaal). De aandeelhoudersvergadering van Rifgat besluit op 9 februari 2012, ruim twee jaar na de uitschrijving uit het handelsregister, tot herroeping van het ontbindingsbesluit. In de tussentijd heeft de Nederlandse vennootschap Gebr. De Jonge B.V. (hierna: Gebr. De Jonge) een meerderheidsbelang verworven in Rodenstaal en kennelijk aanzienlijke investeringen in deze vennootschap gedaan. Rodenstaal en Gebr. De Jonge maken bezwaar tegen het herroepingsbesluit. Kort gezegd komt hun vordering erop neer dat zij sinds de uitschrijving van Rifgat erop hebben vertrouwd dat Rifgat geen aandeelhouder meer was en niets meer te vorderen had van Rodenstaal. Zij meenden dat Rifgat afstand had gedaan van haar vorderingsrecht en aandelen.

   Rechtbank en hof inzake Rifgat

   De rechtbank verleent aan Rifgat een verklaring voor recht dat het ontbindingsbesluit geldig is herroepen. Rodenstaal en Gebr. De Jonge gaan in hoger beroep. Het Hof Arnhem-Leeuwarden20xHof Arnhem-Leeuwarden 19 juli 2013, ECLI:NL:GHARL:2013:5321, JOR 2014/31. verwerpt het beroep. Het hof oordeelt dat niet aannemelijk is gemaakt dat Rifgat afstand zou hebben gedaan van haar aandelen en vorderingsrecht en dat de herroeping als zodanig niet de positie van Rodenstaal en Gebr. De Jonge aantast.

   A-G inzake Rifgat

   Rodenstaal en Gebr. De Jonge gaan in cassatie. A-G Timmerman21xConclusie A-G Timmerman 8 augustus 2014, ECLI:NL:PHR:2014:2332. bespreekt de ontwikkelingen in rechtspraak en literatuur. De A-G concludeert tot vernietiging van de beschikking van het Hof Arnhem-Leeuwarden. Hij meent dat de in de rechtspraak geformuleerde waarborgen onvoldoende streng zijn. De A-G vreest misbruik van de ontbindingsregeling indien herroeping van het ontbindingsbesluit te makkelijk wordt toegestaan. Hij bepleit, zolang een wettelijke regeling ontbreekt, dat de verzoekende vennootschap dient te bewijzen:22xConclusie A-G Timmerman, par. 4.11.

   1. dat zowel de ontbinding als de herroeping van de ontbinding heeft plaatsgevonden om legitieme redenen;

   2. dat zowel de ontbinding als de herroeping van de ontbinding de facto en de jure niet leidt, en ook niet heeft geleid, tot nadeel voor derden; en

   3. dat de vennootschap een substantieel belang heeft bij herroeping van het ontbindingsbesluit.

   Het hof heeft naar het oordeel van de A-G onvoldoende getoetst aan deze normen. De door de A-G gehanteerde criteria sluiten aan bij de door de A-G gewenste bestrijding van misbruik van de ontbinding, aangenomen dat hij daarmee doelt op misbruik door de gevreesde verdwijntruc.

   Hoge Raad inzake Rifgat

   De Hoge Raad23xZie noot 3. volgt de A-G in de conclusie dat de beschikking van het hof vernietigd dient te worden, maar definieert de voorwaarden voor het verzoek tot gerechtelijke erkenning van de herroeping van een ontbindingsbesluit enigszins anders. De Hoge Raad oordeelt op basis van het Janssen Pers-arrest dat ‘herroeping van een ontbindingsbesluit in geen geval toelaatbaar [is] indien zij niet is omgeven met de nodige waarborgen voor de bescherming van de rechten en belangen van derden. Bovendien mag geen afbreuk worden gedaan aan de rechtszekerheid.’24xR.o. 5.2.4. De Hoge Raad overweegt expliciet dat herroeping niet is toegestaan indien derden daarvan nadeel ondervinden, tenzij de vennootschap compensatie, garanties of andere zekerheden biedt. De Hoge Raad verwijst naar de primaire taak van de wetgever,25xUit de rechtsoverwegingen van de Hoge Raad is ergernis af te leiden over het achterblijven van initiatief bij de wetgever op dit punt. maar kiest ervoor om bij gebreke van wetgeving (of wetgevingsinitiatieven) zelf invulling te geven aan de normstelling. De Hoge Raad beperkt zich in zijn oordeel tot de herroeping van een ontbindingsbesluit van een bv, zonder te refereren aan andere Nederlandse rechtspersonen.26xGezien mijn kritische oordeel over het nut en de effectiviteit van de door de Hoge Raad gestelde voorwaarden, bepleit ik expliciet niet dat dezelfde regels ook voor andere rechtsvormen zouden moeten gelden. Wel kan naar mijn oordeel worden geconcludeerd dat herroeping van ontbindingsbesluiten voor alle rechtspersonen toegestaan is. De wijze waarop en de voorwaarden waaronder staan echter niet vast.

