De onwenselijkheid van de toepassing van de klachtplicht uit art. 6:89 BW op vorderingen ex art. ...

DOI: 10.5553/MvV/157457672015013004001
Artikel

De onwenselijkheid van de toepassing van de klachtplicht uit art. 6:89 BW op vorderingen ex art. 2:9 BW: een dogmatisch en praktisch perspectief

Trefwoorden Klachtplicht, bestuurdersaansprakelijkheidsvordering, art. 6:89 BW, art. 2:9 BW, art. 2:8 BW
Auteurs
DOI
Bron
Open_access_icon_oaa
 • Toon PDF
 • Toon volledige grootte
 • Auteursinformatie

  Mr. A.J. Rijsterborgh

  Mr. A.J. Rijsterborgh is advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek te Amsterdam.

  Mr. Z.D. Veldhoen

  Mr. Z.D. Veldhoen is advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek te Amsterdam.

 • Statistiek

  Dit artikel is keer geraadpleegd.

  Dit artikel is 0 keer gedownload.

 • Citeerwijze

  Aanbevolen citeerwijze bij dit artikel

  Mr. A.J. Rijsterborgh en Mr. Z.D. Veldhoen, 'De onwenselijkheid van de toepassing van de klachtplicht uit art. 6:89 BW op vorderingen ex art. 2:9 BW: een dogmatisch en praktisch perspectief', MvV 2015, p. 99-105

  Download RIS Download BibTex

  • 1 Inleiding

   De klachtplicht van art. 6:89 van het Burgerlijk Wetboek (BW) is een onderwerp dat tot veel jurisprudentie leidt. Zo oordeelde de Hoge Raad nog recentelijk dat in procesrechtelijke zin een beroep op de klachtplicht kwalificeert als een bevrijdend verweer.1xHR 12 december 2014, ECLI:NL:HR:2014:3593 (Far Trading/Edco II). Enerzijds lijkt daarmee het verweer dat de klachtplicht zou zijn geschonden, aan belang te hebben ingeboet. Anderzijds staat tegenover deze ontwikkeling dat de Hoge Raad het materiële toepassingsbereik van de klachtplicht juist weer verder heeft uitgebreid door te oordelen dat art. 6:89 BW van toepassing is op ‘alle verbintenissen’.2xHR 8 februari 2013, ECLI:NL:HR:2013:BY4600, r.o. 4.2.1, NJ 2014/497 m.nt. J. Hijma (Van de Steeg c.s./Rabobank). In het verlengde van deze uitdijende materiële toepassing van art. 6:89 BW ligt de vraag naar de toepasselijkheid van de klachtplicht op vorderingen jegens bestuurders ex art. 2:9 BW. Deze vraag is verder actueel nu de beantwoording hiervan bij de lagere rechter heeft geleid tot tegenstrijdige uitspraken.3xRb. Midden-Nederland 19 juni 2013, ECLI:NL:RBMNE:2013:CA3225, JOR 2013/237 (Landis); Rb. Zeeland-West-Brabant 5 november 2014, ECLI:NL:RBZWB:2014:9203; Rb. Midden-Nederland 3 december 2014, ECLI:NL:RBMNE:2014:6198, RO 2015/20; Rb. Midden-Nederland 17 december 2014, ECLI:NL:RBMNE:2014:6573, JIN 2015/12 m.nt. F. Oostlander. In deze bijdrage zullen wij bepleiten dat de toepassing van art. 6:89 BW op vorderingen ex art. 2:9 BW onwenselijk is, zowel vanuit dogmatisch als vanuit praktisch perspectief.

   In paragraaf 2 beginnen wij met een algemene beschouwing over het (uitdijende) toepassingsgebied van art. 6:89 BW. Aan de hand van het arrest Pekingeenden en de parlementaire geschiedenis zullen wij betogen dat het artikel is geschreven voor gevallen van tekortkoming in de nakoming van ‘concrete’ prestaties. De Hoge Raad heeft art. 6:89 BW echter ook breder toepasbaar geacht, nu hij heeft geoordeeld dat de klachtplicht ook geldt bij bijvoorbeeld een beleggingsadviesrelatie tussen een cliënt en een bank. In paragraaf 3 bespreken wij de rechtsbetrekking tussen bestuurder en vennootschap. Wij zullen betogen dat deze betrekking een tweeledig karakter kent en dat dit karakter ‘doorwerkt’ in de vraag of de klachtplicht toepasbaar is op de vordering ex art. 2:9 BW. Zoals wij vervolgens in paragraaf 4 uiteenzetten, wordt in de lagere rechtspraak de kwalificatie van de rechtsbetrekking tussen bestuur en vennootschap als ‘verbintenis’ de (dogmatische) sleutel voor toepassing geacht. Opvallend genoeg komen verschillende rechtbanken echter bij de invulling van dit criterium tot tegengestelde uitkomsten. In paragraaf 5 zullen wij concluderen dat het toepassen van de klachtplicht weliswaar op dogmatische bezwaren stuit, maar dat de jurisprudentie van de Hoge Raad aanknopingspunten geeft om deze te relativeren. De praktische uitwerking van (overeenkomstige) toepassing is in onze optiek doorslaggevend.

   In paragraaf 6 komt daarom de (meer) praktijkgerichte kant van ons onderwerp aan bod. Wij zullen betogen dat naast dogmatische, ook praktische bewaren bestaan tegen een onverdeelde toepassing van art. 6:89 BW op de vordering ex art. 2:9 BW. In paragraaf 7 bespreken wij vervolgens de mogelijkheid om gevallen waarin het gebrek aan protest voor de schuldenaar leidt tot evidente benadeling, op te lossen met een beroep op art. 2:8 BW. In paragraaf 8 sluiten wij af met een conclusie.

  • 2 Het (uitdijende) toepassingsbereik van art. 6:89 BW

   Art. 6:89 BW strekt ertoe de schuldenaar die een prestatie heeft verricht te beschermen, omdat hij erop moet kunnen rekenen dat een schuldeiser die hierin een gebrek ontdekt of redelijkerwijze had behoren te ontdekken, daarover tijdig protesteert. De bescherming van de schuldenaar ziet op late en daardoor moeilijk te betwisten klachten van de schuldeiser.4xJ. Hijma in zijn noot onder HR 8 februari 2013, ECLI:NL:HR:2013:BY4600, NJ 2014/497 (Van de Steeg c.s./Rabobank). Het oude BW kende geen klachtplicht; de regeling van art. 6:89 BW is pas sinds de invoering van het nieuwe BW opgenomen in de wet.5xArt. 1547 BW (oud) kende wel een klachtplicht voor de verborgen gebreken bij koop. De invoering van de klachtplicht wordt vaak ‘verklaard’ met een verwijzing naar het arrest Pekingeenden uit 1968.6xHR 5 april 1968, ECLI:NL:HR:1968:AB6996, NJ 1968/251 (Pekingeenden). In deze casus was de koper van een partij eenden gerechtigd om een korting toe te passen wanneer deze ‘non-conform’ (‘vuil, kaal of niet nuchter’) waren.7xHR 5 april 1968, ECLI:NL:HR:1968:AB6996, NJ 1968/251 (Pekingeenden). De koper ‘klaagde’ wel, althans paste de afgesproken kortingen toe, maar pas nadat hij de eenden had verwerkt. Het was zodoende onmogelijk om nog te controleren of de eenden inderdaad non-conform waren geweest. Het hof besliste dat de koper met zijn handelen de positie van de verkoper dermate had bemoeilijkt, dat de koper zijn recht op nakoming had verwerkt. De Hoge Raad liet dit oordeel in stand.

   De casus van Pekingeenden is een typisch geval van een casus waarvoor art. 6:89 BW is geschreven. Hoewel het arrest niet met naam wordt genoemd, komt uit de (summiere) parlementaire geschiedenis van art. 6:89 BW het beeld naar voren waaruit blijkt dat de wetgever voor de toepassing van het artikel vooral dit soort concrete (stoffelijke) prestaties voor ogen heeft gehad. Op grond van het artikel dient bij de ontdekking van een gebrek in een dergelijke prestatie na aflevering – of bij een eventuele eerdere inspectie zelfs daarvóór – terstond te worden geprotesteerd.8xMvA II, Parl. Gesch. Boek 6, p. 316. Laat de schuldeiser dit na, en mist de schuldenaar als gevolg daarvan zijn ‘momentum’, dan is dat dragend voor het rechtsverwerkingsoordeel.9xJ.L. Smeehuijzen, Hoe het verjaringsrecht door de klachtplicht wordt opgegeten – en waarom dat erg is, WPNR (2013) 6988, p. 741. Zie ook A-G Wuisman, die in sub 3.6 van zijn conclusie voor HR 29 juni 2007, NJ 2008/605 betoogt dat (m.b.t. art. 7:23 BW) achter het artikel overwegingen van rechtszekerheid steken. Voor een goed en ordelijk verloop van het handelsverkeer zou het daarom van belang zijn dat de schuldenaar spoedig ‘zekerheid’ heeft over het ontbreken van gebreken in de door hem geleverde prestatie, omdat hij zich bij een gebrek ook weer heeft te wenden tot zijn toeleveranciers. J. Hijma benadrukt in zijn noot onder dit arrest voornamelijk de compromisgedachte tussen de belangen van de schuldenaar en schuldeiser.