   De door de Hoge Raad geformuleerde voorwaarden27xPar. 5.3.1-5.3.9. laten zich als volgt samenvatten:

   1. De bv mag niet opgehouden zijn te bestaan met toepassing van art. 2:19 lid 4 of 6 BW.

   2. Er moet sprake zijn van een geldig genomen herroepingsbesluit.

   3. Derden mogen geen nadeel ondervinden; eventueel nadeel voor derden moet door de bv worden gecompenseerd (al dan niet door garanties of zekerheden).

   4. Het herroepingsbesluit wordt pas van kracht na inschrijving door de griffier van een in kracht van gewijsde gegane rechterlijke uitspraak.

   Om de rechter in de gelegenheid te stellen het verzoek tot goedkeuring van de herroeping te beoordelen, dient de bv ‘in ieder geval’ de volgende informatie te verschaffen:

   1. de reden voor de herroeping en het belang van de bv bij de herroeping;

   2. overlegging van zowel het ontbindingsbesluit als het herroepingsbesluit;

   3. een beschrijving van hetgeen in de tussenliggende periode met betrekking tot de bv is geschied;

   4. de opgave van de vermogenstoestand van de bv op zowel de datum van de ontbinding als die van de herroeping, alsmede de ontwikkelingen in haar vermogenstoestand in de tussenliggende periode;

   5. een verklaring van een accountant die een zodanig inzicht geeft, dat een verantwoord oordeel kan worden gevormd omtrent de vermogenstoestand als bedoeld onder 4;

   6. andere relevante financiële informatie, zoals jaarrekeningen en andere (financiële) gegevens van de vennootschap;

   7. opgave op welke wijze rekening is gehouden met de belangen van derden;

   8. met welke derden rekening moet worden gehouden;

   9. in hoeverre na de ontbinding vereffeningshandelingen zijn verricht.

   Het korte tijdsbestek tussen ontbinding en herroeping, zoals dat eerder als vereiste is gedestilleerd uit de feitelijke toets van het Hof Den Haag in de PMDC-beschikking, wordt door A-G en Hoge Raad niet als vereiste beschouwd. Het feit dat Rifgat gedurende een lange periode was uitgeschreven uit het handelsregister op basis van art. 2:19 lid 4 BW is in geen van de instanties van de procedure als argument beschouwd om aan te nemen dat de vennootschap niet meer bestond en alleen al om die reden niet-ontvankelijk kon zijn. Het enkele bestaan van een actief was voldoende om het voortbestaan van Rifgat als bv in liquidatie, ondanks de andersluidende inschrijving bij het handelsregister, aan te nemen.

   Opvallend is dat de Hoge Raad in de gestelde voorwaarden niet alleen een zwaar accent legt op de verantwoording door de vereffenaar van de sinds de ontbinding uitgevoerde vereffeningshandelingen, maar daarover zelfs een accountantsverklaring verlangt. De betrokkenheid van een (register)accountant is weliswaar eerder genoemd in de Frontier-beschikking, maar slechts als een voorkeur, en niet gericht op de verantwoording. De betrokkenheid van de accountant werd in de Frontier-beschikking juist genoemd bij de toetsing van eventuele benadeling van derden.

   De Hoge Raad verlangt, anders dan de A-G, niet dat de verzoeker bewijst dat geen benadeling van derden plaatsvindt, ondanks het belang dat de Hoge Raad juist aan dit criterium hecht. Waarom de Hoge Raad zich beperkt tot de herroeping van een ontbindingsbesluit van een bv licht hij niet toe. In de door de Hoge Raad geformuleerde voorwaarden en te overleggen informatie en documentatie is de relatie met het te bestrijden misbruik door toepassing van een verdwijntruc minder duidelijk te herkennen dan in de conclusie van de A-G. Ook lijkt niet de zorg over misbruik van het rechtspersonenrecht de belangrijkste drijfveer. De Hoge Raad lijkt zich met de geformuleerde voorwaarden en vereisten eerder te richten op gerechtelijke controle rondom de (concrete) positie van derden.