   Ondanks deze achterliggende ratio oordeelde de Hoge Raad in Van de Steeg c.s./Rabobank dat het artikel van toepassing is op ‘alle verbintenissen’.10xHR 8 februari 2013, ECLI:NL:HR:2013:BY4600, NJ 2014/497 m.nt. J. Hijma (Van de Steeg c.s./Rabobank), r.o. 4.2.1. Dit oordeel kan worden verklaard door de plaatsing van het artikel in het algemene verbintenissenrecht.11xJ. Hijma in zijn noot onder HR 8 februari 2013, ECLI:NL:HR:2013:BY4600, NJ 2014/497 (Van de Steeg c.s./Rabobank). De prestatie waarop de Hoge Raad in Van de Steeg c.s./Rabobank de klachtplicht van toepassing verklaarde, betrof de geschonden zorgplicht die voortvloeide uit een beleggingsadviesrelatie tussen een bank en een consument.12xHR 8 februari 2013, ECLI:NL:HR:2013:BY4600, r.o. 4.2.1, NJ 2014/497 m.nt. J. Hijma (Van de Steeg c.s./Rabobank). Bij een dergelijke relatie is de prestatie waarop de klachtplicht ziet echter al veel minder concreet dan bij de meer afgebakende (stoffelijke) prestatie uit Pekingeenden. Daarnaast is ook ‘het moment van aflevering’ een stuk minder duidelijk.

   Eerder heeft de Hoge Raad in zijn arrest Ploum/Smeets de klachtplicht (van art. 7:23 BW) al van toepassing verklaard waar een vordering wordt ingesteld op onrechtmatige daad, indien ‘de harde kern van de vordering’ feitelijk is gebaseerd op wanprestatie (non-conformiteit).13xHR 21 april 2006, ECLI:HR:2006:AW2582, r.o. 4.30, NJ 2006/272 (Inno Sluis). Zie ook HR 23 november 2007, ECLI:NL:HR:2007:BB3733, NJ 2008/552 (Ploum/Smeets I). Het praktische gevolg hiervan is dat een schuldenaar (zijn schending van) de klachtplicht niet kan ‘ontlopen’ door zijn vordering te baseren op art. 6:162 BW in plaats van wanprestatie en/of non-conformiteit. In het licht van Ploum/Smeets roept het oordeel uit Van de Steeg c.s./Rabobank dat de klachtplicht van toepassing is op ‘alle verbintenissen’ dus de vraag op of de klachtplicht ook geldt in gevallen waarin – in de woorden van de Hoge Raad – de ‘harde kern van de vordering’ wel een onrechtmatige daad is.14xVan Emden en De Haan spreken in dit opzicht over een ‘zuivere’ onrechtmatige daad. E.A.L. van Emden & M. de Haan, Klachtplicht ook bij (zuivere) onrechtmatige daad, AV&S 2013, afl. 11, p. 91-95. Met andere woorden: vindt de klachtplicht ook toepassing wanneer tussen partijen in het geheel geen sprake is van een verbintenis, maar slechts van een ‘kale’ rechtsplicht?

   De in de literatuur genoemde argumenten voor het standpunt dat de klachtplicht van toepassing zou zijn op de ‘zuivere’ onrechtmatige daad overtuigen ons niet.15xVan Emden en De Haan 2013, p. 93-94 noemen o.m. de plaatsing van art. 6:89 BW in afdeling 9, titel 1 (in plaats van titel 5) en het gegeven dat de klachtplicht ook van toepassing zou zijn op dwaling en gebreken in de precontractuele fase, dat de wettelijke term ‘gebrek in een prestatie’ niet een uit contract verschuldigde prestatie zou behoeven te zijn, dat nu de klachtplicht ook van toepassing is op contractuele zorgplichten niet valt in te zien waarom deze niet ook op buitencontractuele zorgplichten zou zien, en dat de parlementaire geschiedenis geen duidelijke aanwijzingen van de wetgever bevat om de toepassing van het artikel ten aanzien van onrechtmatigedaadsvorderingen uit te sluiten.,16xWij merken op dat de onrechtmatige daad die door een bank wordt begaan door het schenden van een zorgplicht in de precontractuele fase weliswaar een onrechtmatige daad is, maar dat wij deze vorm van de onrechtmatige daad, vanwege de verwevenheid hiervan met het te sluiten contract, niet als een ‘zuiver onrechtmatige daad’ kwalificeren. Ook in Van de Steeg c.s./Rabobank werd een vordering ingesteld op grond van wanprestatie, althans onrechtmatige daad, waarbij de Hoge Raad onder de ‘Uitgangspunten in cassatie’ overweegt dat eisers zowel fouten bij de uitvoering van de overeenkomst aan hun eis ten grondslag leggen als een schending van de zorgplicht ‘bij het aangaan van de relatie (…)’. Dit is ook te billijken indien men zich bedenkt dat het ‘verlies aan momentum’ zich hier kan manifesteren in rente over aldus ten onrechte betaalde maandelijkse termijnen. Ook in de feitenrechtspraak wordt deze vraag overwegend negatief beantwoord.17xAfwijzend: Rb. Zutphen 16 juli 2008, ECLI:NL:RBZUT:2008:DB9392, NJF 2008/424, r.o. 5.5-5.7; Rb. Oost-Brabant 16 juli 2008, ECLI:NL:RBOBR:2014:3488, r.o. 4.4, RN 2014/89; Rb. Rotterdam 22 september 2010, ECLI:NL:RBROT:2010:BO1693, r.o. 7.3, NJF 2010/497. Anders: Hof Den Haag 22 januari 2013, ECLI:NL:GHDHA:2013:147, r.o. 10. Wij beperken ons in deze bijdrage slechts tot drie opmerkingen. In de eerste plaats doet toepassing van art. 6:89 BW op gevallen van ‘zuivere’ onrechtmatige daad ons inziens geweld aan de reeds beschreven ratio van de klachtplicht. Ten tweede is naar onze mening een schending van een van de ontelbare algemene rechtsplichten wezenlijk anders dan het leveren van een ‘gebrekkige prestatie’.18xIn gelijke zin: Smeehuijzen 2013, p. 744. Ten derde geeft ons inziens ook het arrest Brocacef/Simons een duidelijk aanknopingspunt voor het feit dat de ‘zuivere’ onrechtmatige daad niet onder toepassing van de klachtplicht behoort te vallen, omdat de Hoge Raad naar aanleiding van de tekst van art. 6:89 BW overweegt dat het artikel slechts ziet op ‘gevallen van ondeugdelijke nakoming en niet (mede) op gevallen waarin in het geheel geen prestatie is verricht’.19xHR 23 maart 2007, ECLI:NL:HR:2007:AZ3531, r.o. 4.3, NJ 2007/176 (Brocacef/Simons). In gelijke zin: Van Emden & De Haan 2013, p. 92.

   Wij merken in de context van deze paragraaf ten slotte nog op dat de discussie met betrekking tot de klachtplicht bij onrechtmatige daad zonder betekenis is, indien men zou oordelen dat de wettelijke plicht tot betaling van schadevergoeding onder het toepassingsbereik van de klachtplicht van art. 6:89 BW zou vallen. De schadevergoedingsverplichting is immers wel weer een verbintenis. Van Boom meent (zij het aarzelend) dat de klachtplicht van toepassing is op de verbintenis die door deze verplichting ontstaat, omdat art. 6:89 BW gezien zijn plaats in Boek 6 zou zien op de niet-nakoming van alle verbintenissen.20xW.H. van Boom, Zorgplicht vs. klachtplicht, Ars Aequi 2013, afl. 10, p. 759. De parlementaire geschiedenis lijkt hem gelijk te geven, nu daarin ten aanzien van het toepassingsgebied van afdeling 8 (waarin art. 6:89 BW is opgenomen) staat vermeld ‘dat zij betrekking heeft op niet-nakoming van alle in artikel 6.1.1.1 bedoelde verbintenissen, daaronder begrepen de verbintenissen tot schadevergoeding op grond van de wet (…)’.21xMvA II, Parl. Gesch. Boek 6, p. 252. Met Smeehuijzen zijn wij echter van mening dat deze toepassing een onaanvaardbare doorkruising van de verjaringstermijnen zou beteken.22xSmeehuijzen 2013, p. 741-751. Net als in Brocacef/Simons wordt ook bij het niet betalen van een schadevergoeding in het geheel geen prestatie verricht. Daarnaast valt niet in te zien hoe een ‘verlies aan momentum’ zich bij dergelijke verbintenissen manifesteert, tenzij men uitgaat van een onbeperkt doorlopende klachtplicht.23xW.L. Valk, Hoe nu verder met de klachtplicht?, NTBR 2014, afl. 2, p. 3. In het laatste geval zouden we weer in eenzelfde situatie zijn als voor de invoering van de klachtplicht.24xValk 2014, p. 3.