   2.8 Samengevat

   Het historisch overzicht toont hoe in een periode van vijftien jaar de voorwaarden voor het toestaan van de herroeping van een ontbindingsbesluit zijn ontwikkeld van een vage notie dat nagedacht moet worden over het voorkomen van misbruik tot een lange lijst aan voorwaarden ter bescherming van de positie van derden. De formulering van de voorwaarden maakt echter een wat zwalkende beweging, die te wijten lijkt aan de onduidelijkheid over welke bescherming van het rechtsverkeer met de gerechtelijke toetsing nu eigenlijk is beoogd. Gaat het om het voorkomen van verdwijntrucs (in de sfeer van misbruik van bevoegdheid), van misbruik van rechtspersonenrecht in het algemeen (preventieve toetsing), of om toetsing in het belang van concreet aan te wijzen derden? De Hoge Raad lijkt te kiezen voor de laatste vorm van bescherming, maar lijkt daarmee vast te lopen in de uitvoering van de toetsing. De te verstrekken informatie, zoals balansposities en vereffeningshandelingen, is algemeen van aard. De positie van de te beschermen derden zal daar in veel gevallen niet uit blijken. De vraag is dan ook of de rechter zijn oordeel over de geoorloofdheid van de herroeping daadwerkelijk op die informatie zal kunnen baseren. Dat dit eigenlijk niet kan, toont zich direct bij de toepassing van de criteria op de Rifgat-casus zelf.

  • 3 Toepassing van de criteria op de Rifgat-casus

   3.1 Inleiding

   De Hoge Raad heeft het geding inzake Rifgat terugverwezen naar het Hof Den Bosch. Het Hof Den Bosch zal de door de Hoge Raad geformuleerde voorwaarden en vereisten moeten gaan toepassen. Op het moment van het schrijven van dit stuk is nog niet bekend wanneer de zaak bij het hof behandeld zal gaan worden, en ook niet welke informatie bij het Hof Den Bosch zal worden aangeleverd. Baseren wij ons echter op de als onderdeel van de jurisprudentie gepubliceerde feiten, dan toont zich dat de geformuleerde voorwaarden en vereisten het Hof Den Bosch in dit geval weinig zullen helpen bij de vorming van een juist oordeel over de geoorloofdheid van de herroeping.

   Rifgat was ten tijde van haar ontbinding houder van 1% van de aandelen in Rodenstaal en had een vordering van € 675.000 op die vennootschap, verzekerd met een hypotheekrecht. In het ontbindingsbesluit van Rifgat van 21 december 2009 is opgenomen dat alle activa en passiva van Rifgat worden overgedragen aan de enig aandeelhouder Kladovo Beheer B.V.28xIn de verschillende gepubliceerde uitspraken wordt de begunstigde van het liquidatiesaldo verschillend geduid. Niet duidelijk is of dit Kladovo Beheer B.V. zelf was of haar aandeelhouder en bestuurder, dhr. Feenstra in persoon. Voor het betoog in deze publicatie is dit verder niet van belang. Ik houd het verder op Kladovo Beheer als begunstigde. Het aandeelhoudersbesluit vermeldt vervolgens dat de vennootschap per 21 december 2009 geen bekende baten meer heeft en direct ophoudt te bestaan, zoals bedoeld in art. 2:19 lid 4 BW.29xAantekening verdient dat de bedoelde uitkering van het volledige saldo, anders dan als uitkering bij voorbaat, destijds niet wettelijk toegestaan was omdat de vennootschap een gebonden vermogen ter grootte van ten minste € 18.000 als minimumkapitaal diende aan te houden. Rifgat is per 21 december 2009 uitgeschreven uit het handelsregister, maar de overdracht van de activa en passiva is niet tot stand gebracht.

   Het ontbindingsbesluit wordt op 9 februari 2012 herroepen bij besluit van de aandeelhoudersvergadering. Uit het feitencomplex is af te leiden dat de herroeping van de ontbinding maar één doel heeft: het alsnog geldig tot stand brengen van de vereffening van het vermogen omdat een ontbonden rechtspersoon in Servië kennelijk niet erkend wordt als bestaande entiteit. Dit anders dan in Nederland, waar kan worden aangenomen dat zij als vennootschap in liquidatie alsnog herinschrijving had kunnen vorderen. Immers, nu geen geldige overdracht van de activa had plaatsgehad, was Rifgat ten onrechte uitgeschreven uit het handelsregister. De reden voor herroeping van het ontbindingsbesluit is dus gelegen in beperkingen in de erkenning van een regel van het Nederlandse rechtspersonenrecht, en niet in de behoefte de onderneming als zodanig voort te zetten.