  • 3 De rechtsbetrekking tussen bestuurder en vennootschap in de context van art. 2:9 BW

   Het vennootschapsrecht maakt deel uit van het rechtspersonenrecht, dat op zijn beurt onderdeel is van het vermogensrecht. Als zodanig werken de beginselen van het vermogensrecht door in het vennootschapsrecht. Waar het vermogensrecht door contractuele verhoudingen wordt gekenmerkt, wordt aangenomen dat ‘lidmaatschapsverhoudingen’ het rechtspersonenrecht kenmerken.25xJ.B. Wezeman, in: Sdu commentaar ondernemingsrecht, Den Haag: Sdu Uitgevers 2013, art. 2:8 BW. Deze lidmaatschapsverhoudingen onderscheiden zich van contractuele verhoudingen, omdat bij lidmaatschapsverhoudingen besluitvorming plaatsvindt bij meerderheid en dus niet door wilsovereenstemming, zoals dat bij een contract het geval is.26xWij ontlenen deze onderverdeling aan Slagter, die de lidmaatschapsverhouding verder beschrijft als ‘een technisch-juridisch begrip, geldend voor alle rechtspersonen, om het verschil met een overeenkomst te accentueren’. W.J. Slagter, De lidmaatschapsverhouding als grondslag van het rechtspersonenrecht, Ondernemingsrecht 2004, afl. 11, p. 424-428. Vgl. daarentegen Huizink, die meent dat de betrekking tussen de rechtspersoon en de bestuurder enkel functioneel van aard is en dat daarnaast een contractuele verhouding kan bestaan. J.B. Huizink, Bestuurders van rechtspersonen (diss. Amsterdam VU), Deventer: Kluwer 1989, p. 43 e.v. Tegen deze achtergrond laat de rechtsbetrekking tussen bestuurder en vennootschap zich schetsen als een tweeledige verhouding: enerzijds maakt de bestuurder door zijn lidmaatschap aan het bestuursorgaan deel uit van de vennootschap als deelrechtsorde, anderzijds staat hij tot de vennootschap in een contractuele verhouding.27xWij spreken in de rest van deze bijdrage over de (vennootschapsrechtelijke) ‘betrekking’ indien wij daarmee de relatie tussen bestuurder en vennootschap in algemene zin bedoelen. De twee kanten of verhoudingen binnen deze tweeledige betrekking noemen wij vervolgens de lidmaatschapskant of -verhouding en de contractuele kant of verhouding. Een en ander in navolging van Van Schilfgaarde en Slagter (Van Schilfgaarde/Wezeman, Van de BV en de NV, Deventer: Kluwer 2013, nr. 45 en Slagter 2004).

   In het licht van het voorgaande kan men zich afvragen op welk van beide verhoudingen in de betrekking tussen bestuurder en vennootschap de vordering op grond van art. 2:9 BW nu is gebaseerd: ziet zij op de lidmaatschaps- of op de contractuele verhouding? Indien dit laatste het geval zou zijn, zou ons inziens weinig twijfel kunnen bestaan over de toepasbaarheid van de klachtplicht. Net als de andere bepalingen van Boek 6 is ook art. 6:89 BW van overeenkomstige toepassing op de arbeidsovereenkomst en overeenkomst van opdracht.

   Het staat de vennootschap vrij om jegens de bestuurder een vordering op grond van deze contractuele verhouding in te stellen,28xIn de ‘werkgever-werknemersrelatie’ wordt aangenomen dat de zwaardere aansprakelijkheidsnorm van art. 7:661 BW (opzet of bewuste roekeloosheid) toepassing heeft op fouten van de bestuurder in zijn hoedanigheid als werknemer en art. 2:9 BW op fouten die worden gekarakteriseerd als bestuursfouten; zie o.m. Van Schilfgaarde/Wezeman 2013/47 met verwijzingen. maar aangenomen wordt dat de vordering ex art. 2:9 BW haar grondslag vindt in de lidmaatschapsverhouding.29xSlagter/Assink, Compendium ondernemingsrecht, Deventer: Kluwer 2013, p. 877. Hiervoor bestaan de volgende redenen. In de eerste plaats is het artikel opgenomen in Boek 2, dat – zogezegd – lidmaatschapsverhoudingen als grondslag heeft. In de tweede plaats volgt dit uit andere artikelen in de wet. Art. 2:138 lid 8 BW spreekt over de bevoegdheid van de curator tot het instellen van ‘een vordering op grond van de overeenkomst met de bestuurder of [een vordering] op grond van artikel 9’, waaruit a contrario kan worden afgeleid dat de vordering op grond van art. 2:9 BW juist niet een vordering op grond van de contractuele verhouding beslaat. Daarnaast wijzen wij op art. 2:131 BW, dat bepaalt dat bij arbeidsrechtelijke kwesties tussen de bestuurder en de vennootschap toch de rechtbank bevoegd is, onverlet art. 93 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv), dat deze bevoegdheid juist bij de kantonrechter legt. In de derde plaats vindt zij (brede) steun in de literatuur. Zo betoogt bijvoorbeeld Assink dat ‘indien ook het bepaalde in artikel 2:9 BW primair via de contractuele band wordt benaderd bovendien in de regel een “contractuele doublure” [zal] ontstaan tussen artikel 2:9 BW en de aansprakelijkheidscomponent van de daarvan te onderscheiden zuiver contractuele verhouding tussen bestuurder en de vennootschap’.30xSlagter/Assink 2013, p. 877. Voor wat betreft de visie van de Hoge Raad op de vordering ex art. 2:9 BW merken wij hier nog op dat hoewel hij het onderscheid tussen beide verhoudingen in de betrekking tussen bestuurder en vennootschap onderkent, hij daar echter in de context van art. 2:9 BW niet altijd even zuiver mee om lijkt te gaan.31xZie enerzijds de jurisprudentie over het gevolg van een vennootschapsrechtelijk ontslag voor de contractuele verhouding tussen bestuurder en vennootschap (HR 13 november 1992, NJ 1993/265 (Levison) en HR 28 juni 2000, ECLI:NL:HR:2000:AD3216, NJ 2000/556 m.nt. J.M.M. Maeijer) en anderzijds de van elkaar afwijkende beschrijvingen van de vordering ex art. 2:9 BW in HR 2 maart 2007, ECLI:NL:HR:2007:AZ3535, r.o. 3.4.4, NJ 2007/240 m.nt. J.M.M. Maeijer (Nutsbedrijf Westland) t.o.v. HR 16 februari 2007, ECLI:NL:HR:2007:AZ0419, r.o. 3.3, NJ 2007/256 m.nt. J.M.M. Maeijer (Gebr. Tuin Beheer/Houthoff Buruma).

   Om bovenstaande redenen zijn ook wij van mening dat de vordering ex art. 2:9 BW gebaseerd is op de lidmaatschapskant van de betrekking tussen bestuurder en vennootschap. Zoals wij hieronder zullen toelichten aan de hand van (onder meer) de feitenrechtspraak, is dit relevant voor de toepasbaarheid van de klachtplicht op de vordering ex art. 2:9 BW. Uit deze rechtspraak volgt dat de (mis)kwalificatie van de lidmaatschapsverhouding als verbintenis beslissend wordt geacht voor de toepasbaarheid van de klachtplicht.

  • 4 Feitenrechtspraak: de ‘verbintenis’ als beslissend criterium voor de toepassing van art. 6:89 BW?

   Al enkele rechtbanken hebben zich uitgelaten over de toepasselijkheid van de klachtplicht op vorderingen ex art. 2:9 BW.32xRb. Midden-Nederland 19 juni 2013, ECLI:NL:RBMNE:2013:CA3225, JOR 2013/237 (Landis); Rb. Zeeland-West-Brabant 5 november 2014, ECLI:NL:RBZWB:2014:9203; Rb. Midden-Nederland 3 december 2014, ECLI:NL:RBMNE:2014:6198, RO 2015/20; Rb. Midden-Nederland 17 december 2014, ECLI:NL:RBMNE:2014:6573, JIN 2015/12 m.nt. F. Oostlander. Hieronder beschrijven wij de twee hiervoor gebruikte ‘aanvliegroutes’, die tot tegengestelde uitkomsten leiden.

   Zoals wij hiervoor beschreven, overwoog de Hoge Raad in Van de Steeg c.s./Rabobank dat de klachtplicht van toepassing is op ‘alle verbintenissen’.33xHR 8 februari 2013, ECLI:NL:HR:2013:BY4600, NJ 2014/497 m.nt. J. Hijma (Van de Steeg c.s./Rabobank). De Rechtbank Midden-Nederland zoekt aansluiting bij dit arrest met betrekking tot de toepassing van de klachtplicht bij vorderingen ex art. 2:9 BW. De rechtbank overwoog dat ‘de klachtplicht van artikel 6:89 BW van toepassing [is] op alle verbintenissen. De vorderingen uit hoofde van artikel 2:9 BW zijn gegrond in de verbintenis tussen de bestuurders en de vennootschap.’34xRb. Midden-Nederland 3 december 2014, ECLI:NL:RBMNE:2014:6198, r.o. 4.9, RO 2015/20. Uit deze verbintenis zou dan voortvloeien ‘dat het bestuur van de vennootschap aan de bestuurders is opgedragen en tevens dat zij gehouden zijn deze taak behoorlijk te vervullen’.35xRb. Midden-Nederland 3 december 2014, ECLI:NL:RBMNE:2014:6198, r.o. 4.9, RO 2015/20. De rechtbank gaat er aldus van uit dat er een verbintenis tussen de bestuurder en de vennootschap zou bestaan.36xIn een ander recent vonnis overweegt de Rechtbank Midden-Nederland nog dat bij een gebrek in de ‘prestatie’ van de bestuurder de klachtplicht van toepassing is: Rb. Midden-Nederland 17 december 2014, ECLI:NL:RBMNE:2014:6573, JIN 2015/12 m.nt. F. Oostlander, r.o. 4.5. Zie van de hand van dezelfde rechtbank ook Rb. Midden-Nederland 19 juni 2013, ECLI:NL:RBMNE:2013:CA3225, JOR 2013/237 (Landis), waarin zij in r.o. 6.3 en 6.8 eveneens aansluiting lijkt te zoeken bij het begrip verbintenis

   De Rechtbank Zeeland-West-Brabant kwam tot een ander oordeel. Bij de beantwoording van de vraag of art. 6:89 BW van toepassing is op de vordering ex art. 2:9 BW, overweegt de rechtbank eerst dat verbintenissen ‘in de eigenlijke zin’, die behandeld worden in Boek 6 BW, ‘slechts die rechtsbetrekkingen [zijn] die een zuiver vermogensrechtelijk karakter hebben’.37xRb. Zeeland-West Brabant 5 november 2014, ECLI:NL:RBZWB:2014:9203, r.o. 3.11. Hieruit vloeit volgens de rechtbank voort dat ‘de schuldeiser van een verbintenis als bedoeld in boek 6 BW (…) een subjectief vermogensrecht [heeft], dat in beginsel voor overdracht en executie vatbaar is en dat in het faillissement van de schuldenaar ter verificatie kan worden ingediend’.38xRb. Zeeland-West Brabant 5 november 2014, ECLI:NL:RBZWB:2014:9203, r.o. 3.12. Vervolgens redeneert de rechtbank dat tussen de vennootschap en de bestuurder door de aanvaarding van zijn benoeming een ‘rechtsbetrekking’ ontstaat. Krachtens deze betrekking ‘[is] de bestuurder verplicht tot het leveren van een bepaalde prestatie, te weten het besturen van de vennootschap, en de vennootschap [is] gerechtigd tot deze prestatie’. De rechtbank overweegt vervolgens dat deze rechtsbetrekking (de lidmaatschapsverhouding) geen rechtsbetrekking zou zijn waarop afdeling 9 van titel 1 van Boek 6 BW van toepassing is, omdat het (vanuit de vennootschap bezien) geen ‘subjectief vermogensrecht’ betreft.39xRb. Zeeland-West Brabant 5 november 2014, ECLI:NL:RBZWB:2014:9203, r.o. 3.14. Zij staaft dit met het argument dat het bestuur op grond van deze rechtsbetrekking – door de vennootschap – ‘belast’ is met het besturen van de vennootschap, en op grond van art. 2:9 BW – jegens de vennootschap – ‘gehouden’ is tot een behoorlijke vervulling van deze taak.40xRb. Zeeland-West Brabant 5 november 2014, ECLI:NL:RBZWB:2014:9203, r.o. 3.14. Met deze verplichtingen (rechtsplichten) van de bestuurder correspondeert echter geen subjectief vermogensrecht van de vennootschap.41xRb. Zeeland-West Brabant 5 november 2014, ECLI:NL:RBZWB:2014:9203, r.o. 3.14.

   De Rechtbank Zeeland-West-Brabant gebruikt het onderscheid tussen verbintenissen in de ‘eigenlijke zin’ en andere verbintenissen vervolgens om de brug te slaan naar het arrest Ploum/Smeets.42xHR 23 november 2007, ECLI:NL:HR:2007:BB3733, NJ 2008/552 (Ploum/Smeets I). De rechtbank overweegt – gelijk de door ons hierboven verdedigde interpretatie – dat de Hoge Raad in dit arrest ‘weliswaar (…) bepaald [heeft] dat de klachtplicht ook geldt voor een rechtsvordering gebaseerd op onrechtmatige daad, maar alleen wanneer de rechtsvordering feitelijk is gegrond op het niet beantwoorden van de afgeleverde zaak aan de overeenkomst, met andere woorden: gebaseerd op het niet nakomen van een verbintenis’.43xRb. Zeeland-West Brabant 5 november 2014, ECLI:NL:RBZWB:2014:9203, r.o. 3.12. Nu volgens de rechtbank van een verbintenis geen sprake kan zijn, is met die constatering het lot bezegeld voor de toepassing van de klachtplicht op de vordering ex art. 2:9 BW:

   ‘[Dit] betekent dat wanneer de curator [of de vennootschap] de bestuurder verwijt dat hij zijn taak onbehoorlijk heeft vervuld, de bestuurder de curator [of de vennootschap] niet kan tegenwerpen dat [deze] niet op grond van artikel 6:89 BW binnen bekwame tijd nadat hij dit heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, bij de bestuurder heeft geprotesteerd.’

  • 5 Enkele opmerkingen bij (het ontbreken van) de verbintenis tussen bestuurder en vennootschap voor de toepasbaarheid van de klachtplicht

   De ietwat ‘formalistisch’ ingestoken aanvliegroute van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant lijkt dogmatisch juist. In de parlementaire geschiedenis wordt immers overwogen dat alleen die rechtsplichten waarmee een subjectief vermogensrecht correspondeert van hem jegens wie die rechtsplicht bestaat, verbintenissen zijn in de zin van Boek 6 BW.44xInleidende opmerkingen, Parl. Gesch. Boek 6, p. 38. Bevestigend: Asser/Hartkamp & Sieburgh 6-I* 2012/6, ‘De verbintenis in het algemeen’, eerste gedeelte, 6 ‘het begrip verbintenis’, en 11 ‘onderscheid verbintenis en rechtsplicht; Obliegenheit’. De ‘nauwe’ opvatting van het begrip verbintenis vindt aldus steun in de parlementaire geschiedenis.

   Toch ‘wringt’ het begrip ‘verbintenis’ als doorslaggevend criterium voor toepassing van de klachtplicht hier op het eerste gezicht een beetje. In de lidmaatschapsverhouding tussen de bestuurder en vennootschap ontbreekt weliswaar een subjectief vermogensrecht voor de vennootschap, maar de rechtsplichten die op grond van de wet op de bestuurder rusten, verschillen naar onze mening toch ook wezenlijk van de ontelbare (kale) algemene rechtsplichten die op eenieder rusten. De scheidslijn tussen algemene rechtsplichten en verbintenissen is niet zo scherp dat van alle grensgevallen op overtuigende wijze kan worden aangegeven of zij in de ene of de andere categorie kunnen worden ondergebracht.45xAsser/Hartkamp & Sieburgh 6-I* 2012/6, ‘De verbintenis in het algemeen’, eerste gedeelte, 10 ‘onderscheid verbintenis en rechtsplicht’. De lidmaatschapsverhouding tussen de bestuurder en vennootschap is in onze optiek een dergelijk ‘grensgeval’; weliswaar geen subjectief vermogensrecht, maar voor het overige sterk vergelijkbaar met een verbintenis.