   De Rifgat-casus onderscheidt zich van eerdere jurisprudentie doordat zich hier daadwerkelijk derde-belanghebbenden hebben gemeld, namelijk Rodenstaal en Gebr. De Jonge, die menen dat zij door de herroeping in hun belangen zijn geschaad. In eerder aan de rechter voorgelegde casus betrof het vooral geschillen met de Kamer van Koophandel over de al dan niet toegestane herinschrijving als zodanig. De Rifgat-casus is om die reden bij uitstek de casus om de toepasbaarheid van de geformuleerde voorwaarden te toetsen aan het doel van de bescherming van door de herroeping getroffen derden.

   3.2 Geldigheid besluiten

   Dat Rifgat nog bestaat en dat de besluiten tot ontbinding en herroeping volgens de voorwaarden geldig zijn genomen, is in de procedure niet betwist. Over de geldige redenen voor de herroeping bestaat evenmin twijfel.

   3.3 Financiële gegevens

   De te verstrekken informatie over de vermogenstoestand en de verrichte vereffeningshandelingen levert in deze procedure weinig op. Immers, omdat de ontbinding was bedoeld als turboliquidatie, is het niet aannemelijk dat sinds de datum van ontbinding (21 december 2009) nog vereffeningshandelingen zijn verricht. Aannemelijk is dan ook dat de door Rifgat aan te leveren balansposten per de datum van herroeping niet zullen afwijken van de balansposten per de datum van ontbinding.
   Wel zal Rifgat een accountantsverklaring moeten overleggen over de balanspositie, zowel per ontbindingsdatum als per datum van het herroepingsbesluit. Dit leidt tot extra administratieve lasten. De vraag is ook of Rifgat in staat zal zijn een accountantsverklaring te overleggen ten aanzien van financiële gegevens van (inmiddels) zes jaar oud. Het is niet wettelijk verplicht een accountant in te schakelen bij een voornemen om tot ontbinding van een rechtspersoon over te gaan. Noch is het wettelijk vereist om een accountant te betrekken bij de vereffening en de rekening en verantwoording. Voor de weging van het feitencomplex en de toetsing van de aanvaardbaarheid van de herroeping voegt de overlegging van de balans en accountantsverklaring weinig toe.

   3.4 De benadelingsvraag

   Het probleem bij de toepassing van de voorwaarden is het vereiste onder c, namelijk dat geen sprake mag zijn van benadeling van derden, tenzij deze gecompenseerd worden, of zekerheidstelling of een garantie ontvangen. In dit geval stellen immers twee partijen, een voormalig debiteur en een verstrekker van eigen vermogen aan de betreffende debiteur, dat zij door de herroeping benadeeld worden. De gestelde benadeling is gebaseerd op de verwachting van Rodenstaal en Gebr. De Jonge dat Rodenstaal als debiteur door de ontbinding zelf bevoordeeld was. Immers, Rodenstaal heeft, volgens haar verklaringen in de procedure, aangenomen dat zij de ontbinding mocht begrijpen als een afstand van de vordering. Rodenstaal en Gebr. De Jonge worden zo bezien inderdaad benadeeld door het toestaan van de herroeping.

   Wordt de herroeping niet gehonoreerd, dan kan Rifgat haar vordering niet geldend maken. Hof Arnhem-Leeuwarden heeft in zijn beschikking de stelling van Rodenstaal c.s., dat sprake was geweest van afstand van recht, niet aanvaard. De overwegingen van het Hof Arnhem-Leeuwarden daarbij zijn begrijpelijk, vanuit Nederlands perspectief bezien. Zie ik het goed, dan ligt het oordeel over de vraag of daadwerkelijk sprake is van afstand van recht bij de Servische rechter. Indien herroeping niet wordt toegestaan, kan Rifgat bij de Servische rechter haar rechtspositie als aandeelhouder en crediteur niet verdedigen. De herroeping is immers (blijkbaar) vereist om in Servië als rechtspersoon en procespartij erkend te worden. Een belangenafweging door de rechter lijkt daarom meer op haar plaats dan de enkele (geïsoleerde) toets of sprake is van benadeling van derden.

   3.5 Uitgestelde werking

   Ook het effect van de uitgestelde werking tot na het moment van in kracht van gewijsde gaan van de rechterlijke uitspraak wordt in deze zaak duidelijk. Het herroepingsbesluit is genomen op 9 februari 2012, maar op dit moment, in het voorjaar van 2015, is nog steeds onzeker of het van kracht zal worden. Niet uitgesloten is dat intussen in Servië verjaringstermijnen zijn verstreken, waardoor, mocht het alsnog in Servië tot een procedure komen, de vorderingen niet meer kunnen worden toegewezen.