   De Hoge Raad lijkt juist het ontbreken van een subjectief vermogensrecht voor het begrip ‘verbintenis’ niet altijd doorslaggevend te achten. In het arrest Van der Steeg c.s./Rabobank nam hij impliciet als uitgangspunt dat de zorgplicht van de bank in een beleggingsadviesrelatie (primaire) verbintenissen schept waarop art. 6:89 BW van toepassing is. Deze bijzondere zorgplicht van een bank jegens haar cliënt is nu juist op grond van redelijkheid en billijkheid onderdeel van de rechtsverhouding tussen partijen.46xB.T.M. van der Wiel in zijn annotatie onder HR 8 februari 2013, JOR 2013/4 met verwijzing naar de arresten HR 23 mei 1997, ECLI:NL:HR:1997:AG7238, r.o. 3.3, NJ 1998/192 m.nt. C.J. van Zeben (Rabobank/Everaars) en HR 5 juni 2009, ECLI:NL:HR:2009:BH2822, r.o. 4.6.2, NJ 2012/184 m.nt. J.B.M. Vranken. Van der Wiel meent dan ook dat moeilijk is vol te houden dat het recht van een cliënt op nakoming van de zorgplicht een subjectief vermogensrecht kan worden genoemd. Een nakomingsrecht laat zich namelijk niet als een ‘goed’ kwalificeren. Volgens hem lijkt aldus denkbaar dat de Hoge Raad er (overigens niet voor het eerst47xVan der Wiel verwijst naar HR 17 april 2009, ECLI:NL:HR:2009:BH1996, r.o. 3.6, RvdW 2009/552 (M/V C/Van den Brink).) een ruimere opvatting van het begrip verbintenis op nahoudt dan de wetgever.48xB.T.M. van der Wiel in zijn annotatie onder HR 8 februari 2013, ECLI:NL:HR:2013:BX7195, JOR 2013/107. Anders: Spoormans en Neering menen dat een zorgplicht het rechtsgevolg zou zijn van een overeenkomst dat kan worden aangemerkt als een vorderingsrecht (zie D.F. Spoormans & V.M. Neering, De klachtplicht praktisch belicht na de 8 februari-arresten (deel I), Tijdschrift Overeenkomst in de Rechtspraktijk 2013, afl. 6, p. 27). De ‘nauwe’ opvatting uit de parlementaire geschiedenis ten spijt zou een dergelijke visie alsnog betekenen dat sprake is van een verbintenis tussen bestuurder en vennootschap.49xVan der Wiel verwijst naar Drion (H. Drion, Aansprakelijkheid voor andermans fouten (oratie Leiden), Den Haag: Martinus Nijhoff 1958, p. 9), die de visie verdedigde dat van een verbintenis sprake is indien een verplichting (in dit geval de behoorlijke vervulling van de bestuurstaak) is ingebed in een ‘concrete geïndividualiseerde rechtsverhouding’ (in dit geval de rechtsbetrekking tussen bestuurder en vennootschap).

   Daarnaast stapte de Hoge Raad in Hendriks/Slot q.q. al eerder over het begrip ‘verbintenis’ heen met betrekking tot analoge toepassing van de opschortingsbevoegdheid (art. 6:52 BW).50xHet betreft hier dus wel een iets andere situatie: het gaat hier weliswaar ook om een bepaling die voor ‘verbintenissen’ is geschreven, maar deze staat wel in een andere afdeling van Boek 6 dan art. 6:89 BW. Hij oordeelde dat dit artikel overeenkomstig moest worden toegepast, ook al zou slechts een verplichting (tot afgifte) – en geen verbintenis – hiertoe nopen (‘of de onderhavige verplichting van Hendriks tot afgifte tevens als verbintenis kan worden beschouwd, is in dit verband zonder belang’).51xHR 28 juni 1996, ECLI:NL:HR:1996:ZC2116, r.o. 3.5.3, NJ 1997/397 m.nt. P. van Schilfgaarde.

   Desondanks zien wij bij de toepassing van de klachtplicht op vorderingen ex art. 2:9 BW voorshands geen dergelijke ‘dogmatische’ reden om het begrip verbintenis op te rekken. Op grond van de door de parlementaire geschiedenis én de door ons bepleite achterliggende ratio van art. 6:89 BW zien wij namelijk geen reden om het begrip verbintenis hier ruimer te interpreteren. Bovenstaande ‘praktische’ benaderingen van de Hoge Raad vallen vaak toe te juichen, omdat de redelijkheid en billijkheid de grondnorm van het privaatrecht is.52xL. Timmerman, Meer informatie, beter recht?, WPNR (2013) 6966, p. 182. Zo merkt Van der Wiel op met betrekking tot Van der Steeg c.s./Rabobank dat de toepassing van art. 6:89 BW op contractuele rechtsplichten die zich niet als verbintenis kwalificeren te rechtvaardigen is, omdat een ander oordeel tot de onpraktische en moeilijk te rechtvaardigen consequentie leidt dat voor contractuele verplichtingen die niet als verbintenis kwalificeren een ander regime geldt dan voor verbintenissen. In Hendriks/Slot q.q. ging het om een lacune in de wet (voor verhuurders) die diende te worden opgevuld, omdat anders een onbillijk resultaat zou worden bereikt. Nu een rechter altijd een redelijke en billijke oplossing voor een geval zal willen vinden, zullen wij hieronder ook betogen dat naast meer ‘systematische’ argumenten de toepassing van art. 6:89 BW op interne bestuurdersaansprakelijkheidsgevallen dient af te ketsen op grond van praktische bezwaren.

  • 6 Praktische bezwaren bij toepassing van de klachtplicht op vorderingen ex art. 2:9 BW

   Wij onderscheiden hier drie praktische bezwaren bij toepassing van de klachtplicht. Een eerste wrange consequentie van de toepassing zou zijn dat een bestuurder (in beginsel) wordt geacht over zichzelf te klagen. Het principe van collectief bestuur leidt er immers toe dat alle bestuurders hoofdelijk aansprakelijk zijn bij onbehoorlijk bestuur, tenzij een bestuurder zich kan disculperen.53xKamerstukken II 2008/09, 31763, 3, p. 8. Dit betekent dus dat een klacht als boemerang kan terugkomen, indien ook de medebestuurder in het verleden steken heeft laten vallen of zich onvoldoende met de gang van zaken heeft beziggehouden.54xR.J.J. Eshuis, N.L. Holvast, H.G. van de Bunt, J.G. van Ep & N.T. Pham, Het aansprakelijk stellen van bestuurders. Onderzoek naar de overwegingen die spelen bij het al dan niet intern aansprakelijk stellen van bestuurders en interne toezichthouders, Den Haag: Boom Juridische uitgevers 2012, p. 28 noemen dit argument in de context van de instelling van de vordering ex art. 2:9 BW. Weliswaar is de klachtplicht vormvrij,55xHR 11 juni 2010, ECLI:NL:HR:2010:BL8297, r.o. 3.5, NJ 2010/331. hetgeen betekent dat hiervoor geen bestuursbesluit noodzakelijk is, maar andere (toezichthoudende) vennootschapsorganen zullen vaak op te verre afstand van de vennootschap staan om tijdig te kunnen klagen.

   Een tweede probleem betreft de complexe evaluatie die nodig is alvorens tot een tijdige klacht te komen.56xParl. Gesch. Boek 6, p. 316-317. Het begrip ‘prestatie’ is problematisch nu deze aldus wordt beslagen door zaken als het strategisch beleid, het inschatten van de algehele en financiële risico’s en een behoorlijk risk management en administratieve organisatie.57xJ.B. Huizink, Klachtplicht, TvI 2003/37, p. 214-215. Een illustratief voorbeeld is een casus waar de bestuurder van een woningstichting fouten had begaan bij de aankoop van een stuk landbouwgrond. De stichting stelde de bestuurder op non-actief en liet Deloitte een onderzoek doen naar het handelen van de bestuurder. Deloittes bevindingen werden voorgelegd aan een advocaat. Deze advocaat opinieerde vervolgens dat van een ‘ernstig verwijt’ geen sprake was en de ex-bestuurder geraakte hiervan op de hoogte. Op aandringen van de minister van Justitie is vervolgens nog een tweede advocaat om een opinie verzocht. Deze laatste advocaat oordeelde wel dat sprake was van ernstig verwijtbaar handelen door de ex-bestuurder. De stichting ging vervolgens bijna drie jaar na de publicatie van het Deloitte-rapport over tot dagvaarding. Het liep goed af voor de stichting, omdat de rechtbank oordeelt dat deze had mogen afgaan op de opinie van de eerste advocaat en daarom niet na kennisname van het rapport ‘wist of redelijkerwijs moest weten’ dat de bestuurder in diens bestuurstaak tekortgeschoten was.58xRb. Midden-Nederland 17 december 2014, ECLI:NL:RBMNE:2014:6573, JIN 2015/12 m.nt. F. Oostlander. Deze casus illustreert hoe lastig het is om (tijdig) een ‘gebrek’ in de ‘prestatie’ van een bestuurder vast te stellen. Het vaststellen wanneer de onderneming het gebrek in de prestatie had ‘behoren te ontdekken’, kan aldus problematisch uitpakken voor de vennootschap.