   Dat de uitkomst van de toepassing van de criteria niet leidt tot een bevredigende uitkomst, is geen toeval. Criteria en doelstelling sluiten niet op elkaar aan. Bovendien is de vraag of de doelstelling wel zuiver (genoeg) en terecht is geformuleerd.

  • 4 Derdenbescherming bij herroeping van een ontbindingsbesluit

   Wat maakt de herroeping van een ontbindingsbesluit nu zo bijzonder dat daar, anders dan bij welk vennootschapsrechtelijk besluit ook, een toetsing vooraf dient plaats te hebben door de rechter? De onderliggende zorg in de literatuur en jurisprudentie lijkt te zijn dat het rechtsverkeer er niet bij gebaat is als rechtspersonen uit het niets kunnen herrijzen. Het Nederlandse rechtspersonenrecht vormt een gebalanceerd wettelijk systeem met een gesloten stelsel van rechtspersonen en duidelijke regelingen met betrekking tot ontstaan en beëindiging van rechtspersonen. Het met een enkel besluit laten herleven van een rechtspersoon die was opgehouden te bestaan, lijkt dogmatisch moeilijk in die structuur in te passen. De vraag is echter of de zorg over die dogmatische inpassing wel terecht is. De zorg komt in de literatuur en jurisprudentie als beschreven in paragraaf 2 tot uiting als vrees voor het rechtsverkeer als gevolg van (1) de verdwijntruc, (2) misbruik van rechtspersonenrecht en (3) benadeling van derden.

   4.1 De verdwijntruc

   De zorg om de verdwijntruc heeft als presumptie dat binnen het bestaande wettelijke kader rechtspersonen niet kunnen herleven zonder waarborgen voor derden. Kijkt men echter naar de ontwikkelingen in de literatuur en jurisprudentie, dan is deze presumptie niet juist. Niet alleen kan na een beoogde turboliquidatie om herinschrijving worden verzocht indien baten over het hoofd zijn gezien, ook is in de praktijk het aannemelijk maken van het bestaan van een bate of een gerechtigde tot het saldo voldoende voor toewijzing van een heropeningsverzoek. Een rechtspersoon kan zelfs na een turboliquidatie nog failliet worden verklaard.30xZie o.m. Rb. Rotterdam 20 november 2013, ECLI:NL:RBROT:2013:10377, Rb. Midden-Nederland 24 september 2014, ECLI:NL:RBMNE:2014:4312 en P.H.N. Quist, Het T-woord: enkele kanttekeningen bij ontbinding zonder vereffening, TOP 2014, afl. 2, p. 35-41; S. Renssen, Het faillissement van de turbogeliquideerde BV: een vreemde eend in de bijt, TvOB 2013, afl. 4 en HR 2 oktober 1998, NJ 1999/194 m.nt. P. van Schilfgaarde, r.o. 3.4.2. Ook bij ongedaanmaking van een ontbinding door de rechter lijkt de rechter geen bijzondere maatstaf ter bescherming van rechten van derden toe te passen, zie de OK-beschikking inzake Willem III Meubilering Beheer31xHof Amsterdam (OK) 10 augustus 2004, JOR 2004/194 m.nt. A.F.J.A. Leijten. en het Hof Arnhem-Leeuwarden inzake Vereniging Martijn.32xHof Arnhem-Leeuwarden 2 april 2013, JOR 2013/134 m.nt. C.D.J. Bulten. De ontbinding en uitschrijving betekenen binnen het bestaande wettelijke kader geen definitief einde van de rechtspersoon.

   4.2 Misbruik van rechtspersonenrecht

   De zorg in de literatuur over misbruik van het rechtspersonenrecht moet worden bezien in historische context. Van belang is daarbij dat de belangrijkste aarzelingen voortkomen uit de literatuur en jurisprudentie over de bv in de periode dat de totstandkoming van een bv naast de oprichtingsakte, niet alleen een minimumkapitaal, maar ook een verklaring van geen bezwaar vereiste. Het laten herleven van een rechtspersoon zonder toepassing van de voor oprichting geldende controlevoorschriften was in die periode moeilijker dogmatisch in te passen dan nu.

   4.3 Benadeling van derden

   Het is niet verwonderlijk dat de Rifgat-casus de eerste casus is waar belanghebbenden tegen de herroeping opkwamen. Een ontbinding heeft gevolgen voor de crediteuren. Zij worden geconfronteerd met een rechtspersoon die zijn activiteiten beëindigt en waarvan de verdiencapaciteit is of wordt gestaakt. Vandaar ook dat in Boek 2 BW, maar ook in andere rechtsstelsels, de derdenbescherming bij herstructureringen is gericht op bescherming van crediteuren. Het risico van de benadeling van crediteuren zal echter niet zozeer uit de (vennootschapsrechtelijke) herstructurering zelf voortvloeien, maar uit de overdracht of het staken van de onderneming. Vandaar ook dat het verzetrecht van crediteuren bij ontbinding slechts geldt aan het einde van de vereffening en niet aan het begin, met betrekking tot het nemen van het ontbindingsbesluit als zodanig. Crediteuren worden evenmin benadeeld als een genomen ontbindingsbesluit wordt herroepen. Hun positie verandert niet door de herroeping van het ontbindingsbesluit als zodanig. Debiteuren behoeven geen bescherming, betaling aan een rechtspersoon kan ook na ontbinding geschieden.

   De vraag is welke anderen door het rechtspersonenrecht beschermd dienen te worden tegen herroeping van een ontbindingsbesluit. Derden die niet in een directe relatie met de ontbonden rechtspersoon staan, behoeven niet door het rechtspersonenrecht beschermd te worden tegen wijzigingen in de rechtstoestand van de rechtspersoon.33xNiet iedereen die een belang bij vernietiging van het besluit heeft, kan een vordering daartoe instellen: de belanghebbende dient een bij de organisatie van de vennootschap betrokkene te zijn op wie de normstelling van art. 2:8 BW van toepassing is: Hof Amsterdam 21 januari 2014, ECLI:NL:GHAMS:2014:91, JIN 2014/216 m.nt. R.A. Wolf (RBOC Fort Markenbinnen). De minderheidsaandeelhouder die meent dat het herroepingsbesluit misbruik van recht door de meerderheidsaandeelhouder oplevert wegens het onverwacht uitblijven van een liquidatie-uitkering, kan een vordering tot vernietiging ex art. 2:15 jo. art. 2:8 BW instellen. In geval van misbruik van bevoegdheid en schade jegens derden kan sprake zijn van aansprakelijkheid van de aandeelhouders op basis van onrechtmatige daad (art. 6:162 BW).

   4.4 Welke bescherming is dan wel vereist?

   Is er dan helemaal geen bijzondere bescherming tegen misbruik van herroeping van ontbindingsbesluiten nodig? Ik meen van niet. Vergelijken wij de herroeping van het ontbindingsbesluit enerzijds met een heropening van een rechtspersoon anderzijds, dan is het verschil niet zodanig groot, dat voor herroeping van het ontbindingsbesluit in extra bescherming van derden moet worden voorzien.
   Een herroepingsbesluit kan alleen worden genomen indien het orgaan van de rechtspersoon waaraan de bevoegdheid toekomt nog bestaat. Dit is niet het geval bij een rechtspersoon die volledig is opgehouden te bestaan. Heropening is vereist indien de rechtspersoon wel is opgehouden te bestaan en er dus geen organen meer zijn die een besluit kunnen nemen. Ook is heropening aan de orde als de ontbinding is ingetreden door een andere oorzaak dan een ontbindingsbesluit. De rechterlijke tussenkomst bij heropening is dan ook niet gericht op bescherming van derden, maar vereist om de rechtspersoon geldig te laten herleven bij het ontbreken van een andere mogelijkheid.

   Na heropening of herinschrijving van een ontbonden rechtspersoon bestaat de betreffende rechtspersoon slechts voort als rechtspersoon ‘in liquidatie’ en voor zover voor de afwikkeling van zijn vermogen vereist is (art. 2:19 lid 5 BW). Dit wordt beschouwd als een wettelijke beperking van het statutaire doel. Na herroeping van het ontbindingsbesluit zal de rechtspersoon hebben te gelden als een entiteit die volwaardig, net als elke andere bestaande rechtspersoon, zal kunnen deelnemen in het rechtsverkeer. De belangrijkste betekenis van de herroeping van een ontbindingsbesluit is dan ook dat deze leidt tot een opheffing van deze beperking in het doel van de rechtspersoon en het dienovereenkomstig verval van de aanduiding ‘in liquidatie’ uit de naam van de rechtspersoon. De wijziging van het doel van een rechtspersoon is in ons rechtspersonenrecht onderdeel van de statuten, over de wijziging waarvan het betrokken orgaan van de rechtspersoon in beginsel zelfstandig, zonder tussenkomst van de rechter, mag beslissen.34xBehoudens eventueel bij stichtingen, zie o.a. P.H.N. Quist, Weerloos wezen. Over doelwijziging van de stichting, WPNR (2008) 6773.