   Ten slotte spelen psychologische factoren een rol. ‘Klager’ en ‘schuldenaar’ zijn in werkelijkheid collega’s die (soms al jarenlang) intensief samenwerken. Men kan zich afvragen wat voor effect het tijdig klagen heeft op de verhoudingen binnen de organisatie. Het vereiste van ‘terstond klagen’ zal ons inziens (soms) meebrengen dat het klagen dient te geschieden wanneer de bestuurder nog in functie is. Het beginsel van collectief bestuur betekent immers ook dat alle bestuurders op de hoogte moeten zijn van de algemene gang van zaken binnen de vennootschap.59xArt. 2:9 lid 2 BW. De wetgever acht het daarbij wenselijk dat de bestuurder zich op de hoogte laat stellen van de taakuitoefening door medebestuurders.60xKamerstukken I 2010/11, 31763, C, p. 16. De vennootschap (via de overige bestuursleden) zal aldus al vaak het gebrek ‘kennen’ (of behoren te kennen). Een bestuurder die meent dat een andere bestuurder zijn taak onbehoorlijk vervult, zal eerst zijn medebestuurders aan zijn zijde proberen te krijgen.61xEshuis e.a. 2012, p. 28 noemen dit argument in de context van de instelling van de vordering ex art. 2:9 BW. Dergelijke ‘kantoorpolitiek’ kost tijd, zeker als de belangen voor de vennootschap en/of de betrokken bestuurder groot zijn. Relationele overwegingen kunnen er ook toe leiden dat het klagen in de regel pas zal geschieden wanneer de bestuurder de vennootschap heeft verlaten. In het verjaringsrecht is dit probleem ondervangen door een verlengingstermijn.62xArt. 3:320 jo. art. 3:321 lid 1 sub d BW. De klachtplicht kent een dergelijke verlenging (nog) niet.63xOf tijdig is geklaagd, dient te worden beoordeeld naar de aard van de overeenkomst en de gebruiken, zie Parl. Gesch. Boek 6, p. 316-317. Zodra de vennootschap ‘weet’ heeft van het gebrek, begint de klachttermijn te lopen, hetgeen de vennootschap kan opbreken.

   Tegen (sommige van) onze praktische bezwaren valt mogelijk in te brengen dat de Hoge Raad heeft beslist dat bij de beantwoording van de vraag of is voldaan aan de in art. 6:89 BW besloten liggende onderzoeks- en klachtplicht acht dient te worden geslagen op alle omstandigheden van het geval, waaronder de aard en inhoud van de ‘prestatie’ en de aard van het gestelde ‘gebrek’ in de prestatie.64xHR 8 februari 2013, ECLI:NL:HR:2013:BY4600, r.o. 4.2.5, NJ 2014/497 m.nt. J. Hijma (Van de Steeg c.s./Rabobank). Wij menen echter dat het verdisconteren van deze omstandigheden zou moeten uitmonden in een klachttermijn gelijk aan een normale verjaringstermijn (inclusief eventuele verlengingsgrond) voor vorderingen ex art. 2:9 BW. We zouden aldus weer terug bij ‘af’ zijn en daarom menen wij dat bovengenoemde praktische bezwaren aan toepassing van de klachtplicht in de weg staan.

  • 7 Rol art. 2:8 BW

   Dat rechters art. 6:89 BW soms toepassen als ‘smeermiddel’ om onbillijke uitkomsten te voorkomen, wanneer de verjaringsbepalingen geen soelaas bieden, is best begrijpelijk. De Rechtbank Midden-Nederland had bijvoorbeeld te oordelen over een ex-bestuurder van een failliete vennootschap die een vordering ex art. 2:9 BW tegen zijn ex-medebestuurders instelde, nadat hij deze vordering via een cessie had verkregen van de curator.65xRb. Midden-Nederland 3 december 2014, ECLI:NL:RBMNE:2014:6198, RO 2015/20. De bestuurder had zelf gedurende vele jaren deel uitgemaakt van het bestuur en de rechtbank oordeelde overigens dat hij zich niet kon disculperen.66xRb. Midden-Nederland 3 december 2014, ECLI:NL:RBMNE:2014:6198, r.o. 4.3-4.6, RO 2015/20. De rechtbank heeft de meeste vorderingen van ‘de vennootschap’ (ingesteld door de ex-bestuurder) afgewezen, omdat de vennootschap niet tijdig zou hebben geklaagd. Ondanks dat deze uitkomst te begrijpen valt, is op de door ons hiervoor beschreven gronden de klachtplicht hier niet het juiste middel.

   De rechtbank had deze atypische feitenconstellatie ook kunnen beslechten op grond van art. 2:8 BW. Zoals wij hierboven beschreven, is de klachtplicht een bijzondere in de wet geregelde vorm van rechtsverwerking.67xF.J.P. Lock, Klachtplicht en bewijslast; omzwervingen van de Hoge Raad, TvPP 2015, afl. 1, p. 6; Van Emden en De Haan 2013, p. 94-95 wijzen erop dat de toetsingsmaatstaven bij benadeling voor een succesvol beroep wel verschillend zijn. Anders: R.P.J.L. Tjittes, Rechtsverwerking en klachtplichten (Mon. BW, nr. A6b), Deventer: Deventer 2013, p. 41. Rechtsverwerking is weer een vorm van de derogerende werking van de redelijkheid en billijkheid.68xParl. Gesch. Boek 6, p. 69. Voor het rechtspersonenrecht is deze derogerende werking van de redelijkheid en billijkheid neergelegd in art. 2:8 lid 2 BW.69xP.T.J. Wolters, De strikken van de redelijkheid en billijkheid, WPNR (2015) 7045, p. 33. Voor een beroep op deze vorm van rechtsverwerking is enkel een rechtsverhouding vereist; een verbintenis is aldus niet noodzakelijk.70xTjittes 2013, p. 33. Art. 2:8 BW kan er aldus toe leiden dat toepassing van een tussen de rechtspersoon en de bestuurder geldende wettelijke bepaling onder omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid ‘onaanvaardbaar’ zou zijn.71xArt. 2:8 lid 2 BW. Bijkomende omstandigheden zijn hiervoor vereist.72xTjittes 2013, p. 34. Doordat voor rechtsverwerking aldus een enkel ‘stilzitten’ in beginsel onvoldoende is,73xHR 29 juni 2007, ECLI:NL:HR:2007:AZ4850 (concl. A-G Wuisman), r.o. 3.3, NJ 2008/605 m.nt. J. Hijma. worden hierdoor de verjaringstermijnen niet geannexeerd. Ondanks het gegeven dat de (ex-)bestuurder in deze casus zelf jarenlang had deelgenomen aan het bestuur en zich niet kon disculperen, mochten de medebestuurders er dus niet gerechtvaardigd op vertrouwen dat zij niet meer – door de vennootschap – zouden worden aangesproken. De bijkomende bijzondere omstandigheid dat de eventuele toegekende bedragen op grond van de vordering ex art. 2:9 BW niet aan (de boedel van) de vennootschap zouden toekomen, maar aan de (ex-)bestuurder, zou een beroep op art. 2:8 BW in onze ogen wel rechtvaardigen.

  • 8 Conclusie

   In deze bijdrage betoogden wij dat de klachtplicht van art. 6:89 BW niet dient te worden toegepast op vorderingen ex art. 2:9 BW. In onze ogen stuit deze toepassing op dogmatische bezwaren. Zoals wij beschreven, dienen deze bezwaren echter soms te worden gerelativeerd, omdat een redelijke en billijke oplossing in het privaatrecht centraal staat. De praktische bezwaren van de toepassing van de klachtplicht op vorderingen ex art. 2:9 BW zijn in onze ogen daarom doorslaggevend voor de conclusie dat de klachtplicht niet op deze vordering dient te worden toegepast. De rechter zal zich dus bij interne bestuurdersaansprakelijkheidsvorderingen dienen te beperken tot de toepassing van art. 2:8 BW.

  Noten

  • * De auteurs schrijven deze bijdrage op persoonlijke titel. Zij danken mr. J. de Bie Leuveling Tjeenk voor zijn waardevolle commentaar op eerdere versies van deze bijdrage.
  • 1 HR 12 december 2014, ECLI:NL:HR:2014:3593 (Far Trading/Edco II).

  • 2 HR 8 februari 2013, ECLI:NL:HR:2013:BY4600, r.o. 4.2.1, NJ 2014/497 m.nt. J. Hijma (Van de Steeg c.s./Rabobank).

  • 3 Rb. Midden-Nederland 19 juni 2013, ECLI:NL:RBMNE:2013:CA3225, JOR 2013/237 (Landis); Rb. Zeeland-West-Brabant 5 november 2014, ECLI:NL:RBZWB:2014:9203; Rb. Midden-Nederland 3 december 2014, ECLI:NL:RBMNE:2014:6198, RO 2015/20; Rb. Midden-Nederland 17 december 2014, ECLI:NL:RBMNE:2014:6573, JIN 2015/12 m.nt. F. Oostlander.

  • 4 J. Hijma in zijn noot onder HR 8 februari 2013, ECLI:NL:HR:2013:BY4600, NJ 2014/497 (Van de Steeg c.s./Rabobank).

  • 5 Art. 1547 BW (oud) kende wel een klachtplicht voor de verborgen gebreken bij koop.

  • 6 HR 5 april 1968, ECLI:NL:HR:1968:AB6996, NJ 1968/251 (Pekingeenden).

  • 7 HR 5 april 1968, ECLI:NL:HR:1968:AB6996, NJ 1968/251 (Pekingeenden).

  • 8 MvA II, Parl. Gesch. Boek 6, p. 316.

  • 9 J.L. Smeehuijzen, Hoe het verjaringsrecht door de klachtplicht wordt opgegeten – en waarom dat erg is, WPNR (2013) 6988, p. 741. Zie ook A-G Wuisman, die in sub 3.6 van zijn conclusie voor HR 29 juni 2007, NJ 2008/605 betoogt dat (m.b.t. art. 7:23 BW) achter het artikel overwegingen van rechtszekerheid steken. Voor een goed en ordelijk verloop van het handelsverkeer zou het daarom van belang zijn dat de schuldenaar spoedig ‘zekerheid’ heeft over het ontbreken van gebreken in de door hem geleverde prestatie, omdat hij zich bij een gebrek ook weer heeft te wenden tot zijn toeleveranciers. J. Hijma benadrukt in zijn noot onder dit arrest voornamelijk de compromisgedachte tussen de belangen van de schuldenaar en schuldeiser.

  • 10 HR 8 februari 2013, ECLI:NL:HR:2013:BY4600, NJ 2014/497 m.nt. J. Hijma (Van de Steeg c.s./Rabobank), r.o. 4.2.1.

  • 11 J. Hijma in zijn noot onder HR 8 februari 2013, ECLI:NL:HR:2013:BY4600, NJ 2014/497 (Van de Steeg c.s./Rabobank).

  • 12 HR 8 februari 2013, ECLI:NL:HR:2013:BY4600, r.o. 4.2.1, NJ 2014/497 m.nt. J. Hijma (Van de Steeg c.s./Rabobank).

  • 13 HR 21 april 2006, ECLI:HR:2006:AW2582, r.o. 4.30, NJ 2006/272 (Inno Sluis). Zie ook HR 23 november 2007, ECLI:NL:HR:2007:BB3733, NJ 2008/552 (Ploum/Smeets I).

  • 14 Van Emden en De Haan spreken in dit opzicht over een ‘zuivere’ onrechtmatige daad. E.A.L. van Emden & M. de Haan, Klachtplicht ook bij (zuivere) onrechtmatige daad, AV&S 2013, afl. 11, p. 91-95.

  • 15 Van Emden en De Haan 2013, p. 93-94 noemen o.m. de plaatsing van art. 6:89 BW in afdeling 9, titel 1 (in plaats van titel 5) en het gegeven dat de klachtplicht ook van toepassing zou zijn op dwaling en gebreken in de precontractuele fase, dat de wettelijke term ‘gebrek in een prestatie’ niet een uit contract verschuldigde prestatie zou behoeven te zijn, dat nu de klachtplicht ook van toepassing is op contractuele zorgplichten niet valt in te zien waarom deze niet ook op buitencontractuele zorgplichten zou zien, en dat de parlementaire geschiedenis geen duidelijke aanwijzingen van de wetgever bevat om de toepassing van het artikel ten aanzien van onrechtmatigedaadsvorderingen uit te sluiten.

  • 16 Wij merken op dat de onrechtmatige daad die door een bank wordt begaan door het schenden van een zorgplicht in de precontractuele fase weliswaar een onrechtmatige daad is, maar dat wij deze vorm van de onrechtmatige daad, vanwege de verwevenheid hiervan met het te sluiten contract, niet als een ‘zuiver onrechtmatige daad’ kwalificeren. Ook in Van de Steeg c.s./Rabobank werd een vordering ingesteld op grond van wanprestatie, althans onrechtmatige daad, waarbij de Hoge Raad onder de ‘Uitgangspunten in cassatie’ overweegt dat eisers zowel fouten bij de uitvoering van de overeenkomst aan hun eis ten grondslag leggen als een schending van de zorgplicht ‘bij het aangaan van de relatie (…)’. Dit is ook te billijken indien men zich bedenkt dat het ‘verlies aan momentum’ zich hier kan manifesteren in rente over aldus ten onrechte betaalde maandelijkse termijnen.

  • 17 Afwijzend: Rb. Zutphen 16 juli 2008, ECLI:NL:RBZUT:2008:DB9392, NJF 2008/424, r.o. 5.5-5.7; Rb. Oost-Brabant 16 juli 2008, ECLI:NL:RBOBR:2014:3488, r.o. 4.4, RN 2014/89; Rb. Rotterdam 22 september 2010, ECLI:NL:RBROT:2010:BO1693, r.o. 7.3, NJF 2010/497. Anders: Hof Den Haag 22 januari 2013, ECLI:NL:GHDHA:2013:147, r.o. 10.

  • 18 In gelijke zin: Smeehuijzen 2013, p. 744.

  • 19 HR 23 maart 2007, ECLI:NL:HR:2007:AZ3531, r.o. 4.3, NJ 2007/176 (Brocacef/Simons). In gelijke zin: Van Emden & De Haan 2013, p. 92.

  • 20 W.H. van Boom, Zorgplicht vs. klachtplicht, Ars Aequi 2013, afl. 10, p. 759.

  • 21 MvA II, Parl. Gesch. Boek 6, p. 252.

  • 22 Smeehuijzen 2013, p. 741-751.

  • 23 W.L. Valk, Hoe nu verder met de klachtplicht?, NTBR 2014, afl. 2, p. 3.

  • 24 Valk 2014, p. 3.

  • 25 J.B. Wezeman, in: Sdu commentaar ondernemingsrecht, Den Haag: Sdu Uitgevers 2013, art. 2:8 BW.

  • 26 Wij ontlenen deze onderverdeling aan Slagter, die de lidmaatschapsverhouding verder beschrijft als ‘een technisch-juridisch begrip, geldend voor alle rechtspersonen, om het verschil met een overeenkomst te accentueren’. W.J. Slagter, De lidmaatschapsverhouding als grondslag van het rechtspersonenrecht, Ondernemingsrecht 2004, afl. 11, p. 424-428. Vgl. daarentegen Huizink, die meent dat de betrekking tussen de rechtspersoon en de bestuurder enkel functioneel van aard is en dat daarnaast een contractuele verhouding kan bestaan. J.B. Huizink, Bestuurders van rechtspersonen (diss. Amsterdam VU), Deventer: Kluwer 1989, p. 43 e.v.

  • 27 Wij spreken in de rest van deze bijdrage over de (vennootschapsrechtelijke) ‘betrekking’ indien wij daarmee de relatie tussen bestuurder en vennootschap in algemene zin bedoelen. De twee kanten of verhoudingen binnen deze tweeledige betrekking noemen wij vervolgens de lidmaatschapskant of -verhouding en de contractuele kant of verhouding. Een en ander in navolging van Van Schilfgaarde en Slagter (Van Schilfgaarde/Wezeman, Van de BV en de NV, Deventer: Kluwer 2013, nr. 45 en Slagter 2004).

  • 28 In de ‘werkgever-werknemersrelatie’ wordt aangenomen dat de zwaardere aansprakelijkheidsnorm van art. 7:661 BW (opzet of bewuste roekeloosheid) toepassing heeft op fouten van de bestuurder in zijn hoedanigheid als werknemer en art. 2:9 BW op fouten die worden gekarakteriseerd als bestuursfouten; zie o.m. Van Schilfgaarde/Wezeman 2013/47 met verwijzingen.

  • 29 Slagter/Assink, Compendium ondernemingsrecht, Deventer: Kluwer 2013, p. 877.

  • 30 Slagter/Assink 2013, p. 877.

  • 31 Zie enerzijds de jurisprudentie over het gevolg van een vennootschapsrechtelijk ontslag voor de contractuele verhouding tussen bestuurder en vennootschap (HR 13 november 1992, NJ 1993/265 (Levison) en HR 28 juni 2000, ECLI:NL:HR:2000:AD3216, NJ 2000/556 m.nt. J.M.M. Maeijer) en anderzijds de van elkaar afwijkende beschrijvingen van de vordering ex art. 2:9 BW in HR 2 maart 2007, ECLI:NL:HR:2007:AZ3535, r.o. 3.4.4, NJ 2007/240 m.nt. J.M.M. Maeijer (Nutsbedrijf Westland) t.o.v. HR 16 februari 2007, ECLI:NL:HR:2007:AZ0419, r.o. 3.3, NJ 2007/256 m.nt. J.M.M. Maeijer (Gebr. Tuin Beheer/Houthoff Buruma).