  • 5 conclusie

   In de literatuur en rechtspraak is meermaals de oproep gedaan aan de wetgever om voorwaarden te bepalen voor herroeping van ontbindingsbesluiten. De wetgever heeft aan deze oproep nog geen gehoor gegeven. De Hoge Raad heeft, bij gebreke van wetgeving, besloten zelf de kaders te stellen. De gestelde kaders sluiten aan bij de ontwikkelingen in de literatuur en rechtspraak over de afgelopen jaren, waarin de voorwaarden en verplichtingen steeds verder zijn aangescherpt. Het resultaat daarvan is een uitgebreide set van voorschriften, geschreven voor alleen de herroeping van ontbindingsbesluiten van een bv, waarvan doel en werkzaamheid niet overtuigend zijn. Dit wordt mede veroorzaakt door andere ontwikkelingen in het rechtspersonenrecht, waardoor de oorspronkelijke zorgen over herroeping van een ontbindingsbesluit niet langer terecht zijn. Er is geen reden om onderscheid te maken tussen herroeping van ontbindingsbesluiten en andere soorten besluiten of om voor verschillende rechtspersonen verschillende voorwaarden te stellen. Het herroepingsbesluit bij ontbinding lijkt een ingrijpend besluit, maar is in essentie niet veel anders dan het wijzigen van het doel van de rechtspersoon. Het verlangen van voorafgaande rechterlijke toetsing biedt geen voordelen en leidt niet tot effectieve bescherming van derden. Het past ook niet in de bestaande tendens van beperking van administratieve lasten en deregulering om de rechterlijke macht te belasten met een preventieve toetsingstaak in het rechtspersonenrecht.

   Nu echter de rechtspraak gekomen is tot voorwaarden die onnodig complicerend zijn, en waarvan bovendien onduidelijk is of deze ook voor andere rechtspersonen dan de bv gelden, is het wenselijk dat de wetgever een eenvoudige wettelijke voorziening treft die de discussie voor alle rechtspersonen beëindigt. De wettelijke bepaling behoeft voor herroeping van besluiten tot ontbinding geen andere regels te stellen dan voor herroeping van andere besluiten.

  Noten

  • 1 Zie voor een overzicht van rechtspraak en literatuur voetnoten 7, 9 en 10 in de (separaat gepubliceerde) conclusie van A-G Timmerman inzake Rifgat d.d. 8 augustus 2014, ECLI:NL:PHR:2014:2332.

  • 2 HR 10 maart 1995, ECLI:NL:HR:1995:ZC1657, NJ 1995/595 (Janssen Pers).

  • 3 HR 19 december 2014, ECLI:NL:HR:2014:3677, JOR 2015/33 m.nt. C.J. Scholten (Rifgat BV).

  • 4 K. van der Graaf, Herroeping van ontbindingsbesluiten in beginsel mogelijk, V&O 2015, p. 16-19 en M.J. Kroeze in zowel zijn annotatie van de Rifgat-beschikking in Ondernemingsrecht 2015/10 als Asser/Maeijer & Kroeze 2-I* 2015/381.

  • 5 R.o. 3.4 in het Janssen Pers-arrest.

  • 6 M. van Olffen, Intrekbaarheid ontbindingsbesluit, WPNR (2000) 6409, p. 491-492.

  • 7 HR 26 mei 2000, zaak R99/182HR, JOL 2000/313 inzake X Machines B.V.

  • 8 P. van Schilfgaarde, Rechtsvragenrubriek ‘Herroeping ontbindingsbesluit’, WPNR (2001) 6435.

  • 9 W.J. Slagter, Is een ontbindingsbesluit onherroepelijk?, WPNR (2001) 6450, een reactie op Van Olffen (zie noot 6).

  • 10 H.J. de Kluiver, Naschrift bij de reactie van M.W. Galjaart, WPNR (2001) 6435.

  • 11 M. van Olffen, To be or not to be. Enige beschouwingen rondom ontbinding van vennootschappen, in: S.C.J.J. Kortmann e.a. (red.), Onderneming en 10 jaar burgerlijk recht (Serie Onderneming en Recht, deel 24), Deventer: Kluwer 2002, p. 98.