  • 32 Rb. Midden-Nederland 19 juni 2013, ECLI:NL:RBMNE:2013:CA3225, JOR 2013/237 (Landis); Rb. Zeeland-West-Brabant 5 november 2014, ECLI:NL:RBZWB:2014:9203; Rb. Midden-Nederland 3 december 2014, ECLI:NL:RBMNE:2014:6198, RO 2015/20; Rb. Midden-Nederland 17 december 2014, ECLI:NL:RBMNE:2014:6573, JIN 2015/12 m.nt. F. Oostlander.

  • 33 HR 8 februari 2013, ECLI:NL:HR:2013:BY4600, NJ 2014/497 m.nt. J. Hijma (Van de Steeg c.s./Rabobank).

  • 34 Rb. Midden-Nederland 3 december 2014, ECLI:NL:RBMNE:2014:6198, r.o. 4.9, RO 2015/20.

  • 35 Rb. Midden-Nederland 3 december 2014, ECLI:NL:RBMNE:2014:6198, r.o. 4.9, RO 2015/20.

  • 36 In een ander recent vonnis overweegt de Rechtbank Midden-Nederland nog dat bij een gebrek in de ‘prestatie’ van de bestuurder de klachtplicht van toepassing is: Rb. Midden-Nederland 17 december 2014, ECLI:NL:RBMNE:2014:6573, JIN 2015/12 m.nt. F. Oostlander, r.o. 4.5. Zie van de hand van dezelfde rechtbank ook Rb. Midden-Nederland 19 juni 2013, ECLI:NL:RBMNE:2013:CA3225, JOR 2013/237 (Landis), waarin zij in r.o. 6.3 en 6.8 eveneens aansluiting lijkt te zoeken bij het begrip verbintenis

  • 37 Rb. Zeeland-West Brabant 5 november 2014, ECLI:NL:RBZWB:2014:9203, r.o. 3.11.

  • 38 Rb. Zeeland-West Brabant 5 november 2014, ECLI:NL:RBZWB:2014:9203, r.o. 3.12.

  • 39 Rb. Zeeland-West Brabant 5 november 2014, ECLI:NL:RBZWB:2014:9203, r.o. 3.14.

  • 40 Rb. Zeeland-West Brabant 5 november 2014, ECLI:NL:RBZWB:2014:9203, r.o. 3.14.

  • 41 Rb. Zeeland-West Brabant 5 november 2014, ECLI:NL:RBZWB:2014:9203, r.o. 3.14.

  • 42 HR 23 november 2007, ECLI:NL:HR:2007:BB3733, NJ 2008/552 (Ploum/Smeets I).

  • 43 Rb. Zeeland-West Brabant 5 november 2014, ECLI:NL:RBZWB:2014:9203, r.o. 3.12.

  • 44 Inleidende opmerkingen, Parl. Gesch. Boek 6, p. 38. Bevestigend: Asser/Hartkamp & Sieburgh 6-I* 2012/6, ‘De verbintenis in het algemeen’, eerste gedeelte, 6 ‘het begrip verbintenis’, en 11 ‘onderscheid verbintenis en rechtsplicht; Obliegenheit’.

  • 45 Asser/Hartkamp & Sieburgh 6-I* 2012/6, ‘De verbintenis in het algemeen’, eerste gedeelte, 10 ‘onderscheid verbintenis en rechtsplicht’.

  • 46 B.T.M. van der Wiel in zijn annotatie onder HR 8 februari 2013, JOR 2013/4 met verwijzing naar de arresten HR 23 mei 1997, ECLI:NL:HR:1997:AG7238, r.o. 3.3, NJ 1998/192 m.nt. C.J. van Zeben (Rabobank/Everaars) en HR 5 juni 2009, ECLI:NL:HR:2009:BH2822, r.o. 4.6.2, NJ 2012/184 m.nt. J.B.M. Vranken.

  • 47 Van der Wiel verwijst naar HR 17 april 2009, ECLI:NL:HR:2009:BH1996, r.o. 3.6, RvdW 2009/552 (M/V C/Van den Brink).

  • 48 B.T.M. van der Wiel in zijn annotatie onder HR 8 februari 2013, ECLI:NL:HR:2013:BX7195, JOR 2013/107. Anders: Spoormans en Neering menen dat een zorgplicht het rechtsgevolg zou zijn van een overeenkomst dat kan worden aangemerkt als een vorderingsrecht (zie D.F. Spoormans & V.M. Neering, De klachtplicht praktisch belicht na de 8 februari-arresten (deel I), Tijdschrift Overeenkomst in de Rechtspraktijk 2013, afl. 6, p. 27).

  • 49 Van der Wiel verwijst naar Drion (H. Drion, Aansprakelijkheid voor andermans fouten (oratie Leiden), Den Haag: Martinus Nijhoff 1958, p. 9), die de visie verdedigde dat van een verbintenis sprake is indien een verplichting (in dit geval de behoorlijke vervulling van de bestuurstaak) is ingebed in een ‘concrete geïndividualiseerde rechtsverhouding’ (in dit geval de rechtsbetrekking tussen bestuurder en vennootschap).

  • 50 Het betreft hier dus wel een iets andere situatie: het gaat hier weliswaar ook om een bepaling die voor ‘verbintenissen’ is geschreven, maar deze staat wel in een andere afdeling van Boek 6 dan art. 6:89 BW.

  • 51 HR 28 juni 1996, ECLI:NL:HR:1996:ZC2116, r.o. 3.5.3, NJ 1997/397 m.nt. P. van Schilfgaarde.

  • 52 L. Timmerman, Meer informatie, beter recht?, WPNR (2013) 6966, p. 182.

  • 53 Kamerstukken II 2008/09, 31763, 3, p. 8.

  • 54 R.J.J. Eshuis, N.L. Holvast, H.G. van de Bunt, J.G. van Ep & N.T. Pham, Het aansprakelijk stellen van bestuurders. Onderzoek naar de overwegingen die spelen bij het al dan niet intern aansprakelijk stellen van bestuurders en interne toezichthouders, Den Haag: Boom Juridische uitgevers 2012, p. 28 noemen dit argument in de context van de instelling van de vordering ex art. 2:9 BW.

  • 55 HR 11 juni 2010, ECLI:NL:HR:2010:BL8297, r.o. 3.5, NJ 2010/331.

  • 56 Parl. Gesch. Boek 6, p. 316-317.

  • 57 J.B. Huizink, Klachtplicht, TvI 2003/37, p. 214-215.

  • 58 Rb. Midden-Nederland 17 december 2014, ECLI:NL:RBMNE:2014:6573, JIN 2015/12 m.nt. F. Oostlander.

  • 59 Art. 2:9 lid 2 BW.

  • 60 Kamerstukken I 2010/11, 31763, C, p. 16.

  • 61 Eshuis e.a. 2012, p. 28 noemen dit argument in de context van de instelling van de vordering ex art. 2:9 BW.

  • 62 Art. 3:320 jo. art. 3:321 lid 1 sub d BW.

  • 63 Of tijdig is geklaagd, dient te worden beoordeeld naar de aard van de overeenkomst en de gebruiken, zie Parl. Gesch. Boek 6, p. 316-317.

  • 64 HR 8 februari 2013, ECLI:NL:HR:2013:BY4600, r.o. 4.2.5, NJ 2014/497 m.nt. J. Hijma (Van de Steeg c.s./Rabobank).

  • 65 Rb. Midden-Nederland 3 december 2014, ECLI:NL:RBMNE:2014:6198, RO 2015/20.

  • 66 Rb. Midden-Nederland 3 december 2014, ECLI:NL:RBMNE:2014:6198, r.o. 4.3-4.6, RO 2015/20.

  • 67 F.J.P. Lock, Klachtplicht en bewijslast; omzwervingen van de Hoge Raad, TvPP 2015, afl. 1, p. 6; Van Emden en De Haan 2013, p. 94-95 wijzen erop dat de toetsingsmaatstaven bij benadeling voor een succesvol beroep wel verschillend zijn. Anders: R.P.J.L. Tjittes, Rechtsverwerking en klachtplichten (Mon. BW, nr. A6b), Deventer: Deventer 2013, p. 41.

  • 68 Parl. Gesch. Boek 6, p. 69.

  • 69 P.T.J. Wolters, De strikken van de redelijkheid en billijkheid, WPNR (2015) 7045, p. 33.

  • 70 Tjittes 2013, p. 33.

  • 71 Art. 2:8 lid 2 BW.

  • 72 Tjittes 2013, p. 34.

  • 73 HR 29 juni 2007, ECLI:NL:HR:2007:AZ4850 (concl. A-G Wuisman), r.o. 3.3, NJ 2008/605 m.nt. J. Hijma.

Reageer

Tekst