  • 12 M.Y. Nethe, Ontbindingsbesluit onherroepelijk?, WPNR (2004) 6602 en 6603, met bespreking van o.a. twee niet-gepubliceerde uitspraken van Rb. Breda (ktr.) 2 oktober 2002, zaak 229677 OV Verz 02-784 en Rb. Alphen aan den Rijn (ktr.) 16 mei 2002, zaak 228993/01.80818.

  • 13 Stb. 2012, 299.

  • 14 Hof Den Haag 30 januari 2007, JOR 2007/66, RO 2007/36 (PMDC).

  • 15 M.Y. Nethe, Herroeping ontbindingsbesluit van een rechtspersoon, O&F (19) 2011, afl. 1.

  • 16 Art. 2:19 lid 4 BW.

  • 17 Zie noot 15.

  • 18 Nethe had zelf in haar WPNR-publicaties uit 2004 bepleit dat de verzoekende rechtspersoon zelf zou moeten bewijzen dat geen sprake is van benadeling van derden, en dat zo nodig aan derden garanties zouden moeten worden verstrekt. De rechtspraak tot 2011 gaat blijkens de betreffende overzichtspublicatie minder ver.

  • 19 Hof Den Haag 16 november 2011, JOR 2011/327 (Frontier).

  • 20 Hof Arnhem-Leeuwarden 19 juli 2013, ECLI:NL:GHARL:2013:5321, JOR 2014/31.

  • 21 Conclusie A-G Timmerman 8 augustus 2014, ECLI:NL:PHR:2014:2332.

  • 22 Conclusie A-G Timmerman, par. 4.11.

  • 23 Zie noot 3.

  • 24 R.o. 5.2.4.

  • 25 Uit de rechtsoverwegingen van de Hoge Raad is ergernis af te leiden over het achterblijven van initiatief bij de wetgever op dit punt.

  • 26 Gezien mijn kritische oordeel over het nut en de effectiviteit van de door de Hoge Raad gestelde voorwaarden, bepleit ik expliciet niet dat dezelfde regels ook voor andere rechtsvormen zouden moeten gelden. Wel kan naar mijn oordeel worden geconcludeerd dat herroeping van ontbindingsbesluiten voor alle rechtspersonen toegestaan is. De wijze waarop en de voorwaarden waaronder staan echter niet vast.

  • 27 Par. 5.3.1-5.3.9.

  • 28 In de verschillende gepubliceerde uitspraken wordt de begunstigde van het liquidatiesaldo verschillend geduid. Niet duidelijk is of dit Kladovo Beheer B.V. zelf was of haar aandeelhouder en bestuurder, dhr. Feenstra in persoon. Voor het betoog in deze publicatie is dit verder niet van belang. Ik houd het verder op Kladovo Beheer als begunstigde.

  • 29 Aantekening verdient dat de bedoelde uitkering van het volledige saldo, anders dan als uitkering bij voorbaat, destijds niet wettelijk toegestaan was omdat de vennootschap een gebonden vermogen ter grootte van ten minste € 18.000 als minimumkapitaal diende aan te houden.

  • 30 Zie o.m. Rb. Rotterdam 20 november 2013, ECLI:NL:RBROT:2013:10377, Rb. Midden-Nederland 24 september 2014, ECLI:NL:RBMNE:2014:4312 en P.H.N. Quist, Het T-woord: enkele kanttekeningen bij ontbinding zonder vereffening, TOP 2014, afl. 2, p. 35-41; S. Renssen, Het faillissement van de turbogeliquideerde BV: een vreemde eend in de bijt, TvOB 2013, afl. 4 en HR 2 oktober 1998, NJ 1999/194 m.nt. P. van Schilfgaarde, r.o. 3.4.2.

  • 31 Hof Amsterdam (OK) 10 augustus 2004, JOR 2004/194 m.nt. A.F.J.A. Leijten.

  • 32 Hof Arnhem-Leeuwarden 2 april 2013, JOR 2013/134 m.nt. C.D.J. Bulten.

  • 33 Niet iedereen die een belang bij vernietiging van het besluit heeft, kan een vordering daartoe instellen: de belanghebbende dient een bij de organisatie van de vennootschap betrokkene te zijn op wie de normstelling van art. 2:8 BW van toepassing is: Hof Amsterdam 21 januari 2014, ECLI:NL:GHAMS:2014:91, JIN 2014/216 m.nt. R.A. Wolf (RBOC Fort Markenbinnen).

  • 34 Behoudens eventueel bij stichtingen, zie o.a. P.H.N. Quist, Weerloos wezen. Over doelwijziging van de stichting, WPNR (2008) 6773.

Reageer

Tekst